Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
NY RUNDE I NEMNDA: President Marit Hermansen i Legeforeningen fulgte med fra første benk da konflikten var oppe i Arbeidsretten. Nå skal tariffavtalen igjen behandles i Rikslønnsnemnda. Arkivfoto: Anette Andresen

Legeforeningen anklager Spekter for taktisk spill

Legeforeningen hevder Spekter «av rent taktiske årsaker» har endret strategi i forkant av Rikslønnsnemnda. De frykter kaos i sykehusene hvis Spekter vinner frem.

Publisert: 2018-01-15 — 08.56
Denne artikkelen er over tre år gammel.

– Jeg er oppgitt, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen om Spekters påstander i forkant av at tariffavtalen for sykehuslegene igjen skal avgjøres i Rikslønnsnemnda.

Begge parter har levert skriftlige innlegg og fått anledning til å kommentere hverandres påstander før saken skal behandles 25. januar.

Legene har frivillig avtalt omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven, som sier at sykehusleger kan jobbe inntil 60 timers arbeidsuker. Partene har vært enige om at dette er nødvendig for at sykehusene skal gå rundt. Da legene gikk til streik i 2016 var kravet at kollektive, rullerende arbeidsplaner skulle tariffestes som en forutsetning for disse unntakene. Spekter motsatte seg dette. 

Vil ha lokale unntak
Rikslønnsnemnda ga Spekter medhold, men i arbeidsretten vant legene frem og tariffavtalen ble kjent ugyldig. Konflikten ble derfor henvist til ny behandling i nemnda.

Dette er konflikten:

* Høsten 2016 streiket Akademikerne helse i fem uker. Konflikten handlet om sykehuslegenes arbeidstidsordning.

* Legeforeningens krav var å tariffeste rullerende arbeidsplaner som vilkår for utvidet arbeidstid, noe Spekter nektet.

* Legene tapte i Rikslønnsnemnda, og tariffavtalen fortsatte som før.

* Akademikerne tok saken til Arbeidsretten fordi de mente nemnda ikke hadde kompetanse til å videreføre arbeidstidunntakene mot deres vilje. Legene vant frem, og hele tariffavtalen ble kjent ugyldig.

* Dommerne henviste saken til ny behandling i Rikslønnsnemnda. Konflikten skal behandles 25. januar, med mindre partene blir enige før den tid.

* Inntil videre er det tariffavtalen fra 2014 som gjelder.

* En avgjørelse i Rikslønnsnemnda er endelig og kan ikke ankes.

Nå mener Spekter, ifølge Legeforeningen, at arbeidstidsunntakene ikke lenger skal videreføres i den sentrale avtalen, men i stedet avtales lokalt. Dermed ber Spekter Rikslønnsnemnda om å fastsette en tariffavtale uten unntak.

Marit Hermansen omtaler Spekters posisjon som en «180 graders dreining».

– I forrige rikslønnsnemndbehandling, i Arbeidsretten og i alle andre sammenhenger har arbeidsgiversiden sagt at de er helt avhengig av unntak for å drifte sykehusene. Vi mener også at så er tilfelle. Nå ønsker Spekter å ta unntakene ut av den sentrale avtalen. Det er inkonsistent, en 180 graders dreining, sier Hermansen.

Legeforeningen skriver at Spekter «antakelig av rent taktiske årsaker, har endret posisjon fra det som ble anført i forhandlingene i 2016, i Rikslønnsnemnda i februar 2017 og i Arbeidsretten i oktober 2017».

Spekter vil ikke kommentere
Spekter har nektet å offentliggjøre sine skriftlige innlegg til nemnda, selv om partene står fritt til å gjøre dette. Spekter vil heller ikke svare på Dagens Medisins spørsmål om innholdet i innleggene før nemndsbehandlingen.

– Vi forholder oss lojalt til en mail fra Arbeidsdepartementet som sa at disse saksdokumentene ikke er omfattet av offentlighetsloven, men registrerer at Legeforeningen forholder seg annerledes. Vi har ikke behov for en mediedebatt om dette i forkant av behandlingen i Rikslønnsnemnda, men kommer til å fremme vårt syn i nemnda, sier kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter.

Legeforeningen mener ordningen med lokalt avtalte unntak vil bryte med arbeidsmiljøloven og være et inngrep i Legeforeningens organisasjonsfrihet.

«Dette kan ikke aksepteres», skriver Akademikerne helse til nemnda.   

De mener at slike lokale avtaler i betydelig grad vil endre styrkeforholdet mellom partene. «Det er ressursknapphet i sykehusene, og legene føler et stort ansvar for pasienten. Det er derfor en høy risiko for at den enkelte tillitsvalgte vil føle seg presset til å akseptere unntak fra vernebestemmelsene utover det som er forsvarlig», skriver fagforeningen.

Spekter krever en rekke endringer
Dersom partene ikke lenger har avtale om unntak, argumenterer Spekter for at en rekke andre bestemmelser må falle bort. Ifølge Legeforeningen krever Spekter blant annet at leger ikke lenger skal defineres som «dagarbeidere med vakttjeneste». Spekter vil også erstatte «vaktlønn» med andre tillegg og argumenterer for at «uforutsette vakter» faller bort til fordel for såkalt tilfeldig overtid. Legeforeningen motsetter seg disse endringene.

Les også: Legene krever etterbetaling av lønn fra streiken

De mener Spekters forslag vil være en «omfattende systemendring», og advarer Rikslønnsnemnda mot å behandle spørsmål som de mener ikke har vært diskutert tidligere. De viser til at Spekters krav vil føre til «press på pasientrettighetene».

– Kan føre til kaos i sykehusene
– Nemnda har ingen tradisjon for å behandle krav som ikke har vært en del av forhandlingene. Vi mener derfor at Spekter gir nemnda en umulig oppgave, samtidig som Spekter legger opp til en situasjon som kan føre til kaos i sykehusene, sier Hermansen.

– Hva vil det bety for driften av sykehusene hvis Spekter får gjennomslag?

– De fleste sykehus er avhengig av unntak fra arbeidsmiljøloven, og dommen fra arbeidsretten slår fast at det er fagforeninger med innstillingsrett som kan inngå så vide unntak. Vi sier at vi er villige til å gjøre det under forutsetningen av rullerende planer, som har vært praksis ved sykehusene. Vårt forslag til løsning vil skape ro i sykehusene og sikre legearbeidskraft til å løse viktige oppgaver. Det er svært vanskelig å få oversikt over hva som vil skje hvis Spekter får gjennomslag for sitt syn.

– Hva vil dere gjøre hvis dere ikke vinner frem denne gangen?

– Vi har vært gjennom en arbeidsrettssak hvor det er slått fast at man må ta vernehensyn. Dette må arbeidsgiver ta innover seg.  

– Vi gir oss aldri
– Vurderer dere å ta saken til internasjonale domstoler hvis dere ikke får gjennomslag?

– Mitt fokus er todelt; arbeid med å snu alle steiner i et forsøk på å finne en avtale med Spekter, samt forberede en god gjennomføring av møtet i Rikslønnsnemnda. Men dette er ikke en sak vi gir oss på. Vi gir oss aldri i kampen for kollektivt vern, sier legepresidenten.

FÅR SAKEN I RETUR: Slik så det ut da Rikslønnsnemnda behandlet sykehuskonflikten i februar 2017. Nå får de saken tilbake på bordet. Foto: Vidar Sandnes

Les alle sakene våre om sykehuskonflikten her

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Samfunnsviteren 17.01.2018 02.24.09

  Dette er bare taktikk fra Spekters side. De har også et samfunnsoppdrag å forvalte, hvor det vil være uredelig å gi legene fler økomiske fordeler enn nødvendig - da er de nødt til å spille sine kort klokt, og det er det de forsøker her. Legeforeningens medlemmer bør heller bli skeptiske om foreningen nå går med på en mediåker avtale i forkant av ny nemnd - i en situasjon hvor de faktisk har svært gode kort på hånden.

 • Idioti og spill 16.01.2018 08.27.57

  Tror Spekter og HOD på at når det i lov er fastsatt verneregler mht arbeidstid, så skal det kunne fastsettes av lokale parter i midlertidige stillinger? Dersom nemnda gir en hjemmel for dette: Da blir det ny runde i Arbeidsretten med denne uproffe Spekter organisasjonen. Konflikten fortsetter å eskalere.

 • Leder 16.01.2018 08.23.51

  De lytter ikke til sykehusledere og er ikke opptatt av tillit. Hvordan argumenteres det? Offentlighetsloven har ingen betydning her og har aldri hatt betydning i slike saker. Det handler om å være en ryddig part. Noen burde regne på hvilke konsekvenser lureriet fra Spekter har fått for sykehusene.

 • Benjamin Storm 16.01.2018 06.23.21

  Arbeidsgiver har systemansvaret og skal legge tilrette for en forsvarlig tjeneste. Hvis Spekter mener at dette kan gjøres innenfor rammene av arbeidsmiljøloven (AML), så hilser jeg det velkommen - det burde Legeforeningen også gjøre. Hensikten med AML er å sikre en forsvarlig ramme rundt arbeidsmiljø inkl arbeidstid og gjelder som hovedregel for alle arbeidstakere i Norge. At Legeforeningen (og Spekter) over mange å har ment at leger nødvendigvis må jobbe opptil dobbelt så mye som alle andre norske arbeidstakere, er ikke noget jeg (eller andre som liker fritiden og familien sin) nødvendigvis er enige i. Klart det vil bli "kaos" om AML unntakene oppsies, men i motsetning til dagens ordning, vil det også åpne for at de leger som virkelig liker å jobbe lange økter, kan ta alle de udekte vakter (til vakant betaling) og de leger som heller vil ha fri sammen med familien kan gjøre det... Og kaoset er arbeidsgivers ansvar - ikke Legeforeningens. Danmark har gjort dette for noen å siden.

 • Trude M. 16.01.2018 10.13.00

  Velkommen til Spekterkonfliktene, det er tydelig at du er ny. Spekter har gjennom en årrekke gjort tiltak og vurdering som åpenbart ikke er i verken pasientens eller arbeidstakerens interesse, men for å øke sin egen og arbeidsgivers makt og kontroll. Så nå Spekter nå plutselig sier at de ikke vil ha AML frittak så er et erfaringsmessig ikke fordi de har funnet på noe lurt som kommer alle til gode men mer en strategi med mål om at de skal få mer eller motparten skal tape mer. Spekter har altså null tillit.

 • Sleipinger 16.01.2018 02.23.52

  Dette er høyt spill av begge parter. Legeforeningen frykter at de som organisasjon blir marginalisert. Spekter skifter strategi, omfavner AML og forsøker å spille Legeforeningen sjakkmatt ved å insistere på lokale forhandlinger. Spekter håper at hvert enkelt sykehus vil kunne presse enkeltindivider på lokalsykehusene til å måtte velge uthuling av AML for å få vikariatsforlengelser. Løsningen for individet måtte være en felles kronerulling eller et nytt forbund som gikk til sak mot enkeltsykehus, fortrinnsvis svakere regionale helseforetak som må gripe dypere i lomma for å få ansatt toppadvokater. Man skulle da saksøkt dem for ulovlig bruk av vikariater begrunnet med at de ikke har et variabelt behov for arbeidskraft, men et forutsigbart behov, og at bruk av vikariater er en måte å omgås AML ulovlig på.

 • Lege 15.01.2018 18.17.55

  Legepresidenten har full støtte fra legene og vi er villig til å fortsette kampen til vi vinner frem, selv om det tar mange år. Bratten og Spekter har ingen ide hvor standhaftige vi kan være. Vi driver ikke manipulasjon, taktisk spill og renkespill som vår motpart. En konsistent holdning og tålmod vil gjøre at vi vinner frem. Spekter burde for sin egen del endre politikk.

 • LegeforeningenSuger 16.01.2018 02.25.58

  Legeforeningen har ikke min støtte. Jeg fikk ikke noen hjelp av dem i turnus. Jeg har ikke fått noen hjelp av dem som LiS Jeg kan ikke se at de hjelper fastlegene. Legeforeningen er en forening for å fremme overleger, den priviligerte bløtkakemafiaen.

 • Haakon 16.01.2018 09.34.44

  Trist å høre at legeforeningen ikke hjalp deg. Ringte du sentralt eller var det tillitsvalgte på din arbeidsplass som sviktet? I såfall så er du jo med på å bestemme hvem som er tillitsvalgt, så det er jo ris til egen bak. H.

 • LiS2 16.01.2018 10.15.39

  Så fordi du fikk dårlig oppfølging så håper du at legeforeningen nå mislykkes og at alle norges sykehusleger får dårligere vilkår? Altså, du får lite kollegial sympati fra min side.

 • LiS 15.01.2018 14.00.55

  Altså, SSB Meyer mistet tilliten til sin minister nokså brått og om forhold som enn så lenge er litt uoversiktlige. Her har Spekter drevet konfliktskapende politikk over lengre tid og mot flere yrkesgrupper (sykepleier og leger). De tvang igjennom streik, spilte skittent under streiken og tvang fram nemd. Arbeidsretten har satt to streker under svaret om at Spekter tok feil. Nå stiller dem krav som er 180 av hva de stod for i forløpet til streiken, altså det de tvang fram streik og nemd til var ikke så viktig uansett. Her er det ikke tvil om forholdene. Har styret i Spekter, med Bratten i spissen, fortsatt tillit?

 • Henning 15.01.2018 11.20.05

  Det er vel ingen som er overrasket av at Spekter prøver seg? Hvordan skal de ellers kunne rettferdiggjøre millionlønningene sine? Neida, det eneste jeg synes er spennende i denne saken er hvor langt kan Spekter dra det før noen voksne stepper inn og setter Bratten på plass. Evt avsetter henne (foretrekkes).

 • Lege 15.01.2018 10.38.55

  Det er åpenbart at Spekters ledelse må byttes ut om vi skal unngå fullstendig tillitssvikt og kaos med fare for pasienters liv og helse.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!