Oslo universitetssykehus er et av sykehusene i Helse Sør-Øst som har mange pasienter som ikke har fått behandling innen fristen som sykehuset selv har satt.  Foto: Anne Grete Storvik
Oslo universitetssykehus er et av sykehusene i Helse Sør-Øst som har mange pasienter som ikke har fått behandling innen fristen som sykehuset selv har satt. Foto: Anne Grete Storvik

Sykehusene i Helse Sør-Øst har 61.000 pasienter på vent - i «egen» kø

I den offisielle ventelistestatistikken kommer det ikke fram at 61.000 pasienter ikke har fått behandling eller kontrolltime innen fristen sykehusene i Helse Sør-Øst selv har gitt dem.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Som Dagens Medisin har skrevet, setter sykehusene en egen frist for når de mener pasienten burde hatt behandling, etter at pasienten er plassert i sykehuskø. Dette omtales av sykehusene som «tentativ frist» eller «tentativ dato», og fungerer slik: 
Intern kø
Pasientene er satt i en kø internt på sykehuset, og venter på en behandling eller kontroll innen en frist sykehuset selv har satt. Denne køen kommer ikke frem i ventelistestatistikken som presenteres offentlig.

Tall fra sykehusene i Helse Sør Øst viser at 61.000 pasienter ikke har fått den behandlingen eller kontrollen de burde hatt innen denne fristen – som ikke er juridisk bindende.

Les mer:
Nå krever Ap brudd på «intern frist» som nasjonal ventetid-indikator

Det er helseminister Bent Høie (H) som opplyser dette i sitt svar til helsepolitisk talsperson i Ap, Torgeir Micaelsen, som stilte skriftlig spørsmål i Stortinget.

«Topp 10-liste» for brutte frister
Ved èn av klinikkene ved Oslo universitetssykehus, kom det fram at det sto 15.782 pasienter på den interne ventelisten – mens den offentlige viste  2456 ventende, skrev Dagens Medisin i vår. Ledelsen ved Oslo universitetssykehus, vil imidlertid ikke opplyse om hvor mange som totalt ved alle klinikkene, står på intern venteliste.

Les mer: 15.782 i intern kø - bare ved èn OUS-klinikk

I sitt spørsmål ba Micaelsen Høie om å oppgi tall for antall pasienter i sykehus med passert tentativ tid fordelt på fagområde og helseforetak i hele landet.

Høie oppgir kun tallene for Helse Sør Øst.

Etter press fra blant andre stortingspolitiker Micaelsen fremlegges det nå også tall for hvordan disse pasientene fordeler seg på de ulike medisinske fagområdene og på enkeltsykehusene i Helse Sør-Øst:

På «topp 10-listen» over fagområder der flest pasienter ikke har fått behandling eller kontroll innen sykehusets egen frist er det fagområdene ortopedisk kirurgi, inkludert revmakirurgi, og nevrologi som har de største problemene:

Førstnevnte fagområde har 6089 pasienter på vent, mens innen nevrologi er det 5878 som venter. Her befinner de fleste pasientene seg på Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Ahus.
Øyesykdommer, øre-nese-hals, og fordøyelsessykdommer har også mange pasienter på vent. Det samme gjelder de øvrige fagområdene på lista: gastroenterologisk kirurgi, hjertesykdommer, plastikkkirurgi, lungesykdommer og barnesykdommer.

- Setter inn ressurser
I en kommentar til denne listen heter det:

«Reduksjonen innen nevrologi og øye har utviklingen gått saktere enn ønsket, og det settes nå inn ressurser for å bistå alle avdelinger som har flere enn 1000 pasienter som har passert tentativ tid for kontakt».

For øvrig har alle avdelingene på topp-10-listen, flere enn 1000 pasienter som har passert denne tentative fristen.

Dagens Medisin omtalte nylig situasjonen ved barneklinikken ved Oslo universitetssykehus. Her varslet barnelege Jarle Rugtveit om det han mener er en alvorlig og uoversiktlig situasjon: Barnelege: - Vi har mistet oversikten
I sitt svar viser også helseministeren til det han omtaler som den ordinære ventelistestatistikken, og presiserer at tallene i liten grad er kvalitetssikret. (Disse tallene inkluderer også tall for psykisk helsevern voksne, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling).
Les svaret fra helseministeren i sin helhet her.

590.000 planlagte pasientkontakter
Stortingsrepresentant Micaelsen ba også om tall for antall planlagte pasientkontakter, altså tall for dem som venter på å bli vurdert til enten behandling eller utredning, samt oversikt over antall ventende og snitt ventetid per fagområde og helseforetak .
Også her viser Høie til tall fra Helse Sør-Øst, og ikke til tall fra hele landet.
Det var registrert om lag 590.000 planlagte pasientkontakter i foretaket i begynnelsen av mai 2016.

Det er for 61.000 av disse at den planlagt datoen for pasientkontakt er passert.
Av disse 590.000 var i overkant av 180.000 kontakter planlagt i løpet av mai.

Antallet planlagte pasientkontakter fordeler seg slik per helseforetak:

66.000 i Akershus universitetssykehus HF

150.000 i Oslo universitetssykehus

1400 i Sunnaas sykehus HF

44.000 i Sykehuset i Vestfold HF

79.000 i Sykehuset Innlandet HF

33.000 i Sykehuset Telemark HF

55000 i Sykehuset Østfold HF

75.000 i Sørlandet Sykehus HF

 88.000 i Vestre Viken HF.

 Helse Sør-Øst opplyser at pasienter som er henvist før 1. januar 2010, og pasienter som opprinnelig kom inn som ø-hjelpspasienter (øyeblikkelig hjelp-pasienter, journ. anm.) og som fortsatt går til behandling, ikke vil være inkludert i tallene.

 – Den ordinære ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister måler ikke antall pasienter med passert tentativ tid, og antall planlagte pasientkontakter. Det er derfor vanskelig å sammenstille god og sammenlignbar statistikk av god kvalitet på dette. For å følge opp pasientene i pågående forløp har Helse Sør-Øst RHF etablert en indikator, Tentativ tid for kontakt, som viser antall pasienter der planlagt dato for videre oppfølging eller kontakt er passert. Denne indikatoren kan være et uttrykk for kapasitets- eller planleggingsutfordringer, og brukes av Helse Sør-Øst og sykehusene i regionen til styring og oppfølging, skriver Høie i sitt svar.

Powered by Labrador CMS