RØDE TALL: Styrepapirene til Helse Sør-Øst for kommende styremøte, viser en økning i bemanning, kostnader og ventetid, men nedgang i aktivitet.
RØDE TALL: Styrepapirene til Helse Sør-Øst for kommende styremøte, viser en økning i bemanning, kostnader og ventetid, men nedgang i aktivitet.

Helse Sør-Øst brukte 150 millioner mer enn planlagt i januar

Budsjettavviket skyldes i hovedsak en kombinasjon av lavere aktivitet og høyere bemanning enn budsjettert.

Publisert Sist oppdatert

Foretaksgruppen hadde i januar et negativt resultat på 105 millioner kroner med et negativt budsjettavvik på 149 millioner kroner, ifølge Helse Sør-Øst sine egne styrepapirer. Torsdag holder det regionale helseforetaket styremøte.

Det negative budsjettavviket skyldes i all hovedsak lavere aktivitet og høyere bemanning enn budsjettert.

Helseforetaket hadde samlet sett et merforbruk av bemanning på 1511 brutto månedsverk i januar. Dette er en vekst på 856 månedsverk sammenlignet med januar i fjor.

Forbruket av bemanning er 2,3 prosent høyere enn budsjettert og utgjør 60 millioner kroner i avvik på lønns- og innleiekostnadsposten, hittil i år.

I styrepapirene kommer det fram at mange av helseforetakene i Helse Sør-Øst likevel melder om en krevende bemanningssituasjon, både når det kommer til å beholde personell og å rekruttere. Særlig gjelder dette sykepleiere på medisinske sengeposter og spesialsykepleiere innen enkelte spesialområder. I tillegg melder flere av foretakene at det er krevende å rekruttere tilstrekkelig personell i tråd med aktivitetsveksten innen psykisk helsevern.

Fremdeles høyt forbruk av innleie

Til tross for at Helse Sør-Øst RHF har innført en forsterket oppfølging av bemanningsutviklingen og innleie, blant annet gjennom ekstra månedlige oppfølgingsmøter, er kostnadene knyttet til innleie av vikarer fremdeles høyt. I styrepapirene fremkommer det at kostnadene til innleie er 80 prosent over budsjett i januar, noe som tilsvarer 31 millioner kroner.

Det opplyses at det er satt i gang flere tiltak for å redusere behovet for innleie og beholde eget personell.

Minus 27 millioner i aktivitet

Selv om helseforetaket har brukt flere kroner til bemanning enn budsjettert, når ikke Helse Sør-Øst målene sine for aktivitet i årets første måned.

Inntektssvikten for alle områder sett under ett var på om lag 24 millioner kroner i forhold til budsjett i januar.

Ifølge styrepapirene er det iverksatt flere tiltak for å øke aktiviteten. Blant annet bedre utnyttelse av ressurser på sengeposter, oppgaveglidning og økt bruk av digitale konsultasjoner for flere yrkesgrupper.

Ventetiden øker også

Helseforetaket når heller ikke sine egne mål for ventetid eller kvalitet i januar, verken for somatikk, poliklinikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller korridorpasienter.

I januar var gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet, samlet for alle tjenesteområder, på 68,5 dager i Helse Sør-Øst.

Andelen fristbrudd var på 7,3, noe som er en økning på 0,6 prosent fra desember. Dette påførte helseforetaket kostnader på til sammen 11,9 millioner i januar.

Andel fristbrudd er samlet sett høyere enn både januar 2022 og 2021.

Administrerende direktør bekymret

Administrerende direktør Terje Rootwelt sier i sin anbefaling til styret at han ser med bekymring på at ventetidene er høyere i januar enn i 2022, innen alle tjenesteområdene. Han nevner at dette også gjelder andelen fristbrudd.

Rootwelt opplyser at han også fremover vil ha stor oppmerksomhet på dette og følge opp helseforetakene og de private ideelle sykehusene med spesielt fokus på psykisk helsevern.

Rootwelt mener regjeringens varslede budsjettøkning på 2,5 milliarder, som også Helse Sør-Øst vil få en del av, samt pris og lønnsjustering av budsjettet for 2023, som også er varslet å skulle komme, vil bedre den økonomiske situasjonen for sykehuset. Han anbefaler styret å ta virksomhetsrapporten for januar til etterretning.

Powered by Labrador CMS