Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

IKKE ENIG: Klinikkleder Otto Smiseth (t.v) og tillitsvalgt og overlege Eigil Fossum ved Hjerte-, lunge og karklinikken ved OUS står mot hverandre i PCI-saken.

IKKE ENIG: Klinikkleder Otto Smiseth (t.v) og tillitsvalgt og overlege Eigil Fossum ved Hjerte-, lunge og karklinikken ved OUS står mot hverandre i PCI-saken. Foto: Vidar Sandes

Én begrunnelse til ansatte – en annen til Fylkeslegen

Ledelsen ved OUS gir ulike forklaringer til ansatte, Fylkeslegen og pressen i PCI-saken. Mens stengningen av en PCI-lab ble begrunnet med økonomi til de ansatte, er forklaringen en helt annet til Fylkeslegen og pressen.

Fredag møtte klinikkleder Otto Smiseth ved Hjerte-, lunge og karklinikken på Oslo universitetssykehus sine ansatte ved angiolaben på Ullevål for å lytte og redegjøre for hvorfor han fant det nødvendig å stenge en PCI-lab ved Ullevål på kort varsel 15. oktober i fjor.  

Dagens Medisin møtte Smiseth rett etter møtet.

Han var fornøyd med møtet og forteller at han hadde benyttet anledningen til å berømme de ansatte for stor innsats og samtidig beklage at kommunikasjonen rundt endringene ikke hadde vært god nok. Dagens Medisin har i en rekke artikler de siste ukene omtalt PCI-saken, hvor blant annet de tillitsvalgte har reagert på nettopp kommunikasjonen fra Smiseth til ansatte.

Les også:Tillitsvalgte reagerer på OUS-direktørens uttalelser.    

Må i budsjett
Begrunnelsen Smiseth og OUS-ledelsen har gitt ansatte både skriftlig og muntlig, er at dette må gjøres for å snu et budsjettunderskudd ved klinikkens avdelinger på Rikshospitalet etter at helseforetakets styreleder har satt foten ned for underskudd i 2018. Dette fremkommer i en rekke eposter og referat Dagens Medisin har fått tilgang til. I en epost sendt fra en enhetsleder på Ullevål til en rekke ansatte, heter det blant annet:

«På fredagsmøtet ble vi alle informert om at personale fra Ullevål skal være med å bemanne laber på Rikshospitalet, og dette med øyeblikkelig virkning. Bakgrunnen til dette er at det på styremøtet for ca 3 uker siden ble det gitt ordre til HLK om å gjøre endringer knyttet til underskuddet i klinikken. En av årsakene til underskuddet er at vi gjør for mange PCI-er og Rikshospitalet gjør for få.

Våre ledere har av den grunn bestemt at vi på Ullevål må redusere antall PCI-er, og Rikshospitalet må øke, og i praksis betyr dette at våre regionale N-stemi pasienter sendes til Rikshospitalet.

Vi vil, i perioden frem til jul, sende et team bestående av to radiografer og  en lege fra Ullevål til Rikshospitalet tre dager i uken. Samtidig stenger vi en lab her".

Dette er noe annet enn det OUS- ledelsen svarer Dagens Medisin.

Slik svarte Smiseth og OUS-direktøren Dagens Medisin i forrige uke. 

Ulike begrunnelser
Nå kommer det imidlertid frem at det ikke bare er til Dagens Medisin at Smiseth og OUS-ledelsen gir en annen forklaring på endringene enn til de ansatte. I en skriftlig redegjørelse til Fylkeslegen fra ledelsen i OUS er heller ikke budsjettunderskuddet på Rikshospitalet en sentral årsak.

Dagens Medisin har gjentatte ganger forsøkt å få svar fra Smiseth på den konkrete saken tilknyttet PCI-laben i oktober. Han svarer systematisk med å vise til en prosess rundt en planlagt avvikling av en avtale mellom Helse Sør-Øst og LHL-klinikken om åpen hjertekirurgi og TAVI-behandling. 

– Hvorfor er det ikke samsvar mellom den begrunnelsen ledelsen ga ansatte da du på to dagers varsel bestemte å legge ned en PCI-lab på Ullevål og overføre personalet til Rikshospitalet fra 15. oktober i fjor, og det svaret fagdirektøren ved OUS gir til Fylkeslegen i saken?

– Som du vil se av de dokumenter du har fått oversendt om utredningen som ble gjort i forkant av LHL-overføringen av TAVI-pasienter, var det behov for radiografer og lege. Det er ulik detaljeringsgrad omkring økonomi i begrunnelsen til de ansatte og i svaret til Fylkeslegen.

Og Smiseth fortsetter:
– Det ble ikke lagt ned en PCI-lab på Ullevål, slik du skriver, men ett av tre laboratorier ble stengt noen enkeltdager som en temporær løsning for å sikre ivaretakelse av TAVI-pasienter. Det var også en utfordring at vi enkelte dager hadde ledige, bemannede senger ved Rikshospitalet, og derfor kunne bedre den samlede ressursutnyttelsen i sykehuset ved å håndtere noe flere pasienter der, men det var begrenset av kapasiteten på angiografilaboratoriene på Rikshospitalet.  

– De ansatte i hjerte-, lunge- og karklinikken var med på å utrede behov for personale for å ta imot LHL-pasientene og var derfor kjent med bemanningsbehovet. Man hadde ikke økonomi for å tilsette nytt personale, og derfor valgte man som temporær å flytte personalet. Jeg har i dag beklaget overfor de ansatte at dialogen omkring dette fra min side ikke var god nok.

–Kan du skriftlig dokumentere at begrunnelsen som gis Fylkeslegen, er i samsvar med begrunnelsen gitt til ansatte?

– De kopier du mottar av saksmaterialet fra prosessen der vi utredet tilbudet til LHL-pasientene, dokumenterer at de ansatte var involvert i å vurdere personalbehovet som fulgte av økning i TAVI-aktivitet på Rikshospitalet. Det fremgår av brevet til Fylkeslegen at det var et økonomisk aspekt knyttet til beslutningen om å vente med tilsetting av personale. Jeg har i dag i møte med de ansatte ved PCI-seksjonen beklaget at det ble for mye økonomifokus. Jeg forklarte dem også bakgrunnen for dette, det vil si ulike utfordringer, herunder økning i TAVI.

LEDELSEN SVARTE
Etter at tillitsvalgte for legene ved angiolaben på Ullevål, Eigil Fossum, sendte varsel til Fylkesmannen med bekymring for pasientsikkerheten knyttet til stengningen av PCI-laben, redegjorde ledelsen ved OUS for saken i et ordinært kontaktmøte med Fylkeslegen. Saken ble også svart ut skriftlig. Det er i dette svaret at det gis en helt annen begrunnelse for endringene enn de de ansatte tidligere hadde fått høre.   

– Var tillitsvalgte som varslet om saken til Fylkeslegen involvert og informert om svaret som ble sendt fra fagdirektøren?  

– Svar til Fylkeslegen på bekymringsmelding fra overlege Eigil Fossum ble svart ut fra sykehusnivå basert på vurderinger gjort av ledere i de to berørte klinikker. Det aktuelle brevet var en kritikk av ledelsen og det var ikke naturlig at de som fremførte kritikken, deltok i utarbeidelsen av svaret, sier Smiseth.

Brev fra Fylkeslegen ble borte
Men fylkeslegen ville også høre synspunktene til Fossum på svaret fra OUS. De sendte derfor et brev til OUS med klar adresse til Eigil Fossum og ber om hans kommentarer innen 14. desember 2018. Det brevet fikk Fossum første vite om for få dager siden. 

– Hvorfor er et brev fra Fylkeslegen til OUS, stilet til tillitsvalgt Eigil Fossum, ikke kommet til ham slik at han fikk svart ut det Fylkeslegen spør om innen den gitte tidsfristen?

– Vi beklager at Fylkesmannens brev til Eigil Fossum, datert ultimo november 2018, først onsdag denne uken nådde Eigil Fossum. Dette skyldes en ren, intern saksbehandlingsfeil i sykehuset og er nå registrert som avvik i Achilles, vårt avviks- og forbedringssystem. Herav følger at sykehuset må sette inn tiltak for å unngå at saksbehandlingsfeilen vil kunne gjentas ved en senere anledning.

– Ledelsen ved OUS og HLK-klinikken har mottatt brevet. Har ikke du et ansvar for å følge opp at tilsynsmyndighetene får svar?

– Uklart hvilket brev du sikter til.

Alvorlig og uheldig
Eigil Fossum har lite sans for at brevet aldri kom til ham.

– Det er alvorlig og uheldig at jeg ikke fikk brevet fra Fylkeslegen så jeg kunne ha gitt svar innen tidsfristen som ble satt. Jeg har ikke fått noen forklaring på hvorfor brevet som klinikkledelsen har fått og sett, ikke er sendt videre til meg, sier Fossum i en kommentar til Dagens Medisin.

Og han legger til:

–Det er forunderlig at brevet i en slik sak ikke er sendt videre.

–Fossum sier han finner det alvorlig og uheldig. Kommentar?

– Jeg er helt enig med Fossum, men her er vår foreløpige vurdering at det dessverre skjedde en feil i distribusjon av brevet. Dette er meldt som avvik fra klinikken.

Pasient fikk hjerteinfarkt
Stengningen av en PCI-lab på Ullevål kan ha fått konsekvenser. Som Dagens Medisin omtalte i forrige uke, ble konsekvensene av stengningen lengre ventetid for stadig flere pasienter og det gikk mot 50 fristbrudd i romjulen. En pasient fikk hjerteinfarkt i behandlingskøen som oppsto. Da stoppet direktør Bjørn Erikstein hele prosjektet.

Nå erkjenner Otto Smiseth overfor Dagens Medisin at lengre ventetid kan være årsaken til at pasienten fikk hjerteinfarkt.

– Har du som leder for HLK-klinikken informert pasienten som fikk hjerteinfarkt, om at du mener årsaken kan være de organisatoriske endringene som ble gjort?

– Dette har vært håndtert av medisinsk klinikk.

– Ansatte mener du forsøker å skyve ansvaret for hjerteinfarktet over på andre?

– Nei, dette er et ansvar som ligger hos sykehuset. Pasienten ble tatt imot innen den medisinske frist som ble satt. Vi beklager at pasienten fikk infarkt.

– Hvem mener du har ansvaret for at pasienten fikk hjerteinfarkt, er ikke det i så fall deg som tok beslutningen om å stenge en PCI-lab på Ullevål?

– Pasienten fikk behandling innen den medisinske frist som ble satt i medisinsk klinikk, men dessverre fikk han infarkt i ventetiden, sier Smiseth.

Les også: Fylkeslegen har opprettet tilsynssak mot OUS. 

Kommentarer

 • Lise 13.01.2019 19.03.21

  Jeg registrerte domenet Last-House.no som en ironisk gest for flere år siden. Nå må jeg vurdere å ta det i bruk: helse-Norge trenger sårt et kommunikasjonsbyrå som hevder at sannhet og integritet faktisk tilhører samfunnsoppdraget. Å innrømme feil, å ta konsekvensene av det - å vise åpenhet og ydmykhet er helt nødvendig i fremtiden. Altfor få med makt og myndighet har selvtillit nok til å klare dette. Last-House kommer nok til å måtte betale for å få lov å gi råd -i en lang og vond oppstartfase før konkursen, men det kan komme noen interessante møter og mediesaker ut av det.

 • varg 13.01.2019 16.45.57

  God dag mann... Hvordan kan man som klinikkleder svare slik? Viktige spørsmål besvares ikke, men fordreies og attpåtil presterer han å skylde på andre (medisinsk klinikk??). Leserne er ikke dummere enn at de skjønner hvorfor brevet til tillitsvalgt aldri nådde fram. Dette avviket skal sannsynligvis håndteres av klinikkleder selv. Nøkkelskifte neste??

 • lege 12.01.2019 18.21.50

  Dette var da veldig overraskende??

 • Kjetil Løland 12.01.2019 10.34.01

  Det ser mer og mer ut som om ledelsen har prøvd å internfakturere seg ut av et TAVI-indusert budsjettunderskudd. Nå trodde jeg i min naivitet at ISF og DRG-systemet ikke skulle brukes til å styre aktivitet og oppnå økonomisk balanse på avdelings- og seksjonsnivå, men her har jeg tydeligvis misforstått direktoratets intensjon.

 • Ta ansvar 12.01.2019 09.52.39

  Et sykehus kan da ikke ta ansvar det er et bygg . Her må de lederene som har sendt pasientene fra en liten pasientkø til en stor pasien kø ta ansvar . Skylde på sykehuset? er det kommunikasjonsavdelingen som har bedt han si noe så dumt.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!