Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Dette blir for dumt

Legene er bekymret for den foreslåtte spesialistutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS). Dette blir for dumt: Den foreslåtte masterutdanningen er en gavepakke.

Publisert: 2019-08-16 — 05.12
Nina Olsvold

Innlegg: Nina Olsvold, offentlig godkjent sykepleier, Master i Public Health (MPH), Cand. Sociol (Sosiolog) og førsteamanuensis ved VID Vitenskapelige Høgskole 

IFØLGE DAGENS MEDISIN skaper den foreslåtte utdanningen fryktLegeforeningen og Nasjonalt senter for distriktsmedisin er kritisk, og legepresident Marit Hermansen vil ha avklart hva de avanserte kliniske sykepleierne skal gjøre.

Videre er fastlege Bjarte Sørensen redd for at spesialistsykepleiere skal bli minileger, slik de har blitt det i den australske villmarken der ingen leger vil jobbe, mens Berit Marie Lien er redd hun ikke vil møte pasienter i det hele tatt og at «gullet» i allmennmedisin dermed vil gå tapt.

ET FORENKLET BILDE. Responsen på den nye masterutdanningen viser at de nevnte leger ikke har særlig kunnskap om sykepleieres rolle og funksjon i helsetjenesten og videre, at de har et forenklet bilde av profesjonelle grenser, arbeid og ansvar.

Les også: Vi er ikke leger – og skal heller ikke være det

Diagnostisering og forordning av behandling utgjør utvilsomt selve kjernen i legenes profesjonelle mandat. De har formell myndighet til å diagnostisere og forordne behandling, sykepleiere har det ikke. For å opprettholde og forsvare profesjonelle grensedragninger mot andre nærliggende profesjoner, er det viktig å kunne vise til eksklusivitet. Det vil si å sannsynliggjøre at ingen andre kan gjøre den jobben, eller utføre de arbeidsoppgavene man selv gjør, for eksempel at bare leger kan diagnostisere og forordne behandling.

HIERARKIET. Slike grensedragninger befester profesjonelle rettigheter og status men er ikke alltid sammenfallende med praksis. Praksis vil ofte være preget av øyeblikkets nødvendighet, og da er det ikke alltid formålstjenlig å unnlate å gjøre noe man kan fordi man formelt sett ikke skal kunne det.

Allerede i 1967 beskrev den amerikanske psykiateren Leonard Stein en særegen dysfunksjonell kommunikasjonsform han kalte «The doctor-nurse game». Spillet foregikk på den måten at sykepleieren måtte presentere sine vurderinger og behandlingsforslag for legen på en sånn måte at det ikke truet hierarkiet mellom dem. Ved å opptre passiv og underdanig, fikk de det til å fremstå som om forslagene deres var initiert av legen, ikke dem selv.

Sykepleieres mandat og myndighet må tilpasses deres faktiske kompetanse og ikke forbli skjult bak kategoriske grenser og en utdatert rolleforståelse. Dessverre er åpen og jevnbyrdig kommunikasjon mellom sykepleiere og leger ennå ikke en selvfølge

INGEN SELVFØLGE. Dessverre viser debatten at åpen og jevnbyrdig kommunikasjon mellom sykepleiere og leger ikke er en selvfølge, selv i dag.

Les også: Vil ha «forståelig» avklaring om spesialistsykepleiere og leger

For sykepleiere og leger, hvis arbeid i stor grad er preget av gjensidig avhengighet i et overlappende arbeidsfelt, er det lite funksjonelt å opprettholde hierarkiske relasjoner og rigide profesjonelle grenser.

Dette er ingen tjent med, særlig ikke pasientene.

Les gjerne: Vi ser uklarheter, ikke spøkelser

EN GAVEPAKKE. Imidlertid kan uformell oppgave- og ansvarsforskyving skape problemer i form av moralsk stress, høy arbeidsbelastning og uklare ansvarsforhold. Videre kan det føre til manglende anerkjennelse av en yrkesgruppes reelle kompetanse og bidrag.

Sykepleiere utfører allerede høyt spesialiserte arbeidsoppgaver både av sykepleiefaglig og medisinsk karakter. Det er derfor på høy tid at sykepleieres mandat og myndighet tilpasses deres faktiske kompetanse og ikke forblir skjult bak kategoriske grenser og en utdatert rolleforståelse. Den foreslåtte masterutdanningen er en gavepakke til fastlegene, hvis de bare hadde evnet å se det.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Ronald van den Berg 20.08.2019 17.37.15

  Lege

  Ær før en del helt enig i det Nina Olsvold skriver. The doctor-nurse game kænner jag som gammal sykepleier igjen. Sykepleiere bør (liksom alla andra) utveckla och professionalisere sig. Fastlegenes ønska (jag ær nu en av de) ær helt enkelt att få avklart vad som sker i området vi jobber i. Att sætta bort den avklaringsønske som att "dette blir før dumt" och karikaturale beskrivninger ger intryck av att hela fastlegekrisen och myndighetens lunken hantering av det har gått førbi alla AKS tillhængare med ellers så stor kommunal engasjement. Fastleger har verkligen anledning till att følja med litt. Det ær nu många som syns de ska hjelpe till i fastlegekrisen: sykemeldende fysioterapeuter, kvinnehelsende jordmødrar, snabb-skypende leger osv Så du tar det vill ikke illa upp nær jag ser "gavepakken for fastleger" litt an

 • Arnulf Heimdal 20.08.2019 15.23.36

  Lege

  Interessant at en førsteamanuensis med sannsynlig mye utdannelse ikke synes å forstå hva allmennmedisin handler om. Isteden blir ulikhet mellom legers og sykepleiers kompetanse redusert til at en ikke har en jevnbyrdig kommunikasjon. Det er neppe noen som underkjenner viktighet av faglig kompetanse, både hos leger og sykepleiere. Vi trenger alle best mulig faglig kompetanse når vi møter sykdom og motgang. I allmennpraksis møter pas en lege med 6 års basisutdannelse og 1,5 års klinisk praksis før de har begynt i allmennpraksis, der veiledet klinisk spesialisering tar ytterligere 5 år. Dette er ikke "uklar rolleforståelse" mellom leger og sykepleiere. Det synes også uklart om forfatteren forstår forskjellen mellom smalspektret og stort sett avklart, ofte høykompetent, spesialistmedisin på sykehus, og uavklarte, ofte multimorbide pasienter med i snitt 2 ulike problemstillinger pr konsultasjon i allmennpraksis. Dette er vanskelig nok for spesialister i allmennmedisin.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!