STÅKARAKTER: – Jeg deler oppfatningen av at Ekspertpanelet har levert godt i henhold til mandatet sitt, skriver helseminister Ingvild Kjerkol til Dagens Medisin.

Foto: DMarkiv/Vidar Sandnes

Kjerkol om Ekspertpanelet: – Ønskelig at ordningen skal nå ut til flere pasienter

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier helse- og omsorgsdepartementet nå går gjennom evalueringsrapporten av Ekspertpanelet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

For tre års tid siden ble det nedsatt et eget panel med eksperter som fikk i oppgave å gi dødssyke pasienter en ny vurdering. Det var tidligere helseminister Bent Høie som ba sykehusene få i stand en nasjonal ordning for second opinion.

I fjor vår bestilte Høie en evaluering av ordningen. Den kom sammen med en beskjed om at ALS-pasienter skal inkluderes i ordningen.

I januar ble evalueringsrapporten av Ekspertpanelet publisert. Evalueringen er gjennomført av konsulentselskapet PwC, på oppdrag av Helse Vest regionale helseforetak, som fikk i oppdrag å lede arbeidet med evalueringen fra de regionale helseforetakenes side.

Evalueringsrapporten ble, sammen med et «supplerende dokument» fra RHF-ene sendt på høring.

For en to ukers tid siden sendte Helse Vest RHF inn sin evaluering av Ekspertpanelet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer om rapportens anbefalinger her.

Les mer om Ekspertpanelet her.

– Har levert godt i henhold til mandatet
Dagens Medisin har bedt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om et intervju om evalueringen, men fått beskjed om at statsråden ikke har hatt anledning til å stille til intervju.

Helseministeren skriver i en e-post at hun synes helseregionene har levert godt på oppdraget.

– Jeg deler oppfatningen av at Ekspertpanelet har levert godt i henhold til mandatet sitt. Helseregionene fremhever at det bør være et overordnet mål at panelets raske og kompetente behandling av henvisninger videreføres. Det støtter jeg.

Går gjennom forslagene

Dagens Medisin har oversendt flere spørsmål om de forslag som foreslås av konsulentselskapet PwC i evalueringsrapporten og forslag RHF-ene kommer med i sin evaluering av ordningen.

I en generell kommentar skriver Kjerkol følgende:

– Regjeringen ønsker en sterk offentlig helsetjeneste, som sørger for trygghet i hverdagen og tilgang på helsehjelp av høy kvalitet. Ekspertpanelet kan bidra til både trygghet og kvalitet for den enkelte pasient. Nå har departementet akkurat mottatt rapporten fra helseregionene om evaluering av Ekspertpanelet. Den inneholder flere forslag til endringer og justeringer i ordningen. Vi går nå gjennom forslagene med sikte på en videre utvikling av panelet, og vil komme tilbake til hvordan vi vil følge opp forslagene.

Svarer ikke om «veiledende grense»
I utgangspunktet for evalueringen ble det «lagt til grunn at pasienter med ALS også skulle bli omfattet av ordningen».

To løsninger er skissert:

  • Konsulentselskapet PwC foreslår å utvide dagens veiledende grense som tilsier at pasienter skal ha mindre enn ett års forventet levetid, til to år.
  • RHF-ene mener på sin side at hele den veiledende grensen bør fjernes og erstattes med å «bruke som utgangspunkt en situasjon der alle behandlingsalternativer har vært uttømmende utprøvd uten tilstrekkelig effekt og at det er snakk om en alvorlig tilstand».

Dagens Medisin har spurt Kjerkol om hva HOD vil gå inn for, og om det skal inkluderes en nevrolog i panelet slik PwC foreslår.

Helse- og omsorgsministeren har ikke besvart disse  spørsmålene.

– Ønskelig at ordningen skal nå ut til flere pasienter
I et overordnet svar, viser Kjerkol til formålet om å se på hvordan ALS-pasienter kunne innlemmes i ordningen. 

– Det er ønskelig at ordningen skal nå ut til flere pasienter og at ordningen skal bli kjent blant flere, skriver ministeren.

Hun viser til at det ble gjennomført en informasjonskampanje i fjor for å gjøre ordningen bedre kjent. 

– Det blir spennende å se panelets årsrapport som publiseres om kort tid, for å se om de har lykkes med det.

Svarer ikke om oppfølging av råd
Dagens Medisin har også spurt statsråden om hvordan hun stiller seg til flere av forslagene som har fremkommet i evalueringen.

  • RHF-ene foreslår blant annet at pasienten «først skal få en optimal vurdering i egen region» før henvendelsen sendes til Ekspertpanelet. Som Dagens Medisin tidligere har skrevet, er blant annet lederen for Ekspertpanelet, bekymret for at dette vil føre til at henvendelser til panelet vil bli «silet.»Hvordan stiller statsråden seg til kritikken? Vil HOD gå inn for dette forslaget?
  • PwC skriver at de ønsker en juridisk avklaring med tanke på pasientens rettighet til å få en vurdering av Ekspertpanelet. Vil statsråden be om en slik vurdering?

Dagens Medisin har tidligere forespurt HOD i saken hvor en overlege etterspurte en nasjonal føring for sykehusene om hvordan de skal forholde seg til råd fra Ekspertpanelet. Da svarte statssekretær Karl Kristian Bekeng at HOD ikke ville svare før evalueringen forelå.

Helseministeren svarer verken på om hun vil sende en politisk føring til sykehusene om å følge panelets råd, eller om hun vil følge Legeforeningens forslag om at sykehus bør dokumentere at forsvarlighetskravet er oppfylt når sykehus ikke følger råd fra Ekspertpanelet. 

Powered by Labrador CMS