Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
AVGJORDE TARIFFAVTALE: Anne-Kari Bratten, Anne-Britt Evensen Norum, Dag Nafstad (leder), Christian Grimsgaard og Hanne Gillebo-Blom har satt seg rundt bordet. Bak er Tor-Arne Solbakken, Steinar Strøm og Rolf A. Negård. Olav Klaussen fulgte møtet via telefon. Foto: Målfrid Bordvik

Legene tapte i nemnda

Tariffavtalen fortsetter som den er.

Publisert: 2017-02-27 — 16.50 (Oppdatert: 2017-02-27 — 16.51)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Mandag klokken 15 møttes Rikslønnsnemnda til sitt andre og siste møte for å avgjøre konflikten mellom Legeforeningen og Spekter etter fjorårets sykehusstreik. Etter bare en halvtime var det lukkede møtet over, og partene gikk hver til sitt.

Halvannen time senere ble kjennelsen fra nemnda offentliggjort. Her går det frem at tariffavtalen fortsetter som før, uten presiseringen om «rullerende arbeidsplaner» som Legeforeningen krevde. Nemnda tar ikke stilling til den underliggende tvisten om hvordan dagens avtale er å forstå, og henviser til arbeidsretten.

«Nemndas nøytrale medlemmer mener at både det å gjøre endringer i de unntaksbestemmelsene som nå gjelder, og det å fjerne unntaksbestemmelsen og legge arbeidsmiljølovens bestemmelser til grunn, vil skape store problemer i driften ved sykehusene om dette gjennomføres med umiddelbar virkning».

«Nemndas nøytrale medlemmer finner at dagens bestemmelser bør prolongeres, og at eventuell tvist om forståelse av avtalen overlates til Arbeidsretten. Uendrede unntaksbestemmelser vil dermed gjelde ut tariffperioden som løper til 30. april 2018», skriver nemnda.

Fakta om streiken

* Forhandlingene mellom Spekter og Legeforeningen brøt sammen 8. juni 2016 da Spekter avviste kravet fra Legeforeningen om rullerende arbeidsplaner.

* Etter to dagers megling i september, konstaterte Riksmekleren at det ikke var mulig å legge frem et løsningsforslag for partene. Streiken startet 7. september.

* Totalt omfattet streiken 619 arbeidstakere ved 13 helseforetak og to regionale helseforetak.

* 11. oktober la Statens helsetilsyn frem en rapport om konsekvensene av streiken, som førte til at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd. Legene gjenopptok arbeidet dagen etter.

* Saken ble behandlet i nemnda 13. februar. To uker senere kom kjennelsen.

* Nemnda har bestått av lagdommer Dag Nafstad (leder), direktør Anne-Britt Evensen Norum og professor i økonomi, Steinar Strøm, samt Tor Arne Solbakken fra LO og Rolf A. Negård fra NHO. Partene har hatt to representanter hver; Christian Grimsgaard og Hanne Gillebo-Blom fra Legeforeningen, og Anne-Kari Bratten og Olav Klaussen fra Spekter.

Avgjørelsen har samme virkning som en tariffavtale og kan ikke ankes.

Les også: – Svært skuffende

Tapte gravid-kamp
Legene tapte også kampen om automatisk vaktfritak for gravide.

«Nemndas nøytrale medlemmer viser til den tilretteleggingsplikt som arbeidsgiver har, og kan ikke se at legene på dette området bør få utvidede rettigheter fastsatt gjennom Rikslønnsnemndas kjennelse enn øvrige avtalebaserte ordninger i sykehusene», fastslår nemnda.

Partene er enige om lønnsoppgjøret der tilleggene er satt til 2,4 prosent. Legene må imidlertid innse at de taper økonomisk på streiken fordi lønnstillegget for 2016 først skal utbetales fra den dagen streiken var overr, ikke ved årets start.

«Når det gjelder virkningstidspunktet for lønnsregulering er det langvarig praksis for at dette settes til tidspunktet for når arbeidet ble gjenopptatt. Nemndas nøytrale medlemmer finner ikke grunn til å fravike denne praksisen, selv om forhandlinger og mekling ble utsatt av ulike årsaker», skriver nemnda.

Dermed taper legene og andre akademikere i sykehus inntil 16.000 kroner hver.

Legeforeningen tapte også på sitt siste krav, som omhandlet beregning av tilstedevakt.

«Nemndas nøytrale medlemmer finnet det ikke naturlig at den skal gå inn i denne rettslige tvisten og gjøre endringer i nåværende tariffavtale», skriver nemnda, som viser til at saken skal opp i domstolen etter at Legeforeningen stevnet Oslo universitetssykehus.

Les også: Spekter: - Håper vi nå kan se framover

Har varslet rettsak
Tidenes lengste sykehusstreik handlet om legenes arbeidstidsordninger. Legeforeningen ville tariffeste rullerende arbeidsplaner, noe Spekter nektet. Sykehusdirektørene ønsker i større grad å planlegge legenes arbeidstid ut fra såkalt kalenderplanlegging, noe de mener dagens tariffavtale gir rom for.

Det var ikke uventet at Legeforeningen ikke nådde frem med sine krav. Fafo-forsker Åsmund Arup Seip, som har gjennomgått nemndas tidligere kjennelser gjennom 20 år, anslo at legene kom til å tape på alle punkt.

Legeforeningen har tidligere varslet at de vil ta saken til arbeidsretten dersom de skulle tape i nemnda.

Les også:  – Kampen er ikke over

 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • lege 28.02.2017 12.39.57

  Til Bystander, tror ikke du kjenner så godt til hverdagen på sykehus. Verken for leger eller sykepleiere. Bratten og Spekter har hatt en svært aggressiv tone ovenfor arbeidstakerne på sykehus i lengre tid. At nemda nå viderefører med tvang unntakelser fra arbeidsmiljøloven og innfører enda større styringsrett for arbeidstaker er hårreisende. Arbeidsgiver har selvsagt allerede full styringsrett over oss arbeidstakere, men slik det har fungert frem til nå har det vært etter et forutsigbar system med rullerende arbeidsplaner. Dvs at vi kan planlegge familielivet, noe som strengt talt ikke er så mye å be om. Jeg jobber tross alt hver tredje helg. I løpet av en helg har jeg 16 timer fri mellom fredag og mandag, fordi vi er unntatt AML. Og jeg er vikar på 9 året, og vet aldri om jeg har jobb mer enn 1 år i slengen. Alt jeg vil ha er fast jobb, forutsigbar arbeidstid innen for arbeidsmiljøloven. Og det burde ikke være mye å be om i 2017!

 • Haakon 28.02.2017 09.23.30

  På tide å lage ny legeforeninge. Legeforeningen2. Hvor vi ikke har avtale som går utover AML.

 • Bra 28.02.2017 00.53.59

  Når spesialisthelsetjenesten privatiseres kan vi endelig ta inn utenlandsk kompetanse for full maskin. Da blir brukerne av dette dystopiske helsesystemet tvunget til å konsuktere Dr. Ali, xenophobia eller ei...

 • Lege 27.02.2017 23.48.43

  Kjære "Bystander" - om noen er 30 år bakpå er det du, dersom du tror legenes posisjon på sykehuset er den samme som for 30 år siden. Dersom du hadde noen som helst innsikt i saken, ville du forstått at dette er et angrep på rettighetene til ALLE arbeidstakere, ikke bare leger. Dette er et angrep på partsamarbeid og fagforeninger- for ALLE arbeidstakere. I denne spesifikke kampen er ikke legene taperne i det lange løp. Legene klarer seg, de vil tjene adskillig mer (riktignok etter en litt kjip spesialistutdannelse) dersom helsevesenet privatiseres. Taperen er vårt fantastiske offentlige helsevesen, og i siste instans dermed oss alle. Og la en ting være klinkende klart: Ingen, og jeg mener ingen, private sykehus vil klare å bygge opp en kvalitet som engang nærmer seg den man har på en norsk sykehusavdeling. Ingen private vil klare å opparbeide seg det volumet og de mulighetene for tverrfaglig samarbeid som selv en middels stor norsk sykehusavdeling har. Good night, and good luck.

 • Leif 27.02.2017 23.37.28

  Uten noen grad av autonomi kan man ikke godta 19 timers sammenhengende vakter og jevnlige 60 timers arbeidsuker, med et slikt arbeidspress og stort ansvar for liv og død. Forsvarligheten er presset på grunn av arbeidsgivers arbeidsplanlegging - skal ikke legene da ha mulighet til å si i fra? Uten autonomi blir det ingen unntak fra AML, det er rett og slett ikke forsvarlig! Denne streiken dreier seg ikke om verken lønn eller fagarroganse, men om pasientsikkerhet.

 • Påkanten 27.02.2017 23.31.29

  Om vi alle står sammens kan vi egentlig legge alle føringer selv. Umulig å erstatte oss alle. Men da må man være enige og være villig til å satse alt.

