TRIST: – Det er trist at det er skapt et inntrykk av at pasientsikkerheten er truet, skriver artikkelforfatteren om oppsigelsene ved thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål sykehus.

Vi må være der pasientene er

Som arbeidsgiver må vi bruke ressursene der behovet er størst. Vi mener at vår beslutning om å samle helsepersonellet der det er flest pasienter, vil sikre best mulig pasientbehandling – og ivareta helheten.

Publisert Sist oppdatert
Bjørn Bendz

SKISSEN FOR hvordan vi skal løse sommerferieavviklingen 2023, har resultert i oppsigelser ved ett av to steder ved thoraxkirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

På debattplass, og i flere nyhetsartikler, har Dagens Medisin omtalt oppsigelsene ved thoraxkirurgisk avdeling ved OUS. I ett debattinnlegg hevdes det at oppsigelsene kommer som en reaksjon på manglende medvirkning og informasjon. En annen skriver at lokal ledelse er satt i et ufortjent negativt lys.

I et tredje innlegg stilles spørsmålet: Hva skal ledere legge mest vekt på når det oppstår etiske dilemmaer der ulike verdier kommer i konflikt med hverandre?

BEKLAGELIG SITUASJON. Vi er de første til å beklage oppsigelsene ved thoraxkirurgisk avdeling, og skulle gjerne ha vært denne saken foruten. Det er også trist at det er skapt et inntrykk av at pasientsikkerheten er truet.

Oslo universitetssykehus (OUS) har landets fremste miljø for hjerte- og lungekirurgi. Virksomheten er lokalisert i Thoraxkirurgisk avdeling, som er en del av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS. Vi har miljøer to steder – ved Rikshospitalet og Ullevål.

Intensivsykepleierne som har sagt opp, arbeider ved Ullevål. De har over 100 kolleger med tilsvarende arbeidsoppgaver på Rikshospitalet.

Vi er de første til å beklage oppsigelsene ved thoraxkirurgisk avdeling, og skulle gjerne ha vært denne saken foruten

EN RIKTIGERE BEMANNING. Rikshospitalet har ansvaret for diagnostikk og behandling av pasienter fra hele landet. Enheten på Ullevål ivaretar regionansvaret i Helse Sør-Øst sammen med Rikshospitalet.

Ferieevalueringen fra sommeren 2022 viste at det var ubalanse i driften mellom Rikshospitalet og Ullevål. Mens det var stort arbeidspress blant våre ansatte på Rikshospitalet, var det mindre etterspørsel etter tjenester på Ullevål i sommermånedene.

Det siste halvåret har vi derfor arbeidet med å legge en plan for sommeren med en riktigere bemanning mellom de to stedene. Det har vært dialog, involvering og medvirkning med de ansatte.

RETTFERDIG ARBEIDSBYRDE. Som arbeidsgiver må vi bruke ressursene der behovet er størst. Det handler først og fremst om å sikre god pasientbehandling. Vi må også sikre en rettferdig arbeidsfordeling mellom de ansatte. Hele veien har god beredskap og virksomhet ved Ullevål vært målet.

Løsningen for sommerferieavviklingen i år, som det har vært strid om, er at de planlagte hjerteoperasjonene samles på Rikshospitalet, og at personalet fra Ullevål dermed jobber på Rikshospitalet i denne perioden.

I tillegg har det vært uenighet om omlegging av turnusen og om å arbeide på tvers innad i en og samme seksjon. Intensivsykepleierne ved thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål har til nå hatt beredskapsvakt hjemme hver fjerde helg. Kollegene ved Rikshospitalet har hatt, og har, tilstedevakt hver tredje helg.

Vårt ansvar er å ivareta alle ansatte. Ingen enhet, seksjon, avdeling eller klinikk kan være seg selv nok

GODT NABOSKAP. I sykehus må enheter arbeide sammen på tvers av både spesialiteter og steder om sommeren. Ved OUS har vi innført begrepet «godt naboskap» for å understreke dette poenget. Under årets ferieavvikling vil det bli foretatt en rekke tilpassinger i bemanningen for å sikre best mulig ressursutnyttelse. I vår klinikk har i alt fem andre sommeromlegginger blitt godtatt av de som berøres.

I sommer er det planlagt rehabilitering av operasjonsstuene for hjertekirurgi på Ullevål. Dette nødvendiggjør også midlertidige løsninger for å ivareta pasientbehandlingen.

HELHETEN MÅ IVARETAS. Ledelsen ved OUS ønsker ikke å ødelegge for noen. Med over 20.000 ansatte er det naturlig med motstand i enkelte saker.

Vårt ansvar er å ivareta alle ansatte. Ingen enhet, seksjon, avdeling eller klinikk kan være seg selv nok.

Vi mener beslutningen vil sikre best mulig pasientbehandling og ivareta helheten.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS