Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

VIL BEVARE BEREDSKAP: Tina Gaarder, Pål Aksel Næss og Øystein Undseth – alle leger tilknyttet akuttfunksjonen på Ullevål – frykter at det nye sykehuset på Gaustad ikke vil få stort nok volum av øyeblikkelig hjelp-pasienter til å opprettholde dagens beredskap.

VIL BEVARE BEREDSKAP: Tina Gaarder, Pål Aksel Næss og Øystein Undseth – alle leger tilknyttet akuttfunksjonen på Ullevål – frykter at det nye sykehuset på Gaustad ikke vil få stort nok volum av øyeblikkelig hjelp-pasienter til å opprettholde dagens beredskap. Foto: Vidar Sandnes

Frykter at nedleggelse vil gi dårligere akuttberedskap

Legene ved OUS mener det ikke er gjort en skikkelig risikoanalyse av å splitte opp og flytte akuttfunksjonene fra Ullevål sykehus.

Annons:

I juni besluttet Styret i Helse Sør-Øst å sette i gang såkalt konseptfase for å bygge nybygg på sykehusområdene Gaustad og Aker i Oslo. Med denne beslutningen er man dermed ett skritt nærmere den vedtatte nedleggelsen av Ullevål sykehus.

Nå advarer legene som jobber på Oslo universitetssykehus (OUS) om at en nedleggelse vil svekke det akuttmedisinske fagmiljøet ved sykehuset, og gi dårligere akuttberedskap for hele regionen. I september publiserte legenes tillitsvalgte ved OUS et opprop, der de ber om at planene stanses. Oppropet er utformet etter tilbakemeldinger som kom frem under allmøter blant Legeforeningens medlemmer både på Ullevål sykehus og Rikshospitalet.

Usikkert volum
Helse Sør-Østs beslutning innebærer blant annet å flytte regionale funksjoner innen indremedisin og kirurgi, derunder traumefunksjonen, fra Ullevål til Gaustad. Sykehusene på Gaustad og Aker skal dessuten overta lokal akuttberedskap for bydelene som i dag ivaretas av Ullevål sykehus. På sikt skal tre bydeler inn under opptaksområdet til Gaustad, mens syv bydeler blir en del av opptaksområdet til Aker sykehus.

Dette er saken

I 2014 tok OUS-direktør Bjørn Erikstein til orde for at all virksomheten ved Oslo universitetssykehus burde samles under navnet «Campus Oslo» på Gaustad. I dag er denne virksomheten i hovedsak fordelt på fire beliggenheter – Ullevål sykehus, Aker sykehus, Rikshospitalet (Gaustad) og Radiumhospitalet (Montebello). 

Etter en høringsrunde og flere styrebehandlinger, gikk OUS-ledelsen gradvis vekk fra den store samlokaliseringen. I januar i fjor vedtok styret at OUS i fremtiden skal bestå av tre sykehus.

Ifølge denne planen skal det være stort lokalsykehus på Aker, sykehus med både nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad, og spesialisert kreftsykehus på Montebello.

Vedtaket innebærer dermed at sykehusdriften på Ullevål avvikles. Beslutningen ble bekreftet først av Helse Sør-Øst og deretter av helseminister Bent Høie i fjor sommer.

Tidligere i høst utlyste Helse Sør-Øst anbudskonkurranse for arkitekt- og rådgivningstjenester knyttet til den videre planleggingen av nybyggene på Aker og Gaustad.

Blant dem som advarer mot følgene av denne planen er Tina Gaarder, Pål Aksel Næss og Øystein Undseth – alle leger tilknyttet akuttfunksjonen på Ullevål. De tre legene frykter at det nye sykehuset på Gaustad ikke vil få stort nok volum av øyeblikkelig hjelp-pasienter til å opprettholde akuttmedisinsk beredskap på dagens nivå. De mener også at de foreliggende planene er lagt uten at det er gjort en risikoanalyse av å splitte opp og flytte akuttfunksjonen fra Ullevål.

