SLÅR ALARM: Overlege Sverre Håkon Evju ved Narvik legevakt er bekymret for pasientsikkerheten dersom akutt syke pasienter skal transporteres til andre akuttmottak i fremtiden. Foto: Privat

Fagalarm fra Narvik Legevakt

Vår region får en betydelig svekket akuttberedskap ved fjerning av akuttfunksjoner og fødetilbud ved UNN Narvik. Å si noe annet vil rett og slett være usant. Ambulanser er ikke rullende akuttsykehus.

Publisert Sist oppdatert

Legevakt i november, typisk vintervær i nord: Mørketid, sne og vind. To biler – front mot front. Tre pasienter til traumemottaket ved UNN Narvik. To barn til legevakta med mulig akutt alvorlig sykdom, en bare fem dager gammel, den andre tre måneder og født prematur. Brystsmerter, magesmerter der den ene var gravid, anafylaktisk reaksjon, alvorlig psykisk sykdom og mulig lårhalsbrudd. Sepsis og mulig hjerneslag. Flere kom fra distriktet, med allerede tidsforsinkende transport.

Man forskyver rekrutteringsutfordringene fra sykehus over på primærhelsetjenesten, også kostnadene.

Jeg er overlege på Narvik legevakt. Jeg har legevakt ansvar for Norges 8. største kommunale areal og i tillegg nabokommune i indre Troms. Det er lange avstander. Legevakt samhandler med UNN Narvik som dekker akutt - og fødetilbud for ca. 43 000 pasienter fra Indre Troms til Kjøpsvik.

Denne vakta rykket jeg ut tre ganger med ambulansen, og la inn seks pasienter. Nærhet til akuttberedskapen på UNN Narvik bidro til kliniske vurderinger fra fødeavdeling og kirurg. Det forhindret tre innleggelser, besparende for pasient, sykehus og kommune. Denne dagen var det registret 18 pasienter akuttmottaket ved UNN Narvik. Snittet er 19,7 (SKDE).

Jeg har hatt mange hundre legevakter, denne var ikke unik.

Svekker akuttberedskapen

Uten akuttfunksjoner i kirurgi, medisin og føde-gynekologi, måtte sannsynligvis disse pasientene blitt transportert i ambulanse eller helikopter til et annet sykehus. Hvis været tillater det. Pasienter fra indre Troms ville få enda lengre transporttid. Antallet ambulanser foreslås økt, men skal også bemannes. Det er særskilt store utfordringer knyttet til rekruttering til ambulansene.

Økt ansvar flyttes over til kommunen, det akutte til legevakt og fastleger. Man forskyver rekrutteringsutfordringene fra sykehus over på primærhelsetjenesten, også kostnadene.

Noen sier de ikke er bekymret for at de mest sårbare, de eldre alvorlig syke, må transporteres i ambulanse i 90-180 minutter til annet sykehus. Eventuelt det dobbelte ved dårlig vær. Det er jeg! Vi har nylig erfaring fra hva som skjer når man ikke har akuttortopedi i Narvik.

Konsekvensene av lengre tid til operasjon, gir økt risiko for livsfarlig delir, forringet livskvalitet, svekket funksjonsnivå og dødelighet. Det medfører økt liggetid på sykehus og i kommunale senger. Tid fra hoftebrudd oppstår til man opereres er en kvalitetsindikator, som nå løftes fram. UNN Narvik leverer veldig bra, men vil bli enda bedre. UNN Narvik og Narvik legevakt har et prosjekt for å lage en «fast-track-løsning» for lårhalsbrudd, for å ytterligere redusere tidstapet og øke pasientkvaliteten.

Mange traumer

Traumealarmer er internasjonalt standardisert. I årsrapporten for 2022 fra Nasjonalt Traumeregister trekkes UNN Narvik frem som et av sykehusene som mottok størst andel av de alvorligst skadde. Årsaken har blant annet med beliggenheten å gjøre. Narvik er et logistikk-knutepunkt, E10 med mye tungtransport, grenseovergang, industri og sportsaktiviteter. UNN Narvik har også ca. 100 risikofødsler i året.

Vi har et velfungerende akuttsykehus med stabil bemanning. Kolleger på sykehuset har i tiår bidratt raust med kompetansedeling til samtrening og mange nasjonale akuttmedisin-kurs. Anestesipersonell rykker ut med legevaktlege og ambulansefagarbeidere på alvorlige hendelser, som traumer og hjertestans. Denne kompetansedelingen øker styrken i akuttkjeden. Det øker kvaliteten pasientbehandling, og kompetansen hos legevaktlegene.

Nye UNN

Legevakten er samlokalisert med UNN Narvik i et FAM (Felles akuttmottak). Ikke vanlig, men vi samler akuttmedisinsk kompetanse i et robust felles fagmiljø. Narvik kommune kjøper tjenester fra akuttmottaket. Vi har muligens noen av landets beste akuttsykepleiere i vår legevakt. Dette er høyt verdsatt av fastleger og legevaktleger. Og det er rekrutterings-stimulerende med felles akutt fagmiljø. Hvis det varer, da.

Nytt UNN Narvik står nøkkelferdig og åpnes i 2024. Europas mest moderne akuttsykehus. FAM skal ikke bare videreføres, men «endres» og videreutvikles. Økt jobbglidning og samhandling. Pasienten ligger på samme rom, registret og vurdert, sykehuslege overtar etter legevaktlege. Ingen dobbeltregistreringer, ingen unødige forflytninger, pasienten i sentrum. En svært effektiv akuttsløyfe, eget traumerom, og akutt CT vegg i vegg står klar. For å øke pasientkvaliteten, spare tid, begrense skade, og for å redde liv.

Fagalarm

En fagalarm utøses fra AMK på Helseradioen når det er en akutt livstruende hendelse. En fjerning av akuttilbud, traumemottak og fødeavdeling ved UNN Narvik forringer akuttberedskapen betydelig for pasienter i vår region. Det er en livstruende hendelse.

Nå utløser jeg en fagalarm fra Narvik legevakt!

Ingen oppgitte interessekonflikter

TRAVELT: Det er travle dager og netter på Narvik Legevakt. Her har alarmen akkurat gått. Foto: Sverre Håkon Evju
Powered by Labrador CMS