 • Bystander 27.02.2017 23.21.40

  DMs kommentarfelter i denne saken overgår www.vgd.no. Det avsløres en arroganse hinsides helbredelse. Arbeidsgiver er fanden selv. Rikslønnsnemnda er inkompentent (om de ikke gir DNLF medhold!). Menneskerettigheter er under press. Tillit er noe man mister om man ikke får det som man vil. Du trenger ikke være rakettforsker for å fornemme hva som ligger bak. Norske leger har tradisjonelt nytt glede av en autonomi andre sykehusansatte bare kan drømme om. Når arbeidsgiver utfordrer minimalt ved å påpeke ordet "minst" i en avtaletekst, utløses en kakofoni: "De prøver å behandle oss som arbeidstakere!" Vi snakker pur maktkamp. Legeforeningen synes å være 30 år bakpå i forståelsen av legens rolle. Det får være deres problem. Verre er det at det finnes grenser for hvilke primadonnanykker helsevesenet har ressurser til å bære. Det vil til syvende og sist gå utover pasientbehandlingen.

 • Nostradamus 27.02.2017 21.55.26

  Her er det mye lite troverdig tastaturrasling må jeg si. Det kommer til å se slik ut tror jeg; de aller fleste kommer ettersom tiden går til å bøye seg og innordne seg etter nye regler for arbeidstid og annet. For slik ER nordmenn..store ord til å begynne med men de er som fis; forsvinner fort. De overlegene som er mest prinsippfast og idealistisk går over til det private. Men de fleste blir. Lis legene har ingen steder å gå; det private vil ikke ha dem. Og selv vil de ikke bli fastleger i Loppa kommune. Og med familie og boliglån på 5 mil er det bare å bøye seg og jobbe under de nye arbeidsreglene. Om 10-20 år har vi selvsagt private sykehus som tilbyr alt av disgnostikk og behandling. Fullverdige sykehus for de bemidlede og forsikrede. Heri ligger lyset i tunellen for dagens lis; en vakker dag blir arbeidslivet bedre også for dem..

 • Lege 27.02.2017 21.30.52

  Til Doc; Da sees vi kanskje i det helprivate helsvesen fremover? Eller lykke til videre med slavekontrakt hos Spekter?

 • Doc 27.02.2017 21.27.43

  Poenget er, slik, lederen i Akademikerne har poengtert flere ganger tidligere; å si opp avtalen om unntak fra aml er det minst stategiske Legeforeningen kan gjøre; da vil nemlig myndighetene gripe inn og vedta lov om legers plikt til å jobbe utover aml for å ikke sette liv og helse i sykehusene i fare. Da har man aldri mer mulighet til å forhandle om dette. Aldri.

 • Lege 27.02.2017 21.21.06

  Til Ludvig; Hvis dette stemmer er det en sak for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Inntil videre kan legene melde seg ut av Legeforeningen og inn i en annen fagforening, som da ikke inngår en slik avtale med Spekter.

 • Ludvig 27.02.2017 20.57.11

  Legene kan ikke si opp unntakene fra AML. Hvis legeforeningen sier opp unntakene i 2018, kan Spekter bare igjen la saken gå til rikslønnsnemnda og få dem videreført. Nemndas vedtak innebærer at unntaket er uoppsigelig.

 • Lege 27.02.2017 20.01.04

  Ved tariff avtale i april 2018 må legeforeninga bare si opp å jobbe utenfor AML.. ALt annet er uforsvarlig og det eneste som vil svekke effekten av Rikslønnsnemdas vedtak. Om jeg mister overlege permisjon eller de 2 ukene med etterutdanning spiller ingen rolle for min del. De ukene har jeg uansett ikke sett snurten av for min egen del. Dersom ikke legeforeninga kjører dette kravet ut om de taper i arbeidsretten mister de all troverdighet. En kan bare spekulere i hva neste trekk fra spekter blir.. tror neppe d er positivt

 • Hvorblefornuftenav? 27.02.2017 19.48.30

  Trallala... Et offentlig helsevesen bemannet med utbrente LIS-leger og utenlandske overleger ispedd en og annen idealist og en håndfull overleger som ikke er flinke nok til å bli ansatt i det private. Ja er ikke det en lysende fremtid så vet ikke jeg... Helseforsikring "here I come"!

 • Overlege 27.02.2017 18.45.22

  Som spesialist kommer mulighetene til å øke i det private nå som det offentlige kjøres i kjelleren og blir annenrangs. Får amerikanske forhold hvor livet er beinhardt som LIS, mens man som spesialist tjener rått ved å trekker seg ut av det syke huset og tilby bedre tjenester til de som har råd til det (eller forsikring)

 • lege2 27.02.2017 18.26.08

  Til Lege; Det er fullt mulig å melde seg inn i en annen arbeidsgiverforening. Flere kollegaer har allerede gjort det.

