Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Multisyke trenger bredde-medisinsk legekompetanse

Det kreves breddemedisinsk legekompetanse å håndtere de multisyke pasientene, og det er behov for å styrke generalistkompetansen i primærhelsetjenesten. Ingen er bedre egnet til å hjelpe pasienter med sammensatte lidelser og behov enn en spesialist i allmennmedisin.

Publisert: 2020-01-03 — 11.20
Berit Marie Lien

Innlegg: Berit Marie Lien, spesialist i allmennmedisin, veileder i allmennmedisin og fastlege ved Nøtterøy Legesenter

I DAGENS MEDISIN, under tittelen Får kronisk syke stadig mer ansvar for egen helse?, viser Ph.D.-stipendiat Oda Karin Nordfonn til sitt doktorgradsarbeid, der hun blant annet konkluderer med at hjertesviktpasientene trenger «et mer koordinert og helhetlig behandlings- og oppfølgingstilbud». Det refereres til et behov for «å se hele pasienten i en tid med økende kompleksitet hos den enkelte pasient».

Jeg kunne ikke ha vært mer enig.

OVERSER FASTLEGEN? Det er når Nordfonn kommer til tiltakene, at hun etter min mening kommer skjevt ut. Hun anbefaler en modell med «hjertesviktkoordinatorer» i kommunene – nok et eksempel der forskere som er fjernt fra den kliniske hverdagen, skal finne nye diagnosespesifikke løsninger.

Anbefalingen av en modell med «hjertesviktkoordinatorer» i kommunene er nok et eksempel der forskere som er fjernt fra den kliniske hverdagen, skal finne nye diagnosespesifikke løsninger

Som spesialist i allmennmedisin og fastlege i samme praksis i over 20 år ser jeg det som en viktig del av min jobb å koordinere tjenestene rundt mine pasienter. Men det blir stadig vanskeligere i en oppsplittet helsetjeneste.

Er det noe vi bør fokusere på fremover, så er det å få til god samhandling i primærhelsetjenesten. Her foreslår Nordfonn det motsatte. Har forskeren oversett fastlegens sentrale rolle?

KOMPLEKSITETEN. Nordfonn er opptatt av hjertesviktpasientene. Vi har i det siste sett at det har blitt brukt betydelige ressurser på å få til bedre pasientforløp i primærhelsetjenesten rundt pasienter med andre diagnoser, for eksempel «kols-forløpet».

Svakheten ved denne typen diagnosespesifikke forløp er at pasientene sjelden har bare kols eller hjertesvikt. De har ofte også andre diagnoser, som nyresvikt, angina, hjerterytmeproblemer, diabetes, infeksjoner, reumatisk sykdom og senfølger etter kreftsykdom. I tillegg har de ofte lange medikamentlister.

KJERNEOPPGAVEN. Fastlegen kjenner de komplekse pasientene sine godt. Det å koordinere tjenester rundt de sykeste pasientene, er én av fastlegens kjerneoppgaver. Likevel nevner ikke Nordfonn fastlegens rolle når hun foreslår tiltak til forbedring. Hun er opptatt av kontinuitet og helhetlig oppfølging rundt pasientene, noe fastlegene er premissleverandør for.

Med den voksende andelen av multisyke pasienter i primærhelsetjenesten har fastlegene en essensiell rolle. Det krever breddemedisinsk legekompetanse å håndtere disse pasientene. Gullet i fastlegeordningen er akkurat det Nordfonn etterspør: kontinuitet og helhetlig behandling.

FRAGMENTERINGEN. Det er klart at med en sviktende fastlegeordning, nye «siloer» i primærhelsetjenesten, helprivate helseaktører, og stadig mer subspesialiserte sykehusleger, blir tilbudet til pasientene fragmentert. Det er ingen tvil om at pasientene trenger tett oppfølging og noen til å koordinere alle tjenestene.

Nordfonns forslag om at dette ansvaret kan overlates til ulike team der leger og sykepleiere fra sykehusene sendes ut til primærhelsetjenesten, er etter min mening ikke veien å gå. Det ville bli både dyrt og lite hensiktsmessig.

