Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
HØRINGSSVAR: Det må være åpenhet om prisene etter at beslutning er tatt, skriver divisjonsdirektør Sissel Husøy i Helsedirektoratet til HINAS. Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

– Det må være åpenhet om prisene

Helsedirektoratet er uenig med statens legemiddelinnkjøper i at legemiddelpriser skal hemmeligholdes.

Publisert: 2016-11-10 — 06.02
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Det kommer frem i en kort høringsuttalelse som Helsedirektoratet har overlevert Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS), som nylig ble en del av Sykehusinnkjøp HF.

Tidligere i høst sendte HINAS forslag om nye rutiner for behandling av enhetspriser ut på høring. Høringsrunden kom imidlertid et halvt år etter at HINAS allerede hadde pålagt sykehusansatte å praktisere taushetsplikt for legemiddelpriser.

– Kan ikke se nye argumenter
Helsedirektoratet er så langt de eneste som har kommet med innspill i høringsrunden, tre uker før fristen går ut. Helsedirektoratet er tydelige på at de mener det skal være åpenhet om legemiddelpriser i anbud.

«Dette gjelder overfor både pasienter og andre. Vi kan ikke se at nye argumenter for hemmelighold har blitt presentert siden spørsmålet ble behandlet i 2014», heter det i uttalelsen, som er signert divisjonsdirektør Sissel Husøy og avdelingsdirektør Erik Hviding.

Direktoratet peker på at innbyggernes muligheter til å ettergå forvaltningens prioriteringer, og vurdere om deres rett til helsehjelp er oppfylt, veier sterkt.

Finnes ikke rettslig grunnlag
«Om et tiltak ikke står på pasientens «meny» skal dette kunne begrunnes ut fra denne troikaen av kriterier og betalingsvilligheten slik uttrykt gjennom forvaltningspraksis. Det betyr at det må være åpenhet om prisene etter at beslutning er tatt», skriver direktoratet, som ikke har ønsket å utdype høringsuttalelsen nærmere.

Helsedirektoratet har i tidligere utredninger konkludert med at det ikke finnes rettslig grunnlag for å hemmeligholde prisen etter at avtale med leverandøren er inngått. Det vises blant annet til at hemmelighold vil svekke mulighetene til å ettergå at ulike grupper prioriteres i henhold til gjeldende prioriteringskriterier.

I et notat utarbeidet av Eirik Johannessen i Helsedirektoratet og jusprofessor Mads Andenæs, går det frem at praksisen ikke bare kan svekke folks tillit til forvaltningen, men også være rettsstridig.

– Rettsstridig
«(…) når hemmelighold eller tilsløring av kostnader er knyttet til individrettigheter kan et eventuelt hemmelighold overfor parten være rettsstridig ved at det utgjør et uforholdsmessig inngrep i retten til å få prøvd sin sak om rett til helsehjelp», heter det i notatet.

Åpenhet vil bidra til at både pasienter, pasientorganisasjoner og presse har langt bedre forutsetninger for å vurdere om retten til helsehjelp er oppfylt og om saken bør forfølges, påpekes det.

I utredningen blir det også sådd tvil om hemmelighold er økonomisk gunstig for staten.

«Det er vanskelig å se at norske innkjøpere kan ha en så sterk stilling i markedet at de vil tjene på hemmelighold av priser som system. Hemmelighold vil innebære at man avhenger i enda sterkere grad av de opplysninger produsenten gir», heter det i notatet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om hemmelige anbudspriser

* I mars i år varslet HINAS, i et brev sendt alle helseforetak, at legemiddelpriser inngitt i offentlige anbud ikke lenger skal være offentlige.

* Kravet om hemmelighold vakte sterke reaksjoner både internt i LIS, i apotekmiljøet, blant sykehusleger, i deler av legemiddelindustrien, jurister og politikere.  

* En arbeidsgruppe ble satt ned for å utrede praksisendringen nærmere. Flertallet i arbeidsgruppen konkluderte med at enhetspriser er å anse som forretningshemmeligheter og må unntas offentlighet. Bare Torfinn Aanes, tidlige leder i LIS, var uenig – og mener åpenhet bør være hovedregelen.

* Arbeidsgruppens sammensetning ble kritisert for å være ensidig.

* Dagens Medisin avdekket at apotekene fortsatt klistrer prislappen på H-resepter. LMIs Karita Bekkemellem stemplet apotekenes praksis som ulovlig, men apotekbransjen viste til regelverket som pålegger dem å påføre pris. HOD var uenig i tolkningen, men apotekene har foreløpig ingen planer om å endre praksis.

* I september ble det første LIS-seminaret avholdt der prisene for første gang ikke er offentlig kjent.

* Praksisen med ikke-offentlige enhetspriser er nå ute på høring med svarfrist 30. november.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!