POSITIVE: NSF stiller seg positive til og støtter Helse- og omsorgsdepartementets høringsforslag. Her avbildet med Lill Sverresdatter Larsen.

Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

NSF: – Positivt at anbud kan gi innsparing

Norsk sykepleierforbund og de andre instansene som støtter regjeringens forslag til endringer i blåreseptforskriften og legemiddelforskriften er i mindretall.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Kun en håndfull av instansene som har levert høringssvar, støtter anbefalingen om å innføre anbud på folketrygdfinansierte legemidler. Blant dem finner vi Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk, som ikke har merknader til forslaget.

Vil at avvik begrunnes
Norsk Sykepleierforbund (NSF) skriver i sitt høringssvar, signert forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen og fagsjef Bente Lüdemann, at NSF støtter de foreslåtte endringene.

– Det er positivt at anbud kan gi en innsparing for folketrygden, skriver de.

NSF mener videre at dersom hovedregelen om at legemidlene som inngår er metodevurdert og funnet kostnadseffektive, fravikes, bør dette komme tydelig frem og begrunnes i anbudskonkurransen.

Les også: Etterlyser mer informasjon om anbudsmodell

Godt nok grunnlag?
Folkehelseinstituttet (FHI) støtter de foreslåtte endringene, men peker samtidig på at det er usikkert hva som menes med «metodevurdering» når anbud på blåresept skal utføres.

– Erfaringen fra anbud i spesialisthelsetjenesten viser at i de fleste tilfeller gjennomfører Statens legemiddelverk (SLV) en såkalt «forenklet metodevurdering» med oppsummering av effekt og sikkerhet. Derfor vil rangeringen mellom de ulike medikamenter, i praksis, basere seg på pris. Dette medfører at det kan bli liten vekt på effektforskjeller og forholdet mellom kostnader og nytte ved ulike relevante behandlingsalternativer, slik prioriteringsmeldingen tilsier, skriver fagdirektør Kåre Birger Hansen og avdelingsdirektør Grete Strand i høringssvaret fra FHI.

De viser videre til at brukere, klinikere og legemiddelindustrien ofte er uenige om grunnlaget for slike beslutninger.

– Derfor bør det vurderes om en «forenklet metodevurdering» er et godt nok grunnlag for å ta beslutning om å kategorisere flere legemidler som faglig likeverdige.

Må ikke begrense legene
Pasientorganisasjonen FH Norge (Familiær Hyperkolesterolemi), som organiserer pasienter som har behov for PCSK-9-hemmere; ett av legemidlene som skal inngå i anbudspiloten, er positiv til forslaget fra regjeringen.

Konkurranse er et viktig virkemiddel for å oppnå effektiv ressursbruk Kathrine Tvedt Lavik, Konkurransetilsynet

– Det er viktig at anbudet ikke begrenser legens mulighet til å skrive ut preparater til kun det som leverer lavest pris, der det finnes gode medisinske grunner til at pasienten ikke bør bytte, understrekes det i høringssvaret.

En annen bekymring fra FH Norges medlemmer er eventuelle tomme lagre av medisin.

– Da er det viktig at pasienter og helsepersonell har flere alternativer enn kun ett godkjent preparat, tilføyer FH Norge-leder Margaretha Hamrin.

Viktig virkemiddel
Konkurransetilsynet viser til anbefalingene i rapporten «Riktige legemidler til rett pris» når de støtter endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften.

– Konkurranse er et viktig virkemiddel for å oppnå effektiv ressursbruk. Utnyttelse av konkurranse i de tilfeller der det finnes terapeutisk likeverdige legemidler, vil kunne føre til store besparelser for Folketrygden, skriver fungerende nestleder Kathrine Tvedt Lavik i Konkurransetilsynets høringssvar.

Det pekes videre på at de anslåtte besparelsene er beregnet på mellom 300 og 600 millioner kroner årlig.

– Etter Konkurransetilsynets oppfatning er det positivt at helsemyndighetene kan utnytte sin markedsmakt ved innføring av anbudskonkurranser for terapeutisk likeverdige legemidler.

Konkurransetilsynet benytter muligheten til å oppfordre om at ytterligere legemiddelgrupper settes ut på anbud.

Powered by Labrador CMS