– Skyver hensynet til andre pasienter foran seg

Lungekreftforeningen mener Beslutningsforum skyver hensynet til andre pasienter foran seg, når de sier nei til dyre legemidler. Det mener Lars Vorland er feil. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Vi nærmer oss et todelt helsevesen. Dette er en situasjon som burde vært unngått. Det er i dag en altfor tidkrevende prosess fra markedsføringstillatelse for et medikament foreligger, til Beslutningsforum beslutter å ta medikamentet i bruk, sier Henrik Aasved, styremedlem i Lungekreftforeningen til Dagens Medisin.
Foreningen mener at «tidsvinduet», mellom et legemiddel får markedsføringstillatelse og til det vurderes av Beslutningsforum, skaper en uholdbar situasjon for lungekreftpasienter som har lite tilbud i det offentlige. – Det må være mulig å finne andre finansieringsmuligheter for behandling i dette vinduet. Pasientene har ikke tid til å vente, sier han.

USIKKER PÅ TOTALPRIS: – Vi har ingen dokumentasjon på økonomien, men det kan hende at de kjører argumentet om at prisen vil fortrenge annen behandling «vel godt» foran seg. Det er nok et behagelig argument å bruke, sier Henrik Aasved i Lungekreftforeningen. Foto: Privat


Todelt helsevesen
Lungekreftforeningen reagerer sterkt på Beslutningsforums siste beslutning. Foreningen mener at forumet «nok en gang» ikke tilbyr lungekreftpasienter med plateepitelkarsinom PD-1 hemmeren nivolumab (Opdivo), i det offentlige helsetilbudet.
Ifølge leder i Beslutningsforum Lars Vorland, er bakgrunnen for avgjørelsen at legemiddelet er «så kostbart at det vil fortrenge annen behandling».


Hva skal de gjøre?
– Beslutningsforum argumenterte med at medisinen er så dyr at den vil fortrenge annen viktig behandling. Hva mener dere forumet burde ha gjort?

– Vi ser at dette er dyrt og vi ser det økonomiske argumentet. Men jeg tror at de overdriver totalprisen for å ta medikamentet i bruk. Dette er i første omgang snakk om andrelinjebehandling, for én av gruppene av lungekreftpasienter, de som har plateepitelkarsinom, sier Aasved.
Selv om foreningen ikke har noen dokumentasjon på totalprisen på legemiddelet, stiller han spørsmål ved om kostnaden er så høy som Beslutningsforum hevder at den er, for å ta i bruk legemiddelet for den aktuelle gruppen.
Aasved tror prisen som oppgis om medikamentet er riktig, men tror totalprisen kan være lett å overdrive når en ikke har sett konkrete eksempel på hvilke kostnader som følger ved å innføre nivolumab. – Argumentet med at det følger en høy totalpris for å ta i bruk medikamentet kan være lett å overdrive, uten at vi har noen konkrete bevis på at så har skjedd, påpeker han. 

VANSKELIG SAK: – Denne saken er ikke enkel for oss, og vi kjører ikke hensynet til andre pasienter foran oss i stedet for å finne mer konstruktive løsninger, slik Lungekreftforeningen sier, sier Lars Vorland, leder i Beslutningsforum. Foto: Øyvind Bosnes Engen


– Behagelig argument?
– Vi har ingen dokumentasjon på økonomien, men det kan hende at de kjører argumentet om at prisen vil fortrenge annen behandling «vel godt» foran seg. Det er nok et behagelig argument å bruke. Det er lett å kjøre hensynet til andre pasienter foran seg, i stedet for å prøve å finne mer konstruktive løsninger, mener Aasved.
Lederen i Beslutningsforum mener Lungekreftforeningen tar feil:
– Kritikken fra Lungekreftforeningen viser hva kravet fra Legemiddelindustrien om hemmelige priser kan føre til. Hadde vi kunnet gått ut med prisene, ville alle sett hvor kostbart det ville vært å innføre dette legemiddelet. Vi ønsker å innføre legemiddelet fordi denne pasientgruppen har få behandlingsalternativer, svarer Lars Vorland gjennom en e-post til Dagens Medisin.
– Denne saken er ikke enkel for oss, og vi kjører ikke hensynet til andre pasienter foran oss i stedet for å finne mer konstruktive løsninger, slik Lungekreftforeningen sier, uttaler han.


Vil ha raskere behandling
Helseminister Bent Høie opplyser at Helse- og omsorgsdepartementet jobber for at nye behandlingsmetoder skal bli tatt i bruk raskere, og håper på bedre priser fra industrien.
– Vi ønsker at tiden det tar fra et legemiddel er godkjent for salg i Norge til det kan brukes for pasientene blir så kort som mulig. Nå har de regionale helseforetakene behandlet denne saken og prøvd å forhandle med industrien om lavere pris, men de tilbyr foreløpig ikke priser som er bærekraftige. Det er synd at forhandlingene ikke har ført frem til at pasienter kan få tilbud om dette legemiddelet også for behandling av lungekreft. Jeg håper fremtidige pristilbud fra industrien vil gi mulighet for at legemiddelet kan tas i bruk også for denne pasientgruppen, svarer Høie i en e-post til Dagens Medisin.


– Det foreligger medisinske anbefalinger
Lungekreftforeningen peker på at det foreligger en klar medisinsk anbefaling om at en bør ta i bruk immunterapi, for pasientene med denne kreftindikasjonen. Aasved mener at beslutningsforums siste avgjørelse står i sterk kontrast til helseministerens nasjonale kreftstrategi Sammen – mot kreft, med tilhørende handlingsplan.
Ifølge planen skal flere aktører forbedre Nasjonalt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, slik at kreftpasienter raskest mulig sikres nye og bedre behandlinger.


Krever oppfølging
– I strategien står det at en skal jobbe med å få på plass slike medikamenter – for eksempel ved å gjennomføre fase-4 studier, som tilbyr nye legemidler. På dette punktet i den nasjonale handlingsplanen, har det ikke skjedd noe. Derfor mener vi at det er to punkter i planen som ikke har blitt fulgt opp tilstrekkelig, sier han.  
Handlingsplanen gir også Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene følgende oppgave: «Vurdere hvordan «lovende» kreftlegemidler kan tilbys norske pasienter i perioden fra markedsføringstillatelse foreligger til legemidlene evt. innarbeides i nasjonale handlingsprogrammer. I dette skal bruk av fase-4 studier og evt. bruk av særskilt finansiering, vurderes», heter det i planen.


– Fase 4 er uegnet
Departementet fremholder at fase 4-studier er studier som prøver ut legemidler etter at de er gitt markedsføringstillatelse og er tatt i bruk klinisk. Dette medfører at et legemiddel må godkjennes av Beslutningsforum før det kan prøves ut i en fase 4-studie, ifølge helseminister Bent Høie:
– Nye metoder som skal brukes i norske sykehus skal vurderes og besluttes gjennom systemet for nye metoder. Dette står klart i den nasjonale kreftstrategien. For å sikre likeverdig tilgang er det Beslutningsforum som beslutter om sykehuslegemidler skal innføres som etablert behandling. Hvis vi åpner for bruk av nye legemidler ved å gå utenom Beslutningsforum, som for eksempel ved særskilt finansiering, sikrer vi ikke likebehandling. Det vil også undergrave muligheten helseregionene har til å forhandle om en lavere pris. Fase 4-studier, er studier som undersøker bruk av legemidler etter at de er gitt markedsføringstillatelse, er godkjent av Beslutningsforum og tatt i bruk i sykehusene, sier Høie i sitt svar til Dagens Medisin.


– Må være fleksible
– Vi vet at vi må være fleksible å se etter hvilke muligheter som finnes for å kunne ta i bruk den enkelte metode. Å bruke fase 4-studier på dette legemiddelet er ikke hensiktsmessig. Det finnes få fase 3-studier som grunnlag. Å opprette et eget fond for kreftlegemidler er heller ikke ønskelig. Både fordi det kan føre til feilprioriteringer og fordi et eget fond gjør det attraktivt å ha høye priser nettopp for å komme seg inn i fondet. Dette har vi sett fra Storbritannia, som har varierende erfaringer med et eget fond, uttaler Lars Vorland til Dagens Medisin.


250 pasienter årlig
Statens legemiddelverks (SLV) kostnadsanalyse av behandlingen med PD-1 hemmeren nivolumab på lungekreft av typen plateepitelkarsinom konkluderte at behandlingen ikke var kostnadseffektiv. Analysen tok utgangspunkt i at 250 pasienter trenger behandling årlig, og estimerte en kostnad per kvalitetsjusterte leveår (QALY) på 1,4 millioner etter maksprisen.
Prisen i kostnadsanalysen er noe lavere enn maksprisen ettersom Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) har fremforhandlet en hemmelig pris som ligger til grunn for kostnadsanalysen.


– Det er ikke riktig
Nylig skrev Dagens Medisin om at 31 pasienter behandles med legemidler som Beslutningsforum ikke har godkjent.

Ifølge TV2 tilbyr også Kolibri Medical i Sandnes immunterapibehandling for slike pasienter.
– Vi har ingenting imot at Aleris tilbyr denne behandlingen - men det er ikke riktig at det bare er de rike som skal få den beste tilgjengelige kreftbehandlingen, sier Aasved.


Interessekonflikter: Henrik Aasved opplyser at han er bror til Grethe Aasved, som er administrerende direktør i Aleris Helse.

Powered by Labrador CMS