GIR BEHANDLING: En pasient som først fikk avslag på immunterapi, får nå behandling i Stavanger. - Vi ønsker ikke å bli anklaget for å gi uforsvarlig helsehjelp, sier fagdirektør Eldar Søreide. Foto: Tommy Ellingsen

Immunterapi-saken: – Vil ikke bli anklaget for uforsvarlig helsehjelp

Helse Stavanger har valgt å fortsette behandlingen av en kreftpasient som selv har betalt for immunterapi privat og fått dokumentert at behandlingen virker.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

MÅ SVARE: - Vi kan ikke vente i flere måneder med å svare enkeltpasienter, sier Baard-Christian Schem i Helse Vest RHF. Foto: Per Corneliussen

Konsekvensene av vedtaket Statens helsetilsyn kaller et enkelttilfelle, brer om seg. Dagens Medisin har tidligere omtalt at en pasient ved Sykehuset Østfold har fått behandling etter vedtaket. Nå er ytterligere en pasient i behandling ved Stavanger universitetssjukehus.

Pasienten i Stavanger får behandling som følge av det omdiskuterte vedtaket Statens helsetilsyn fattet i en pasientklage-sak i starten av juli. Da overprøvde Helsetilsynet vedtak både i Vestre Viken helseforetak og hos Fylkeslegen i Oslo og Viken om å si nei til at det offentlige skulle fortsette med immunterapi etter at en pasient hadde fått dokumentert effekt av behandlingen han selv hadde betalt for ved et privat sykehus.

Vedtaket har skapt debatt. Jurister er uenige i om at vedtaket er innenfor Helsetilsynets mandat, mens fagfolk og helseledere reagerer på at tilsynet hevder at vedtaket er et enkelttilfelle. Stridens kjerne er om det er riktig at det det offentlige overtar behandling som er startet opp ved et privat sykehus og betalt av pasienten selv.

Fikk først nei

Pasienten i Stavanger har tidligere fått avslag på sin søknad om å få dekket immunterapi ved det offentlige sykehuset.

– Pasienten klagde på nytt på bakgrunn av Vestre Viken-omgjørelsen, og i påvente av en avklaring sentralt har vi valgt å revurdere situasjonen og gi tillatelse. Men dette skal ikke skape presedens, sier fagdirektør Eldar Søreide i Helse Stavanger til Dagens Medisin.

Han forteller at valget er tatt fordi det råder en usikkerhet som følge av Statens helsetilsyns vedtak.

– Dette er «copy-paste» av Østfold.

En annen kreftform

Dagens Medisin er kjent med at pasienten i vedtaket til Statens helsetilsyn og pasienten som får behandling ved Sykehuset Østfold, har samme kreftform. Av hensyn til taushetsplikt og personvern ønsker ikke Søreide å oppgi kreftdiagnosen til pasienten i Stavanger. Men Søreide bekrefter at det er snakk om en annen kreftform.

– Hva tenker du om at dere velger å gi behandling til en pasient som har en annen kreftform?

– Utgangspunktet er det samme. Slik vi oppfatter det, gis det nå behandling til dem som har vist at de har effekt gjennom privatfinansiert behandling. Vi gjør dette i påvente av sentrale avklaringer, sier Søreide, som legger til:

– I og med at denne pasienten har klaget flere ganger, gir vi et individuelt unntak, som ikke skaper presedens.

Fagdirektøren understreker at helseforetaket ikke ønsker å handle i strid med nasjonale føringer for innføring av nye metoder.

– Vi forholder oss lojalt til systemet for innføring av nye metoder.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har varslet at det vil komme en avklaring tilknyttet hvordan sykehusene skal behandle lignende saker.

Ønsker ikke anklager

Dagens Medisin har kontaktet de fire regionale helseforetakene og fått oppgitt at det ikke er noen andre helseforetak som har behandlet pasienter som følge av vedtaket.

– Hvorfor innvilget dere behandlingen nå istedenfor å avvente avklaring fra høyere hold?

– Vi vet ikke når avklaringen kommer og ønsker ikke å bli anklaget for å gi uforsvarlig helsehjelp, slik Vestre Viken ble, sier Søreide, og tilføyer:

– Frem til noe annet blir sagt, fører vi denne linjen.

Helse Stavanger tilhører Helse Vest RHF. Fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest oppgir at den aktuelle pasientsaken er tatt opp med ham.

– Problemstillingen er diskutert. Vi har et ønske om å ha en likest mulig regional praksis, derfor opplyses det om slike saker som denne i møter mellom fagdirektørene i helseforetakene, med mål om å standardisere behandlingen, sier Schem.

Han understreker at pasientene i sakene alltid er anonyme, at han selv ikke har tilgang til pasientjournaler og heller ikke er med på å bestemme utfallet i enkeltsaker.

– Det er behandlende lege og helseforetaket som fatter den endelige beslutningen. Hvis helseforetaket velger å gjøre noe annet enn det jeg mener de bør, er det deres sak.

Som Søreide oppfatter også Schem at problemstillingen i Stavanger er lik i Stavanger og de tidligere sakene.

– Jeg oppfatter at problemstillingen blir den samme uavhengig av kreftform. Poenget er at en pasient som har fått nei til behandling i det offentlige, går til det private og får behandlingen der, og så får viderebehandling i det offentlige.

– Kan ikke vente

Schem har forståelse for at fagdirektøren i Helse Stavanger tok sin avgjørelse nå, til tross for at HOD har varslet en avklaring. Han forstår behovet for å ta en avgjørelse.

– Mens vi venter på en avklaring, må vi håndtere sakene som kommer. Vi kan ikke vente i flere måneder med å svare enkeltpasienter. Dette er pasienter du enten må behandle raskt, eller la være.

Fagdirektøren har forståelse for eventuelle bekymringer om ikke å gi forsvarlig helsehjelp.

– Det finnes knapt noe som svir mer for en behandlende lege enn at det en gjør, blir karakterisert som uforsvarlig helsehjelp.

Ny pasient i privat behandling

Fagdirektør Per Engstrand bekrefter at Sørlandet Sykehus har en kreftpasient som på eget initiativ har startet med immunterapi i et privat sykehus. Overlege Christian Kersten ved kreftavdelingen på Sørlandet Sykehus opplyser til Dagens Medisin at hvis denne pasienten får effekt, vil han vurdere nøye om det er aktuelt å videreføre behandlingen i offentlig regi.

– Jeg vil ta det opp med fagdirektøren. Jeg synes det er fryktelig vanskelig og forstår dem som sier at det er feil når pasienter kan kjøpe seg inngangsbillett. Men for meg blir det også feil at de som har penger og mulighet, ikke skal få bruke pengene sine på en behandling som kan forlenge livet deres.

Kersten tror helsevesenet vil endre seg de neste årene, og han mener det må etableres gode løsninger for denne typen problemstillinger.

– Jeg er mine pasienters advokat. Jeg forstår at pengene går fra fellesbudsjettet, men jeg må kjempe for mine pasienter.

Utsatte møte

I august oppfordret Beslutningsforum, som består av de administrerende direktørene i alle de regionale helseforetakene, sine fagdirektører til å ta initiativ til møte med Helsetilsynet for å få en gjennomgang av den aktuelle saken som ble avgjort av Helsetilsynet 3. juli. Møtet skulle ha funnet sted 18. september, men er nå utsatt på ubestemt tid av Helsetilsynet.

– Vi ville gjerne ha møtet for å diskutere hvordan vedtaket skal forstås i fremtiden, sier Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord, som har sekretariatsansvar for RHF-fagdirektørene.

– Selv om Helsetilsynet sier at det gjelder en enkeltsak, er vi bekymret for at dette kan skape presedens. Det er også på grunn av ordlyden de har brukt i sitt vedtak. Ved å bruke ordet uforsvarlig, sier de indirekte at det er lovstridig ikke å gi behandling, og det vil ingen ha på seg.

Ifølge Tollåli ønsker ikke Helsetilsynet et møte med fagdirektørene før det foreligger en avklaring fra HOD.

Statens helsetilsyn oppgir til Dagens Medisin at tilsynet har fått informasjon om at HOD er i sluttfasen av et arbeid med tanke på å avklare noen av de komplekse problemstillingene rundt immunterapi og prioriteringer. Tilsynet ønsker ikke å gi ytterligere uttalelser før departementet har konkludert.

HOD gir derimot ikke uttrykk for at avklaringen nærmer seg klar.

– Arbeidet har høy prioritet, men fordi saken reiser mange krevende spørsmål, har vi ikke satt noe tidspunkt for når konklusjonene skal trekkes, skriver helseminister Bent Høie i en epost til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS