BEST: Universitetssykehuset Nord-Norge har høyest andel av kreftpasienter, 78 prosent, som får strålebehandling innen standard forløpstid. Arkivfoto: UNN Foto:
BEST: Universitetssykehuset Nord-Norge har høyest andel av kreftpasienter, 78 prosent, som får strålebehandling innen standard forløpstid. Arkivfoto: UNN Foto:

Fortsatt får bare halvparten strålebehandling innen fristen

Kreftpasienter i Helse Sør-Øst venter fortsatt lengst på strålebehandling, og bare tre sykehus i landet når målet om behandling innen normert tid.

Publisert

I januar er det tre år siden de første pakkeforløpene for kreft ble innført i Norge. På landsbasis har helseforetakene nådd målet om at 70 prosent av pasientene skal være operert innen den normerte forløpstiden for den enkelte kreftsykdommen.

Men mange av sykehusene er langt unna målet for strålebehandling.

Ett RHF når målet
Tall fra Helsedirektoratet per november i år for alle pakkeforløp samlet viser at bare 54 prosent av de i alt 1470 kreftpasientene som har fått strålebehandling, er behandlet innen standard forløpstid for pakkeforløpene.

Helse Nord er det eneste regionale helseforetaket som når målet, med en andel på 73 prosent.

Dårligst stilt er Helse Sør-Øst, hvor bare 45 prosent får strålebehandling innen standard forløpstid, to prosentpoeng dårligere enn for samme periode i fjor. I det regionale helseforetaket varierer andelen fra 27 prosent ved Sykehuset Østfold til 69 prosent ved Sørlandet sykehus.

UTILFREDS: – Vi når ikke målene, og er selvsagt ikke fornøyd med det, sier konstituert fagdirektør i Helse Sør-Øst, Geir Bøhler. Arkivfoto: HSØ
UTILFREDS: – Vi når ikke målene, og er selvsagt ikke fornøyd med det, sier konstituert fagdirektør i Helse Sør-Øst, Geir Bøhler. Arkivfoto: HSØ

Ved Oslo universitetssykehus (OUS) strålebehandles 47 prosent av alle kreftpasienter innen normert tid.

Kun liten bedring
På landsbasis har det skjedd en liten bedring siden samme periode i fjor, hvor 51 prosent av i alt 1341 kreftpasienter fikk strålebehandling innen standardisert forløpstid. Men fjorårets tall var dårligere enn samme periode i 2015, da andelen var på 58 prosent.

Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) har per oktober aller høyest andel av kreftpasienter som får strålebehandling innen anbefalt tid, med en andel på 78 prosent, fulgt av Nordlandssykehuset på 73 prosent.

Også Helse Bergen når målet, med 72 prosent, mens St. Olavs hospital ligger på 58 prosent.

Pakkeforløpstallene er basert på sykehusenes innrapportering til Norsk pasientregister, og det kan ikke utelukkes at sykehusene koder noe ulikt. Tallene for siste måned, det vil si oktober, er ikke kvalitetssikret, ifølge Helsedirektoratet.

Bygger ut kapasiteten
Konstituert direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst, Geir Bøhler, er langt fra tilfreds.

– Vi når ikke målene, og er selvsagt ikke fornøyd med det, sier Bøhler.

– Hva er forklaringen på at Helse Sør-Øst fortsatt strever med å nå målet?

– En forklaring er trolig forsinkelsene som vi vet skjer når flere helseforetak er involvert i forløpet. Mange av pasientene skal vurderes ved regionsykehuset før de starter strålebehandling, og noen pasienter skal behandles der også. Ikke alle helseforetak har egen strålebehandlingsenhet. Sørlandet sykehus har dette, mens sykehuset Østfold foreløpig ikke har stråleenhet i sykehuset.

RHF-et har vedtatt å bygge ut strålekapasiteten i regionen i årene som kommer, med den første nye stråleenheten lagt til Skien. I Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for 2018-2021 forutsettes byggestart for nytt somatikk-bygg i Skien ved utgangen av perioden. RHF-et legger opp til å etablere nye stråleenheter i sykehusområdene Telemark/Vestfold, Akershus, Vestre Viken og Østfold frem mot 2030.

– Det er snart tre år siden pakkeforløpene ble innført, hvorfor har dere ikke kommet lenger i måloppnåelsen?

