Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Nye sykehus må til for å sikre god kvalitet og driftsøkonomi

Styret ved Oslo universitetssykehus står fast ved planen om å bygge et stort nytt lokalsykehus på Aker – og å samle regionsfunksjoner sammen med lokalsykehusfunksjoner for noen bydeler på Rikshospitalet/Gaustad.

Annons:
Gunnar Bovim

Kronikk: Gunnar Bovim, styreleder for Oslo universitetssykehus (OUS)
Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved OUS

I SISTE styremøte gikk styret også inn for at sykehuset på Aker får ansvar for psykisk helse og rusbehandling for hele Groruddalens befolkning i første byggetrinn.

Oslo universitetssykehus (OUS) er ofte den siste skanse i den nasjonale helsetjenesten. Det er viktig for hele landet at OUS, som Norges største sykehus med 23.000 ansatte, planlegges og utvikles på en faglig trygg og effektiv måte. Som de fleste av landets sykehus har også OUS rekrutteringsutfordringer. En av helsesektorens største utfordringer er å sikre at vi har nok helsepersonell for å møte befolkningsveksten. Vi kan ikke organisere virksomheten slik at behovet for helsepersonell øker unødvendig.

Bjørn Erikstein

FORNUFTIG. For å utnytte personell best mulig, er det fornuftig å samle regionsfunksjonene sammen med de nasjonale funksjonene i størst mulig grad på ett sted. Et samlet regionsykehus vil gi et bedre tilbud til pasienter i både Oslo, regionen og hele landet.

Derfor mener vi at planen som ble vedtatt av helseministeren i 2016, er god, og den er et bindende premiss for videre planlegging. Aker skal, i tråd med stort folkelig og politisk krav i Oslo, bli et stort akuttsykehus med et godt tilbud til halve Oslos befolkning og samtidig et av landets største utdanningssteder innen medisin og helsefag. Vi får et mer rendyrket regionsykehus på Rikshospitalet tett på Universitetet i Oslo, hvor man også utnytter totalkapasiteten i sykehuset ved at deler av Oslo får sitt lokalsykehustilbud der.

Krefttilbudet ivaretas ved at Radiumhospitalet fornyes. Vi planlegger ny regional sikkerhetsavdeling for de alvorligst psykisk syke.

FORDELING. Arbeidsdeling i helsetjenesten er nødvendig. Det primærhelsetjenesten ikke klarer å håndtere, skal lokalsykehusene ta hånd om. Det lokalsykehuset ikke kan ta hånd om, må håndteres på regionsykehusnivå. Både for kvaliteten og for kostnadene er det viktig at pasientene ikke behandles på et for spesialisert nivå.

Planene for fremtidige investeringer i sykehusene på Rikshospitalet og Aker tar hensyn til dette. I tillegg må den fremtidige knappheten på helsepersonell og de årlige driftsutgiftene legges til grunn for prosjektene.

Aker sykehus blir et stort akuttsykehus hvor også sykehusdelen av psykisk helse og rusbehandling vil ligge. Groruddalens bydeler skal fra første byggetrinn få denne behandlingen på Aker. Befolkningen som sogner til Aker, blir godt ivaretatt på det som blir et av landets største akuttsykehus.

“Ullevål sykehus vil etter hvert bli avviklet og området kan selges for å finansiere deler av utbyggingen og samtidig utvikles til en ny bydel i Oslo”

OUS-styret har lagt til grunn at fødslene fordeles relativt likt mellom Aker og Rikshospitalet. Det opprettes en nyfødtintensiv enhet på Aker, mens andre tilbud til barn og unge opp til 18 år legges til Rikshospitalet.

KOMPETANSEN. Landets bredeste og beste traumemiljø er en regionfunksjon som i dag er på Ullevål. Kompetansen er svært verdifull for akutt skadde og for andre fagmiljø i sykehuset. De ti årene som er gått siden opprettelsen av OUS har vist oss at kultur og kompetanse ikke sitter i veggene. De kan man ta med seg. Både personell, kultur og kompetanse ønsker vi å ha med videre til de nye sykehusene på Aker og Rikshospitalet. Dette gjelder også for avansert akuttmedisin og traumefunksjonen.

Vi har tatt til følge den uro som har oppstått rundt kompetanse og kapasitet. Styret har derfor anbefalt at befolkningsgrunnlaget for lokalsykehusdelen av Rikshospitalet må være på minst 200.000 innbyggere. I tillegg må det være en viss forskyving av medisinsk beredskap mot Rikshospitalet hva gjelder avanserte behandlingstilbud innen både infeksjonsmedisin, toksikologi og kirurgi. Både avansert infeksjonsbehandling – eksempelvis for ebola – og trykktankbehandling flyttes til Rikshospitalet i første byggetrinn. Dette vil legge et godt grunnlag for at akuttilbudet faglig kan utvikles videre til beste for befolkningen i både Oslo, regionen og i hele landet.

FUNKSJONSDELING. Skillet mellom lokal- og regionsykehus gir fornuftig bruk av helsepersonell. Sykehusene, særlig i andre deler av landet, mangler allerede spesialister innen flere fagfelt, både blant leger og sykepleiere. Det er derfor viktig at Oslo universitetssykehus ikke legger beslag på mer helsepersonell enn nødvendig.

Oslo universitetssykehus er en viktig samarbeidspartner ved utdanning av de fleste helsepersonellgrupper og Universitetet i Oslo støtter de planer som nå er vedtatt.

SYKEHUS FOR ALLE. Vi er oppmerksomme på at det innenfor modellen for sykehus på Aker og Rikshospitalet finnes utfordringer som påpekes, ikke minst av fagmiljøene. Disse arbeides det nå med å finne løsninger på, og fagfolk involveres fortløpende i arbeidet. Helt frem til de nye sykehusene står ferdige, skal vi utvikle gode arbeidsmetoder for diagnostisering og behandling, ta i bruk bedre medisinsk teknisk utstyr, etablere samarbeidsformer, transportmetoder og organisasjonsformer.

Styret i Oslo universitetssykehus anbefaler å bygge nytt Aker sykehus og bygge ut på Rikshospitalet. Dette blir de to hovedlokalitetene for fremtidig virksomhet i tillegg til kreftbehandlingen på Radiumhospitalet. Ullevål sykehus vil etter hvert bli avviklet og området kan selges for å finansiere deler av utbyggingen og samtidig utvikles til en ny bydel i Oslo.

I tråd med de føringene helseministeren har lagt gjennom sitt vedtak i juni 2016, befolkningens ønske om et stort og godt lokalsykehus på Aker og brukerutvalgets klare beskjed om at det haster med å bli ferdig, mener vi dette er sikreste vei til et godt sykehustilbud for befolkningen i Oslo og landet for øvrig.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Kommentarer

 • sven erik Gisvold 18.06.2019 08.42.34

  Lege

  Bovim og Erikstein baserer sin argumentasjon på påstanden at nye(og større) sykehus må til for å sikre god drift og økonomi. Det finnes ingen holdepunkter for dette. Se på hva som skjer i Stockholm og Aarhus hvor de nye og svært store sykehusene er i ferd med å utvikle seg til driftsmessige og økonomiske skandaler. Det nye sykehuset i Trondheim skulle spare over 100 mill i driftsutgifter årlig. Dette viste seg å være en løgn - en slik beregning var aldri gjort og stemte selvfølgelig ikke. Det samme skjedde tidlig i OUS prosessen etter at konsulentfirmaer hadde gjort sine teoretiske kalkyler. Sanheten er at mindre enheter ofte har bedre drift og bedre trivsel. Det eneste forfatterne har rett i er at det må være en fornuftig fordeling av oppgaver mellom store og mindre sykehus. Dessuten vil OUS planen føre til en ytterligere reduksjon av sykehuussenger. Det er en kritisk mangel allerede og befolkningen vokser.Det er komplett uforståelig at ikke Bovim og Erikstein nå stoppes.

 • Rolf Kirschner 17.06.2019 15.15.32

  Lege

  Dagens utgave av DM gir oss mange utgaver av hvordan Rune Slagstads artikler har reelle bakgrunner. Kongstankene til "noen" mht "Hovedstadsprosessen" fra 2008 har gitt mange konsulenter rikelig betalt, og har drevet en kile mellom ledelsen og de ansatte fagfolkene på alle plan, med redusert arbeidsmiljø som resultat. Hvordan det har gått med kvaliteten og "pasienten først" i alle flyttingene og endringene disse årene, skal være usagt. Med torsdagens kommende møte, kan styret, uhindret av politisk klokskap, drive de siste spikrene inn i fremtidens Oslo-sykehus. Look to Stockholm!

 • Helene Laurvik 17.06.2019 14.24.02

  Overlege

  Kan et samlet traumemiljø fra Ullevål flytte over til det nye sykehuset på Aker? I motsatt fall kan jeg ikke forstå at planene om å legge ned Ullevål sykehus lar seg forsvare overfor befolkningen. Gud forby, tenk på 22.juli. Et annet eksempel på et stort fagmiljø som ikke må brytes opp og ødelegges er infeksjonmedisinen på Ullevål. Kan den flytte i sin helhet til Aker? På Rikshospitalet her jeg arbeider, er det ikke plass til helt nye, store sykehusavdelinger.

 • Reidar Schwebs 14.06.2019 08.25.28

  Lege

  For noen år siden var Radiumhospitalet (nasjonalt spesialhospital for behandling av kreft) planlagt nedlagt og «flyttet» til Gaustad. Nå planlegges Ullevål sykehus (nasjonale spesialfunksjoner for traumebehandling m. v.) på samme måte nedlagt og flyttet. Det er ikke gitt at fagmiljø og kompetanse blir med på lasset, og det gir ikke OUS noe godt omdømme som universitetssykehus.

 • Aasmund Bredeli 13.06.2019 12.40.21

  Overlege/foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen ved OUS

  Ansattes representanter i styret stemte imot de foreliggende planene for Fremtidens OUS med følgende protokoll: «Saksfremlegget og vedtaksforslaget bidrar ikke til faglig forsvarlige og gode virksomhetsmessige løsninger for fremtidens OUS. Administrasjonen må derfor gjennomføre en utredning av en delt løsning mellom Gaustad og Ullevål kombinert med et utskilt lokalsykehus, ref styrets sak 20/2015 og vårt alternative vedtaksforslag i sak 8/2016». I den interne drøftingen av saken før styrebehandlingen skrev de ansattes organisasjoner blant annet at den fremstilte belysningen ikke styrker beslutningsgrunnlaget i saken. Videre ble sykehusets ledelse oppfordret til å stanse prosessen og gå i dialog med de ansatte og fagmiljø i sykehuset for i fellesskap finne frem til bedre virksomhetsmessige løsninger. Det er svært beklagelig at sykehusledelsen og et flertall i styret velger å neglisjere konstruktive innspill og løsningsforslag fra de ansatte gjennom flere år i denne prosessen.

Nyheter fra startsiden

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!