INNSTILLING KLAR: Helse- og omsorgskomiteen har lagt frem sin innstilling til Nasjonal helse- og sykehusplan.

Foto: Per Corneliussen

Vil ha ideelle sykehus inn i helsefellesskap

Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget vil inkludere ideelle sykehus i regjeringens nye «helsefellesskap».

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie la frem nasjonal helse- og sykehusplan i november. Planen har vært til behandling i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, men ble utsatt på grunn av Covid-19. Nå er komiteens innstilling til planen som gir føringer for prioriteringer i helsetjenesten i spennet 2020–2023 klar.

Et kjernepunkt i planen er opprettelsen av 19 «helsefellesskap», en samarbeidsmodell hvor helseforetak, kommuner, fastleger og brukere skal jobbe sammen på tre nivåer.

En samlet komité råder Stortinget til å be regjeringen å sørge for at ideelle sykehus og ideelle DPS blir inkludert i helsefellesskapene.

– Private og ideelle aktører av betydning bør ha plass i helsefellesskapene. I større byer der ideelle sykehus har egne opptaksområder, bør hensynet til samhandling være bestemmende for sammensetting og antall helsefellesskap. Samhandling gjennom helsefellesskap forutsetter tilpasning til lokale forhold, heter det i en merknad fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

– Må legge avgjørende vekt på lokale ønsker

En samlet komite mener også at lokale perspektiver skal legges vekt på i helsetjenesten.

– Stortinget ber regjeringen legge avgjørende vekt på lokalpolitiske ønsker og innbyggerperspektiv, og derfor åpne opp for at nye sammenslåtte kommuner kan ha delte løsninger mellom flere helseforetak, heter det i en felles merknad.

Ber om vurdering av nasjonal produksjon

I komiteens tilrådning tas det også blant annet til orde for en utredning om nasjonal produksjon av legemidler og utstyr.

– Stortinget ber regjeringen utrede hvilken produksjonskapasitet som eksisterer i Norge, og hvilke essensielle legemidler og medisinsk utstyr som kan og bør produseres nasjonalt for å sikre forsyning og beredskap, og komme tilbake til Stortinget med en sak om dette, heter det i en merknad fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

De samme partiene ønsker også at regjeringen løfter en egen sak om strukturen for luftambulansen i Norge, samt en endring i intensivvirksomhet i Kirkenes.

Skrevet før pandemien

Behandlingen av den nasjonale helse- og sykehusplanen ble utsatt ved Covid-19-utbruddet i Norge. Komiteen oppgir i en egen bemerkning at arbeidet var påbegynt i forkant.

– Komiteen viser til at denne innstillingen i all hovedsak ble skrevet før koronapandemien traff Norge. Innstillingen inneholder derfor ingen referanser til den spesielle situasjonen Norge er i, og som har påvirket hele helsetjenesten, og særlig spesialisthelsetjenesten, sterkt den siste tiden, heter det i innstillingen, hvor politikerne også berømmer de ansatte i helsetjenesten for sitt arbeid.

Nasjonal helse- og sykehusplan skal behandles i Stortinget tirsdag 12. mai.

Powered by Labrador CMS