– En viktig effekt av innføringen av pakkeforløp er at vi har fått synliggjort hvor forsinkelsene skjer og kan jobbe med å sette inn tiltak der. Vi ser at resultatene gradvis blir bedre, og det er ikke tvil om at pakkeforløp for kreft har bidratt positivt for pasientene. Men vi skulle selvfølgelig ønske at det gikk raskere, svarer Bøhler.

Elektroniske møter
– Hva gjør dere nå for å bli bedre?

– Vi jobber langs ulike spor. Et viktig tiltak er den planlagte utbyggingen av strålebehandlingskapasitet desentralt i regionen. Videre har vi tatt i bruk elektroniske møter der fagfolk fra ulike foretak på en sikker måte kan møtes elektronisk og avklare utredning og behandling for pasientene. De såkalte 3-strøms multidisiplinære team-møtene reduserer utredningstiden og gjør det mulig å få tatt beslutning om behandling og videre forløp umiddelbart, svarer Bøhler, som legger til:

– I løpet av 2017 har alle helseforetakene som behandler kreftpasienter, fått oppdatert utstyr som gjør det mulig å gjennomføre slike møter, og i oktober kom vi i gang med de første møtene. Vi håper å se effekt av dette utover i 2018.

FORBEDRING: – De innrapporterte dataene viser at det fortsatt er et forbedringspotensial, sier leder Odd Terje Brustugun i Norsk lungecancergruppe. Arkivfoto
FORBEDRING: – De innrapporterte dataene viser at det fortsatt er et forbedringspotensial, sier leder Odd Terje Brustugun i Norsk lungecancergruppe. Arkivfoto

Store variasjoner mellom sykehusene

Mer enn 3,5 ganger så mange lungekreftpasienter i Troms som i Østfold får stråleterapi innen fristen.

Ifølge Geir Bøhler i Helse Sør-Øst er det særlig pasienter med endetarmskreft og lungekreftpasienter som ikke får strålebehandling innen normert tid.

På landsbasis får 59 prosent strålebehandling innen standard forløpstid, og andelen varierer fra 24 prosent ved Sykehuset Østfold, som ikke har egen stråleenhet, til 87 prosent ved UNN. I Helse Sør-Øst er andelen på 54 prosent.

Leder av Norsk lungecancergruppe, overlege Odd Terje Brustugun, kjenner ikke detaljene i pakkeforløpene.

– De innrapporterte dataene viser at det fortsatt er et forbedringspotensial. Det største volumet er palliativ behandling, og dette er en pasientgruppe som ikke typisk står i kø og roper ut sin misnøye.

– Hva med de medisinske konsekvensene for dem som venter lenger enn normert tid?

– Forsinket strålestart kan absolutt gi medisinske konsekvenser som økte smerter, og i ytterste konsekvens dårligere prognose. Men ofte dreier overskridelsene seg om relativt få dager, og da er nok den psykologiske belastningen av å vente på oppstart, viktigst, svarer Brustugun.

Er ikke bekymret
Bare 37 prosent av alle tarmkreftpasientene får strålebehandling innen standard forløpstid i Helse Sør-Øst. Også her er det store forskjeller mellom sykehusene, fra 13 prosent ved Sykehuset Innlandet til 69 prosent ved Sørlandet sykehus.

Pasienter med endetarmskreft er i likhet med lungekreftpasienter i HSØ en gruppe som særlig venter.

– Standardisert forløpstid er på 18 dager, og der vi ikke når dette, er det ofte en liten overskridelse på bare få dager. Hadde det vært lange ventetider, ville det ha vært et større problem. Vi jobber kontinuerlig med å nå målet om minst 70 prosent andel, sier seksjonsleder Morten Brændengen, ansvarlig for pakkeforløp for tarmkreft ved OUS.

Tverrfaglige møter
Brændengen legger til at særlig ved lokalavansert endetarmskreft er legene avhengige av tverrfaglige møter før beslutning om eventuell strålebehandling.

– Vi gjennomfører slike møter én gang i uken på Ullevål og Radiumhospitalet, og har ikke logistikk til å gjøre dette oftere slik utgangspunktet er nå. Vi jobber med å få til tre-strøms videomøter, men er avhengig av god koordinering, og at sykehusene har rom som er tilrettelagt for videomøter. Vi kan ikke diskutere alle pasienter, så prioritering blir viktig.

Powered by Labrador CMS