Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vi er ikke leger – og skal heller ikke være det

Kjære allmennleger! Vi som er avanserte kliniske sykepleiere (AKS), skal ikke ta jobben fra dere – men vi ønsker et faglig sterkt samarbeid med alle profesjoner.

Kine Myhre-Nilsen

Innlegg: Kine Myhre-Nilsen, avansert klinisk sykepleier (AKS) i Nedre Eiker kommune og leder av interimstyret for den nystartede nettverksgruppen AKS i Norsk Sykepleierforbund (NSF)
Jan-Eilert Pedersen, Notodden kommune
Veronica Håheim, Vestre Viken Drammen
Kim Gaarde, Vestre Viken Drammen
Abiel Øvrebø i Lier kommune.
Alle på vegne av nettverksgruppen AKS i NSF

FLERE HAR VÆRT redde for at sykepleiere med utvidet kunnskap og rettigheter nå kommer også til Norge. Vi er ikke leger. Ikke ønsker vi å være det heller. La oss forsøke å forklare.

En avansert klinisk allmennsykepleier (AKS) er en norsk nurse practitioner. Dette er en sykepleier med minimum mastergrad: fem års utdanning på universitetsnivå. Andre advance practice nurses er for eksempel jordmødre og anestesisykepleiere med mastergrad eller doktorgrad.

EN AVKLARING. En jordmor vet godt forskjellen på seg selv og en gynekolog. En anestesisykepleier forsøker ikke å være anestesilege. Avanserte kliniske allmennsykepleiere (AKS) vet godt at de ikke er allmennleger.

En AKS har en høyere naturvitenskapelig kompetanse enn en sykepleier med grunnutdanning. Avansert kunnskap innen farmakologi, patofysiologi, undersøkelsesteknikk og anamneseopptak ligger i kjernekompetansen for videreutdanningen. I tillegg vil AKS-ere ha ulik kompetanse gjennom fordypingsemner og masteremner. Noen har fordyping i geriatri, palliasjon, akuttmedisin, sår, smerter – eller innen andre fagområder på masternivå. Utdanningen bygger på sykepleiens kjerneverdier og et helhetlig personorientert møte med pasientene.

OPPGAVEDELING. Vi er ikke leger og forsøker ikke å være det, men med høyere kompetanse ligger det også til rette for oppgavedeling. Det bør være positivt. En AKS har kompetanse til å ta imot udiagnostiserte pasienter og vurdere disse selvstendig. De kan også behandle pasientene avhengig av rettighetene i de ulike land. På samme måte som annet helsepersonell må kjenne begrensningen i sin kompetanse, må en AKS også kunne identifisere når pasienten må sendes til spesialisthelsetjenesten, eller man må konferere og trekke inn helsepersonell med høyere eller annen kompetanse, for eksempel en allmennlege.

En avansert klinisk sykepleier må selvsagt ta ansvar for sine vurderinger, undersøkelser og behandlinger.

“Med høyere kompetanse ligger det også til rette for oppgavedeling. Det bør da være positivt?”

KOMPETANSE. Implementering av AKS-modeller er ikke nytt. AKS eksisterer i alle verdensdeler og i de fleste land som vi sammenligner oss med, som USA, Canada, Australia, Storbritannia, Sverige, Finland og Nederland. Vi vet at implementering fører til motstand og at mye handler om frykt og uvitenhet. Vi vet også at dette kommer til å gå over, når dere oppdager hva vi kan bidra med i pasientarbeidet.

Vi vet at det mangler kompetanse i kommunene, samtidig som vi står på terskelen til en eldrebølge med store utfordringer. På denne måten vil AKS gi et verdifull støtte til pasienter som i dag har mangelfull kompetanse rundt seg.

KONSTRUKTIVT SAMSPILL. Det finnes eksempler på mange ulike tjenestemodeller med AKS både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten. For å løse morgendagens utfordringer, bør vi tilstrebe et konstruktivt samarbeid på tvers av profesjoner. 

For de som vil vite mer om den nye utdanningen og rollen i norsk helsevesen anbefaler vi boka «Avansert Klinisk Sykepleie» av professor Lisbeth Fagerstrøm. Vi ønsker et godt og faglig sterkt samarbeid med alle profesjoner. Til beste for våre pasienter.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Kommentarer

 • Pernille Nylehn 19.08.2019 09.53.01

  Lege

  Kine Myhre-Nilsen, du skriver: "Dette er en sykepleier med minimum mastergrad: fem års utdanning på universitetsnivå." Dette er uredelig. Sykepleiestudiet er en høyskoleutdannelse, hvor halvparten er teori og halvparten praksis. Mastergraden kan tas på høyskole eller universitet. Den består av to år, hvorav 15 ukers praksis og ett semester mastergrad (i motsetning til mastergradene på rene universitetsfag, som er minst to semestre). Til sammenligning er medisinstudiet et teoritungt seksårig universitetsstudium, pluss halvannet års turnus for å få autorisasjon. For å bli spesialist må man legge på 4-5-6 år med veiledet tjeneste og kurs. Når Kine Myhre-Nilsen sier at AKS har fem års universitetsutdannelse, får hun det til å høres ut som AKS bare har ett år mindre utdannelse enn leger. Det er på grensa til løgn.

 • Pernille Nylehn 18.08.2019 16.33.54

  Lege

  Kan noen forklare meg hvordan AKS egentlig skal jobbe, og under hvilke rammer? I hjemmesykepleien og på sykehjem? På fastlegekontorene? I egen praksis?

 • Jan-Eilert Pedersen 19.08.2019 07.21.11

  Sykepleier

  AKS kan arbeide i spesialisthelsetjenesten, i ambulerende team, i hjemmebasert omsorg, på sykehjem, legevakt, i oppfølgingsteam osv. osv. De kan sikkert også arbeide sammen med leger på fastlegekontorene. Les Pia Cecilie Bing-Jonsson m.fl: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/08/16/klart-oppdrag-for-avanserte-kliniske-sykepleiere/ Marit Kirkevold m.fl: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/08/15/spesialistsykepleiere-skal-mote-pasientenes-behov-best-mulig/

 • Pernille Nylehn 19.08.2019 09.46.21

  Lege

  Så dere skal være ansatt på samme steder og under samme betingelser som andre sykepleiere, men gjøre noe mer avanserte oppgaver? Har du eksempler på oppgaver som AKS vil gjøre, som skiller seg fra det sykepleiere i de ulike rollene gjør nå?

 • Børge Norberg 18.08.2019 10.09.04

  Lege

  Istedefor synsing og henvisning til annen synsing, følger her harde endepunkt-studier som viser at kontinuerlig fastlege gir mindre offentlige utgifter og økt levealder. Et helsevesen vurderes i kvalitet ift levealder og spedbarnsdødelighet. I USA, som det "synses" og forherliges rundt, er primærhelsetjenesten rasert og de objektive tallene man vurderer etter, synker som en stein. Barker I, Steventon A, Deeny SR. Association between continuity of care in general practice and hospital admissions for ambulatory care sensitive conditions: cross sectional study of routinely collected, person level data. BMJ. 2017 Feb 1;356:j84. doi: 10.1136/bmj.j84. Lederartikkel i samme nummer: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tammes+P+continuity Pereira Gray DJ, Sidaway-Lee K, White E, Thorne A, Evans PH. Continuity of care with doctors-a matter of life and death? A systematic review of continuity of care and mortality. BMJ Open. 2018 Jun 28;8(6):e021161. doi: 10.1136/bmjopen-2017-021161.

 • Bjarte Sørensen 12.08.2019 17.59.32

  Fastlege

  Kjære Myhre-Nilsen. Eg vil byrje med å seie at eg arbeider på eit legekontor der ALLE medarbeidarane mine er sjukepleiarar, dei fleste med vidareutdanning. Vi har eit samarbeid eg verdset høgt og ville ikkje vore forutan. Dei kan masse eg ikkje kan og me arbeider godt for pasientens beste. Eg har også erfaring som spesialist i allmennmedisin i Australia og har samarbeidd med mellom anna NPs der på same vis. Du skriv at "vi er ikke leger" og at de ikkje ønskjer å vera det heller. Du fortel vidare om vidareutdanning og at med høgare utdanning burde det vera rom for oppgåvedeling. Ei av desse oppgåvene som du ønskjer å dela med meg er altså å "ta imot udiagnostiserte pasienter og vurdere disse selvstendig" og videre "behandle pasientene avhengig av rettighetene i de ulike land". Dette er jo nettopp kjerneoppgåvene til legen, så du ønskjer jo å vera ein lege, tenker eg, stikk i mot kva du skriv innleiingsvis. Venleg helsing Bjarte Sørensen, fastlege

 • Abiel Øvrebø 13.08.2019 11.16.09

  Avansert klinisk sykepleier

  Jeg har også registrert at leger setter pris på å samarbeide med kompetente sykepleiere. Når vi snakker om at AKS kan møte udiagnostiserte pasienter er dette noe som sykepleiere gjør allerede i dag. Vi møter pasienter i settinger der det er mindre legedekning, slik som i hjemmet og på sykehjemmene rundt om i landet. Her er vi nødt til å ta en vurdering ift om vi har nok kompetanse til å hjelpe pasienten eller om vi må henvende oss til, feks legen. Skal vi vente og se hvordan ting utarter frem til neste legetilsyn om en uke? Kan videre tiltak vente til i morgen, eller må vi sette i gang tiltak straks? Forskjellen på rollen som grunnleggende spl og rollen som AKS er økt kunnskap som gir bedre vurderinger. En AKS kan reagere på diffuse tegn slik at pasienten får raskere hjelp tidligere i forløpet, noe som bidrar til en bedre prognose. En AKS kan også bedre vurdere hastighetsgraden på hjelpebehov, noe som kan, feks, spare pasienten for unødødig legevaktsbesøk.

 • Abiel Øvrebø 13.08.2019 11.17.36

  Avansert klinisk sykepleier

  Forskning viser at AKS omsorg har hatt positiv effekt på enkelte helsetilstander som depresjon, inkontinens, trykksår, og aggressiv atferd hos personer med kognitivsvikt (1). Andre viktige konsekvenser av implementeringen av en AKS rolle som er beskrevet i litteraturen er færre innleggelser på sykehus og redusert dødelighet (2). Det er også vist at pasienter fikk grundigere oppfølging der det var implementert AKS fordi AKS var mere opptatt av helhetlig omsorg, de brukte mer av tiden sin til informering av pasienter, og de hadde tettere og mer oppfølging av pasientene sine (3,4). Både pasienter og pårørende rapporterer å være tilfreds med AKS omsorgen (5).

 • Abiel Øvrebø 13.08.2019 11.21.10

  Avansert klinisk sykepleier

  1. Donald, F., Martin‐misener, R., Carter, N., Donald, E. E., Kaasalainen, S., Wickson‐griffiths, A., Dicenso, A. (2013). A systematic review of the effectiveness of advanced practice nurses in long‐term care. 69, 2148-2161. 2. Martínez-González, N. A., Djalali, S., Tandjung, R., Huber-Geismann, F., Markun, S., Wensing, M., & Rosemann, T. (2014). Substitution of physicians by nurses in primary care: a systematic review and meta-analysis. BMC health services research, 14, 214. 3. Allen, J., & Fabri, A. M. (2005). An evaluation of a community aged care nurse practitioner service. Journal of Clinical Nursing, 14(10), 1202-1209. 4. Hinchliff, S., & Rogers, R. (2008). Competencies for advanced nursing practice. London: Hodder Arnold. 5. Kaasalainen, S., Ploeg, J., McAiney, C., Schindel Martin, L., Donald, F., Martin-Misener, R., Sangster-Gormley, E. (2013). Role of the nurse practitioner in providing palliative care in long-term care homes. International journal of palliative nursing

 • Abiel Øvrebø 13.08.2019 11.22.10

  Avansert klinisk sykepleier

  Om en AKS kunne behandle enkelte diagnoser selv, eller henvise til korrekt instans uten å gå innom lege for alt hadde det blitt økt smidighet i tjenesten. Vi har ervervet en del kunnskap som kan bidra til raskere og bedre helsetjenester, og ikke minst økt smidighet for pasienten, hvis vi bare får lov til å bruke kunnskapen. En AKS kan, for eksempel, vurdere om en pasient bør ha rtg etter fall ved symptomer på brudd. En AKS kan rekvirere dyrkning av urin ved en positiv u-stix og symptomer på UVI. En AKS kan vurdere behandling for en ukomplisert UVI. En AKS kan vurdere obstipasjon og rekvirere laxantia. En AKS kan rekvirere korrekt inkontinensutstyr. En AKS kan vurdere at en ankel-arm-indeks over 1 tilsier at en pasient tåler kompresjon. En AKS kan kartlegge smerter og igangsette paracetamol fast.

 • Abiel Øvrebø 13.08.2019 11.23.00

  Avansert klinisk sykepleier

  Oppgaveglidning har alltid vært en viktig del av helsetjenestenes utvikling. Vi har hverken lyst eller mulighet til å ta over all diagnostikken, men noe er såpass basalt at en AKS fint kan ta ansvar for det. Og selvfølgelig, en AKS med spesialist godkjenning og tillatelse til å igangsette tiltak/behandling må stå til ansvar for egne handlinger.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!