 • gidderikkemer 27.02.2017 18.20.46

  Legeforeningen bør si opp alt. Dere som velger, bør velge opposisjonelle mennesker og kranglefanter inn i ledelse, ikke mennesker som ønsker å gjøre karriere i Hdir. Vi bør starte krig mot helsedirektoratet, og fjerne mest mulig reguleringer, slik at det blir lettere for unge leger å gå privat, når det offentlige er så forferdelig.

 • drittlei 27.02.2017 18.18.11

  Lege 17:56 - Det kan ikke stemme - jeg er ikke medlem, jeg meldte meg ut etter ikke ha fått forlenget vikariat 2 uker før det gikk ut, jeg var lei av at de som var innafor fikk alle godene - kunne spørre om å få kurs - turde å spørre om fri osv. Men jeg har i ny jobb fått en kontrakt som refererer til tariffavtale, dvs, avtalen som legeforeningen har forhandlet fram gjelder som mal for avtalen jeg har inngått med sykehuset. Leger har det godt. Noen av oss. De som via korrupsjon, vennetjenester osv har fått seg en hjemmel og holder på som avtalespesialister. Systemet er lagd for opportunister. Enig med at argumentasjonen er patetisk. De sier basically: det eneste viktige, er hva vi i nemnda ser vi har fordel av.

 • Lege 27.02.2017 17.56.23

  Tariffavtalen en inngått mellom Den Norske Legeforening og Spekter. Dvs kun medlemmer av DNLF er omfattet av tariffavtalen og dermed også av unntaksbestemmelsene. Ikke-medlemmer er ikke omfattet av tariffen. Kanskje det er på tide å stifte "den ny norske legeforeningen" og starte med blanke ark....?

 • Erik 27.02.2017 17.42.08

  Over og ut for meg. Jeg tror jeg slutter å jobbe i helsevesenet som lege... jeg jobber meg i hjel, og lite takknemlighet for arbeidsinnsatsen... og nå taper vi i nemden, og publikum sier bare, ja legene har det for godt, de bare syter... skrew dette, finner meg heller noe annet å gjøre, gnisten er i ferd med å forsvinne. Tror jeg skal fint klare å finne meg en interessent jobb utenfor helsevesenet...

 • lege 27.02.2017 17.32.14

  Unntaket fra AML kan ikke sies opp av den enkelte kan det vel? Kun UTA. Men det er fritaket fra AML som virkelig betyr noe. 8 timer fri mellom nattevakter på 16 er drepen. Fri styringsrett for arbeidsgiver er uaktuelt, jeg gidder ikke mer.

 • Lege 27.02.2017 17.29.30

  Herregud for en patetisk argumentasjon. "det ville skape problemer for drifta". Men den logikken kan vi like gjerne fjerne overtidsbetaling og ferierettugheter, disse vanskeliggjør jo også drift. Der forsvant siste rest av rest av respekt for det offentlige Norge.

 • SykehusLege 27.02.2017 17.04.45

  Orker ikke mer.. Ut med AML-unntak, mens jeg ser meg rundt etter annen jobb. Aller verst er dette for unge LIS i vikariater som ikke tør å si opp AML. Kampen er IKKE over!!!!

 • Sykehuslege 27.02.2017 16.59.53

  Spekter fremprovoserte streik. Spekter nektet dispensasjon under streik. Streiken ble tvunget avsluttet da det var mindre leger på jobb enn under enn helt vanlig ferie. Nemnda gjør som den pleier, altså ingenting. Nå har Spekter funnet gulloppskriften for å få det som dem vil i framtiden. Sett seg på bakbeina, lyg i media, benekt det dem ikke liker. Nemda trumfer igjennom det dem ønsker likevel. Nåde dem som velger å jobbe i helsevesenet i framtiden. Selv ser jeg for meg å forlate sykehuslivet ved første andledning.

 • Bjarne 27.02.2017 16.56.58

  Dessverre ikke overraskende. Nå gjelder det å komme seg ut av avtalen ved første mulighet om unntak aml. Blir interessant å se hva som skjer med arbeidsplanene på sykehusene nå.

 • SykehusLege 27.02.2017 16.56.46

  Gikk vel som forventet....... min UTA sies opp imorgen og håper flere andre gjør det også. Ikke ett gratis minutt for sykehusene mer. DNLF bør ta saken til arbeidsretten umiddelbart!!!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!