SAMSPILLET. Det må derimot satses på godt samarbeid mellom de allerede etablerte strukturene i primærhelsetjenesten. Det er behov for å styrke generalistkompetansen i primærhelsetjenesten. Ingen er bedre egnet til å hjelpe pasienter med sammensatte lidelser og behov enn en spesialist i allmennmedisin.

Skal vi yte bedre helsehjelp og omsorg, må vi få til et godt samarbeid med dyktige hjemmesykepleiere i kommunen. Jeg krysser fingrene for at helseministeren og regjeringen har seriøse hensikter med å styrke fastlegeordningen når de legger frem handlingsplanen denne våren. For pasientenes skyld.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 08.01.2020 08.02.05

  Lege

  Innvendingen fra Lien stemmer, og det ser ut til at forskeren Nordfonn helt har glemt det allmennspesialisterte medisinsk-faglige ementet + utfordringene med e-multifarmasia i sitt forsøk på å fremstå holistisk. Et prosjekt fra OUS ble aldri avsluttet om kvalitessikring av «Multisyke (>3 sykdommer i aktiv behandling) pasienter over 67 år». Systemet som var planlagt for implementering av regjeringens reform «Leve hele livet» floket seg. Floker skiller seg fra problemer ved at de ikke har enkle tekniske løsninger, men at flokene ofte oppstår som en konsekvens av løsningene i seg selv - reformer. Floker blir i organisasjonslitteraturen omtalt som «wicked problems», hvor feks. org.av sykehus tar utgangspunkt i «wicked problems» /flokemetaforen. Professorene Jan Grundt beskrev det som helsevesenets dilemmaer, Ole Berg omtalte det som helsevesenets ulike logikker. Hvor mange leger har hver «multisyke»: Lungelege, hjertelege, røntgenlege, fastlege (i en rekke varianter), tannlege...

 • Sven Richard Haugvik 08.01.2020 17.55.12

  Lege

  Sykehuset deler opp pasientene etter diagnose og plasserer ansvaret etter hoveddiagnose. Dette blir av Mintzberg omtalt som «pigeonholing» og beskriver hvordan klassifisering og kategorisering danner basisen for sykehusets grunnstruktur. Etter hvert som sykehuset har blitt mer spesialisert blir det vanskeligere å plassere pasienten hos bare én spesialitet. Flere silo-spesialister klarer ikke å samarbeide om samme pasient med flere diagnoser. Dette gjør at spørsmålet om en ikke skal organisere seg rundt pasienten istedenfor dukker opp med gjentagende kraft. Foreløpig ser det ut til at fastlegene vil få ansvaret alene for deschiffreringen, og vårens kommende FLO-reform vil åpenbart avstedkomme nye «wicked problems». Kun 64,4% av oss er spesialister, og ALIS kan ikke kompensere for denne kunnskapsfloken i uoverskuelig fremtid, kanskje aldri - fordi norske kommuner ikke kjenner sin besøkelsestid i lokale forhandlinger gjennom sitt eierskap til FLO. Muligens en NPM-floke.

 • Sven Richard Haugvik 09.01.2020 17.54.10

  Lege

  Bakteppet for vårens NPM-strategi: «Arbeidsgruppens funksjon og utredningsarbeid med alternative finansieringsmodeller for FLO må sees i relasjon til øvrige tiltak og aktiviteter knyttet til FLO, iverksatt gjennom trepartssamarbeidet ELLER PÅ UTSIDEN AV DETTE, herunder: Evaluering av FLO (ferdig 1.9.2019). Det bemerkes at denne evalueringen først foreligger når arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid og har vært en begrensning for gruppens arbeid. Dette har medført økt tidsbruk på problemanalyse, på bekostning av tiden til vurdering av alternative finansieringsmodeller. Rapporten er [derfor] IKKE ment å være et endelig beslutningsgrunnlag i seg selv, og inneholder således IKKE konkrete anbefalinger om beslutninger/ Oslo, 1.9.2019». Pussig? NEI, fordi «Utfordringsbildet reflektert i mandatet og flere av hensynene som er vektlagt kan imidlertid også gi grunnlag for å drøfte modeller som i større grad FORUTSETTER eller hensyntar noen mulige SYSTEMMESSIGE endringer for fastlegeordningen.»

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!