En viktig milepæl for barnepalliasjon

Det er en stor glede å se at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i oppdragsbrevet for 2020 til de regionale helseforetakene fastslår at det nå skal opprettes team for barnepalliasjon i alle de fire helseregionene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Natasha Pedersen
Natasha Pedersen

Innlegg: Natasha Pedersen, generalsekretær og fagansvarlig i Foreningen for barnepalliasjon (FFB)/Board of directors i European Association for Palliative Care, (EAPC)

I OPPDRAGSBREVET fra HOD sies det klart at man skal «etablere et regionalt barnepalliativt team som skal veilede de lokale barneavdelingene og ha ansvar for helseregionens kompetanse, tilbud og kvalitet innen barnepalliasjon, i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge.

Helse Nords barnepalliative team må ha tilgang til samisk språk og kulturkompetanse – og skal bistå de andre helseregionenes barnepalliative team ved behov for samisk språk og kulturkompetanse».

HODs oppdragsdokument til de regionale helseforetakene (RHF-ene) gis normalt ut én gang per år. Oppdragsdokumentet som nå er sendt ut, fordeler statsbudsjettets ramme på de fire RHF-ene. Det inneholder krav fra HOD om hvilke oppgaver som skal utføres det påfølgende året, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene.

Dette er en viktig seier for alvorlig syke og døende barn og deres familier, og vi er glade for at dette kommer nå

VIKTIG SEIER. Dette er en viktig seier for alvorlig syke og døende barn og deres familier, og vi i Foreningen for barnepalliasjon (FFB) er svært glad for at dette kommer nå.

Å få etablert spesialiserte, døgntilgjengelig team for barnepalliasjon har vært nedfelt i våre vedtekter – og vi har hatt det som ett av våre mål helt siden FFB ble etablert for over ti år siden. Dette har vi tydeliggjort i all kommunikasjon vi har hatt med ulike politikere opp gjennom årene. Etter hvert har vi fått støtte fra flere hold, og endelig lykkes vi.

Les også: Gode palliasjonsforløp må bygge på eksisterende strukturer

STYRKING. Helhetlige løsninger innebærer også en styrket kommunehelsetjeneste. Barnepalliasjon er helhetlig, og derfor må vi også få til helhetlige løsninger og valgfrihet. Kompetansen må på plass, og det skjer mye bra arbeid også i forhold til dette.

Barn som kommer inn under palliasjon, vil leve og bo i sine kommuner, og derfor må vi også få på plass en tydeligøring av dette ovenfor kommunene. Dette vil også være viktig i forhold til mandatet som nå helseforetakene har fått. Dette arbeidet bør skje parallelt. FFB kan glede seg over at enda en viktig sak nå kan krysses av i forhold til målene vi har satt oss i vår strategiplan.

Nå ser vi også frem til realiseringen av Norges første barnehospice – og til å jobbe med alle gode formål som setter det døende barnet og familiene i sentrum.

UTDANNING. Kompetansen i barnepalliasjon må styrkes, ved at barnepalliasjon som kompetanseområde følger de internasjonale erfaringen og anbefalingene slik at vi får barnepalliasjon innlemmet i alle deler av de helse- og sosialfaglige utdanningene.

Vi må også styrke videreutdanningen i barnepalliasjon. FFB er en medlemsorganisasjon som først og fremst kjemper for at familiene til barn som skal dø skal få rett hjelp, til rett tid der det er valgfrihet og fleksibilitet i tjenestene. Og ikke minst kompetent helsepersonell. Barnepalliasjon må være fleksibel i sin tilnærming.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS