– Svekker tilliten

– Det er overraskende at ledelsen i Norsk Helsenett synes at dette er greit, sier advokat Ingeborg Moen Borgerud.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Advokat Ingeborg Moen Borgerud

      
        Foto: Arntzen de Besche
Advokat Ingeborg Moen Borgerud Foto: Arntzen de Besche

Borgerud, som er advokat ved Arntzen de Besche Advokatfirma AS, er en av landets fremste eksperter på arbeidsrett. Hun har ledet Arbeidslivslovutvalget, samt utvalget som har foreslått ny lov for ansatte i staten, den såkalte Statsansatteloven.
Hun er overrasket over at Norsk Helsenetts direktør Håkon Grimstad tillot sin nestleder å ta styreverv i et IKT-selskap, i strid med Helsenetts eget etiske regelverk.

– Det er overraskende at Thomas Bagley hadde disse rollene samtidig, og at ledelsen i Norsk Helsenett synes at det er greit. Det er i denne sammenheng av betydning at Norsk Helsenett skal levere og videreutvikle en nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktørene i helse- og omsorgstjenesten, sier Moen Borgerud. 

– Det finske selskapet, hvor Bagley er styremedlem, har en kontrakt med Helse Sør-Øst til en verdi av over hundre millioner kroner. Når Helse Sør-Øst bekrefter at Bagley var involvert i forhandlingene med det finske selskapet da han var IKT-direktør der, må det påregnes at Norsk Helsenett blir stilt spørsmål om interessekonflikt og rolleblanding.

– Brudd på etiske retningslinjer
Moen Borgerud påpeker at det i alle ansettelsesforhold gjelder en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det betyr at ansatte må opptre i samsvar med virksomhetens interesser.

– Dette er noe av bakgrunnen for at det er fastsatt i statens etiske retningslinjer at en ansatt ikke kan ha styreverv der dette er uforenlig med den statlige arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen.

– Også i forholdet til Norsk Helsenett er spørsmålet om den tilknytningen denne topplederen har til det finske IKT-selskapet, gjør ham inhabil i den aktuelle sammenhengen, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt. 


      
        Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix
– Også i forholdet til Norsk Helsenett er spørsmålet om den tilknytningen denne topplederen har til det finske IKT-selskapet, gjør ham inhabil i den aktuelle sammenhengen, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Hun har sett på de etiske retningslinjene til Norsk Helsenett AS som ble vedtatt 20. desember 2017, bare én måned før Bagley gikk inn i styret til Software Point. Retningslinjene omfatter også innleide konsulenter.

– Det er all grunn til å spørre om de etiske retningslinjene til Norsk Helsenett er brutt i denne saken. Det fremgår av retningslinjene at alle verv som gjelder ledergruppens medlemmer skal registreres og arkiveres. Dette er en fornuftig regel. Ved å følge disse reglene, reduseres risikoen for at man i ettertid reiser spørsmål om hva som ble godkjent, hva som ble opplyst og hvilke vurderinger som lå til grunn for godkjenningen, sier hun.

– Administrerende direktør har ansvaret for at virksomheten følger de etiske retningslinjene. Han opplyser at han godkjente at Bagley påtok seg styrevervet i det finske selskapet før styret vedtok de nye etiske retningslinjene for Norsk Helsenett. Bagleys styreverv i det finske selskapet er registrert først en måned senere. Det burde være god tid til å vurdere hvordan godkjenningen av styrevervet står seg i forhold til de etiske reglene styret vedtok i desember 2017. Under enhver omstendighet burde styrevervet ha blitt registrert og dokumentene arkivert i samsvar med de nye retningslinjene.

Mulig omdømmetap
Moen Borgerud er ikke overrasket over at det blir satt spørsmålstegn ved om administrerende direktør i Norsk Helsenett virkelig mener dette er forenlig med Helsenetts interesser og at det ikke vil svekke selskapets omdømme at Bagley er styremedlem i det finske selskapet samtidig som han var assisterende direktør – og senere nå innleid konsulent for Helsenett. 

– Basert på de opplysningene som har kommet frem så langt, dreier det seg i alle fall om forhold som er egnet til å svekke omdømmet til Norsk Helsenett, og som dessverre kan påvirke tilliten til virksomheten, sier Moen Borgerud.

– Inhabil i alle HSØ-saker

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen påpeker at Bagley vil være inhabil i alle saker for Helse Sør-Øst (HSØ) som angår forhold til det selskap han nå sitter i styret til.

 – Inhabiliteten virker i utgangspunktet fra han fikk dette vervet, men må også gjelde fra det tidspunktet det var på det rene at det var en aktuell problemstilling at han skulle gå inn i dette, sier Jan Fritjof Bernt til Dagens Medisin.

– Også i forholdet til Norsk Helsenett er spørsmålet om den tilknytningen denne topplederen har til det finske IKT-selskapet, gjør ham inhabil i den aktuelle sammenhengen. Dette vil i praksis avhenge av om den saken det er tale om, har en vesentlig aktuell eller potensiell interesse for det finske selskapet, som leverandør av tjenester til Norsk Helsenett, herunder også der Norsk Helsenett opptrer i en rådgiverrolle for helseforetak, sier Bernt.

Powered by Labrador CMS