– Man kan ikke flytte traumebehandlingen uten at det følger med mange andre funksjoner. Vi trenger tilgang til alle medisinske og kirurgiske spesialiteter, og de kan ikke bare holde på med de sjeldne og spesielle tingene. De må også drive med helt vanlige ting for å opprettholde kompetansen. Vi er avhengige av å ha de ressursene tilgjengelig akkurat når de trengs, sier Gaarder, gastrokirurg og leder ved avdeling for traumatologi.

«Få synergier»
Hun viser til at alle de medisinske og kirurgiske spesialitetene finnes på Rikshospitalet, men at dette sykehuset i all hovedsak driver høyspesialisert planlagt behandling. Dermed vil de to miljøene ifølge Gaarder ha minimal nytte av å ligge fysisk nært hverandre.

– Det finnes få synergier ved å legge akuttvirksomheten inntil miljøet på Rikshospitalet. Den spesialiserte kompetansen innen behandling av kritisk skadde finnes kun på Ullevål i dag. Det er en helt annen type medisinsk virksomhet, sier hun.

– Miljøet på Rikshospitalet har heller ingen nytte av umiddelbar nærhet til en omfattende akutt- og beredskapsfunksjon. Totalt sett må vi regne med at det vil tilføres færre ressurser enn i dag, så vi mener at begge miljøene vil kunne komme til å lide hvis man flytter traumefunksjonen til Rikshospitalet, tilføyer Pål Aksel Næss, barnekirurg og overlege ved avdeling for traumatologi.

OUS-legene mener samtidig at det planlagte sykehuset på Aker vil få et dårligere lokalt akuttilbud enn Ullevål har i dag, som følge av at akuttmiljøet på Aker mangle flere av støttefunksjonene som planlegges flyttet til Gaustad. De mener det er flere pasientgrupper som etter den nye sykehusstrukturen vil havne på Aker, der det kan oppstå komplikasjoner som man trenger dagens akuttkompetanse på Ullevål for å håndtere.

Håndterer katastrofer
Oslo universitetssykehus fungerer som bakvakt for øyeblikkelig hjelp-pasienter fra hele Helse Sør-Øst. De tre legene forteller at antallet akutte pasienter som sendes fra andre sykehus i regionen har vært økende de siste årene. Ullevål huser dessuten miljøene som har nasjonal helseberedskap ved høyrisikosmitte, katastrofer og CBRNE – hendelser knyttet til farlige kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktiv stråling, kjernefysisk materiale eller eksplosiver. Også disse funksjonene vil lide under en nedleggelse av Ullevål sykehus, advarer legene.

– Det er helt ulogisk å splitte opp et miljø hvor man i dag kan håndtere katastrofer på ett og samme sted. Når man ser på terrorbildet som råder i Europa, mener jeg det også er uforsvarlig, sier Næss.

Legene advarer samtidig mot følgene av en trinnvis flytteprosess, og minner om at beredskapen er nødt til å fungere frem til siste dag før en eventuell flytting, og fra første dag etter flyttingen. Samtidig understreker de tre legene at de ikke er imot opprettelsen av et nytt lokalsykehus på Aker.

– Så lenge akuttfunksjonen er stor nok til at vi kan opprettholde den kompetansen og beredskapen vi har på Ullevål i dag, kan vi gjerne skille ut et nytt lokalsykehus. Det tror jeg vi uansett trenger, for her er det allerede trangt. Dette handler heller ikke om at vi må være akkurat på Ullevål – det er kvaliteten på pasientbehandlingen vi er bekymret for, sier Gaarder.

LES OGSÅ: Slik svarer Helse Sør-Øst-direktøren

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Ullevål lege 03.10.2017 10.36.39

  Hvordan kan Lofthus si at dette ikke skal påvirke det medisinske tilbudet når hun ikke engang har en plan for gjennomføring? Konseptfase er et fint ord og intet annet. Ullevål råtner på rot mens ledelsen strør om seg med konsulentfraser uten innhold.

Nyheter fra startsiden

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!