INVOLVERING: – Studenter som utdanner seg til helseprofesjoner som sykepleiere, leger, fysioterapeuter og andre, må få anledning til å øve seg på teamarbeid og samhandling der pasient og pårørende er viktige deltakere, skriver kronikkforfatterne.

Teamarbeid må øves – sammen med pasienter

Publisert
Catrine Buck Jensen
Anita Iversen

I KRONIKKEN «Teamarbeid må til – også i hverdagen» skriver vår kollega ved NTNU Gjøvik, Tore Karlsen, at teamarbeid og tilegnelse av kompetanse i teamarbeid er en grunnleggende forutsetning for en helsetjeneste hvor pasientsikkerhet tas på alvor.

Studenter som utdanner seg til helseprofesjoner som sykepleiere, leger, fysioterapeuter og andre må få anledning til å øve seg på teamarbeid og samhandling. Dette er ikke kompetanse som kommer av seg selv.

Karlsen skriver at pasienten og pårørende er viktige deltakere i teamet og må involveres. Vi slutter oss til dette og ønsker her å utdype pasientens rolle i tverrprofesjonelt samarbeid.

RESPEKTFULLE MØTER. I et pågående doktorgradsprosjekt ved UiT har vårt forskerteam siden 2019 gjennomført studier som utforsker hvordan pasienten inkluderes når studenter skal lære tverrprofesjonelt samarbeid i praksisstudier i helsetjenesten. I én av delstudiene på tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsetjenesten, fant vi at det i liten grad skrives om pasienten i forskningen, selv om den er sentral i læringen til studentene.

I én annen delstudie fulgte vi helseprofesjonsstudenter som møtte pasienter i team, både i kommunale helsetjenester og i sykehus. Noen av studentteamene møtte pasienter i et enkelt møte med samtaler og dialog, andre hadde ansvar for daglig pleie og behandling over flere dager. Studien viser at de tverrprofesjonelle studentteamene i stor grad møter pasientene med respekt, nysgjerrighet og empati. De fleste pasientene opplever møtene som gode, men uttaler samtidig at de ikke alltid får fortelle om det de selv opplever som viktig.

Vi fant også at studentene i det tverrprofesjonelle teamet adopterte en tradisjonell arbeidsorganisering, slik mange kjenner den i helsetjenestene i dag. Med dette mener vi at teamet forbereder møtet med pasientene på en arena hvor pasientene ikke er til stede, for eksempel på vaktrommet.

De fleste pasientene opplever møtene som gode, men uttaler at de ikke alltid får fortelle om det de selv opplever som viktig

FORUROLIGENDE. Møtet med pasientene karakteriseres gjerne av at pasienten får mange spørsmål, ofte relatert til kroppslig sykdom og symptomer. Til slutt trekker studentteamet seg tilbake for å diskutere «funnene sine» med hverandre. Alt dette kan skape god læring, og det er ingen tvil om at møtene med pasientene gjør at mange av studentene endrer sin oppfatning av pasienten.

Det er likevel foruroligende at diskusjonene som skjer på vaktrommet forblir på vaktrommet – i teamet, uten pasientene som deltakere. I situasjonene vi har observert, forekom det ikke at studentene for eksempel samtalte med, eller konfererte med, pasienten om deres funn, og om hvilke tiltak pasienten og pårørende kunne tenke seg var viktige å prøve ut. De inviterte verken pasient eller pårørende som partnere i teamet, til tross for at et slikt samarbeid er ansett som kjernen i en pasientsentrert helsetjeneste.

Den som mottar helsetjenester, er en nøkkelaktør i samarbeidet

Slik vi tolker det, kan det se ut til at studentene i disse læringsaktivitetene får mulighet til å øve på teamarbeid, men vi stiller oss spørsmålet om studentene i realiteten øver på hvordan de som team ivaretar den viktige deltakelsen til pasient og pårørende.

NØKKELAKTØRER. Tverrprofesjonell samarbeidskompetanse løftes frem som viktig for en mer bærekraftig helsetjeneste både internasjonalt fra Verdens helseorganisasjon (WHO, 2010; 2016; 2022), og nasjonalt gjennom St.Meld nr. 47 (2008-2009); Meld. St. 13 (2011-2012); Meld.St. 7 (2019-2020); og NOU 2023:4; NOU 2023:8). Den som mottar helsetjenester, er en nøkkelaktør i samarbeidet.

Helsepersonellkommisjonen trekker frem tverrprofesjonell simulering som et viktig virkemiddel for læring i team (NOU 2023:4).

Se også: Simulering er ingen enkel løsning

FLERE TANKER – SAMTIDIG. Tverrprofesjonell simulering er noe som oftest skjer uten reelle pasienter eller pårørende.

Vi må tenke flere tanker samtidig

Vi mener vi må tenke flere tanker samtidig: Ja, helsepersonell og helseprofesjonsstudentene skal simulere for å lære. Ja, helsepersonell og helseprofesjonsstudentene skal øve på teamarbeid. Og viktigst av alt: Vi må skape en kultur som involverer pasienten i mye større grad i samarbeidet. I likhet med selve teamarbeidet må studentene få øve på, og bli veiledet i, teamarbeid som inkluderer pasienten. Målet for alt vi gjør i helsetjenestene og helseprofesjonsutdanningene er tross alt pasienten.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 07-utgaven

Powered by Labrador CMS