Ambulansepersonell må ofte rykke ut til alvorlige hendelser, som her til et masseslagsmål i 2021. Da er det viktig med verktøy som kan forutse og redusere risikoen for vold.

Vold og trusler mot ambulansepersonell er et alvorlig problem

Prehospitale tjenester trenger egne verktøy for å forutse og redusere risikoen for vold.

Publisert
Kristin Häikiö, Førsteamanuensis, Avdeling for prehospitalt arbeid, OsloMet

VOLD OG TRUSLER mot ambulansepersonell utgjør et sikkerhetsproblem for de som jobber i ambulansetjenesten og det er nødvendig å finne effektive beskyttelsestiltak. Ifølge straffelovens §155 skal grov og uaktsom vold mot offentlig tjenestemann (eller -kvinne) straffes med fengsel. Ambulansepersonell er på samme måte som politiet, en offentlig tjenestemann (-kvinne) når de utøver sitt yrke på vegne av ambulansetjenesten.

BRØSET VIOLENCE CHECKLIST (BVC) er utviklet i Norge til bruk på pasienter innlagt i psykisk helsevern. De seks områdene som vurderes ved hjelp av BVC er: forvirring, irritabilitet, brautende atferd, fysiske trusler, verbale trusler og slag, spark etc mot inventar. BVC brukes til å skåre pasienten gjentatte ganger. Ved å sammenligne tidligere skår av samme pasient kan endringer i atferd som indikerer økt risiko for vold mot helsepersonell oppdages.

Hanna Hestnes Kaald, Paramedisiner og fagkonsulent, Prehospitale tjenester, Vestre Viken

BVC er tatt i bruk av flere ambulansetjenester og AMK-sentraler i Norge med formålet å bevisstgjøre ambulansepersonell på situasjoner hvor vold kan oppstå, og forebygges at ambulansepersonell blir utsatt for slike hendelser. Selv om BVC er et validert instrument til bruk i institusjon, er BVC aldri blitt validert i en prehospital kontekst og det er flere grunner til vi ikke kan forvente samme effekt av BVC brukt prehospitalt. BVC er for eksempel ikke utviklet for å brukes som en engangs skår for å predikere vold i akutte tilfeller.

BVC er utviklet til bruk på psykisk syke personer, men vold og trusler mot ambulansepersonell forekommer ikke bare blant pasienter med psykiske lidelser. De viktigste kjente risikofaktorene for vold mot ambulansepersonell er bruk av rusmidler (alkohol inkludert) og tidligere voldshistorikk. Dette tar BVC ikke høyde for.

Christian Johansen, Sykepleier med master i psykisk helsearbeid
Birgitte Larsen, Fagrådgiver, Prehospitale tjenester, Vestre Viken

LIKEVEL, det å snakke om vold og trusler på arbeidsplassen, det å kjenne til elementene i BVC og bruke det som et felles «språk» for å formidle og dokumentere tegn som kan indikere økt risiko for vold, kan være forebyggende i seg selv. De ambulansetjenestene som har hatt fagdager, opplæring og fokus på BVC har trolig også hatt fokus på voldsproblematikken og har hatt en bevisstgjøring omkring vold, trusler og hvordan man kan forebygge og håndtere slike situasjoner. På den måten har innføringen av BVC som instrument i ambulansetjenesten en verdi. Det er altså ikke grunn til å tro at verktøyet i seg selv bidrar til å predikere vold og trusler, men at oppmerksomheten mot problemstillinger knyttet til vold og trusler øker bevisstheten omkring problematikken og dermed kunnskapen.

DET NØYAKTIGE OMFANGET av vold og trusler mot ambulansepersonell i Norge er usikkert, men ambulanseforum har gjort en undersøkelse som indikerer at problemet er utbredt og det har vært flere episoder i Norge de siste årene med alvorlige vold mot ambulansepersonell. Slike hendelser må vi ha null-toleranse for og de skal anmeldes til politiet.

Blant de mindre alvorlige hendelsene er det ofte mer uklart. Vi tror at mange unnlate å rapportere om disse fordi mange anser vold og trusler i arbeidet som en del av jobben. Det er en opplevelse blant en del ambulansepersonell at vold og truser er en del av arbeidshverdagen. Selv om ikke alle situasjonene oppleves like skremmende der og da, kan dette være belastende over tid.

Geir Andre Pettersen, Fagkonsulent, Prehospitale tjenester, Vestre Viken

FOR Å TA PROBLEMET med vold og trusler mot ambulansepersonell på alvor, trenger ambulansetjenesten egne verktøy og tiltak som øker oppmerksomheten rundt temaet, forutser og reduserer risikoen for vold og reduserer konsekvensene av slike hendelser. I Vestre Viken ambulansetjenesten har de jobbet målrettet mot risiko for vold og trusler i flere år. De har også etablert et samarbeid med forskere ved OsloMet som høsten 2023 vil gå i gang med å utforske hendelser hvor ambulansepersonell har blitt utsatt for vold og trusler med formålet å bedre forstå hvilke forventninger, opplevde forventninger, vurderinger og utfordringer ambulansepersonell erfarer i oppdragene hvor vold og trusler forekommer.

Å BRUKE BVC prehospitalt vil i lys av den tilgjengelige kunnskapen ikke gi redusert risiko for vold mot ansatte i ambulansetjenesten, men økt fokus på vold og trusler fra ledelsen og de ansatte i fellesskap kan virke forebyggende. Økende voldsforekomst er et alvorlig problem som bør imøtekommes med effektive tiltak og dokumentasjon av forekomst, men det er et skrikende fravær av verktøy eller tiltak som kan gjøres prehospitalt for å redusere risikoen for vold, trusler og de konsekvensene dette medfører.

Kristin Häikiö, Førsteamanuensis, Avdeling for prehospitalt arbeid, OsloMet

Christian Johansen, Sykepleier med master i psykisk helsearbeid

Hanna Hestnes Kaald, Paramedisiner og fagkonsulent, Prehospitale tjenester, Vestre Viken

Geir Andre Pettersen, Fagkonsulent, Prehospitale tjenester, Vestre Viken

Anne Kristine Bergem, Psykiater, Avdeling for prehospitalt arbeid, OsloMet

Birgitte Larsen, Fagrådgiver, Prehospitale tjenester, Vestre Viken

Ingen interessekonflikter oppgitt

Powered by Labrador CMS