VIL HA REVURDERING: – Rødt mener at denne ordningen må revurderes, sier Seher Aydar (R) til Dagens Medisin. Foto: Ihne Pedersen

VIL HA REVURDERING: – Rødt mener at denne ordningen må revurderes, sier Seher Aydar (R) til Dagens Medisin.

Foto: Ihne Pedersen

Rødt vil ha ny vurdering av gebyr for feil i forskrivning

Rødts representant i helse- og omsorgskomiteen, Seher Aydar, er kritisk til at Helsedirektoratet nylig innførte overtredelsesgebyrene for feil forskrivning. Det tror de kan føre til at pasienters rettigheter svekkes, og at fastlegeordningen blir ytterligere presset.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

1. januar ble de nye overtredelsesgebyrene for feilforskrivning innført. Gebyrene er kort forklart bøter som kan utstedes av Helfo mot forskrivende helsepersonell, dersom legemidler skrives ut på feil grunnlag.

Den nye ordningen som straffer feilforskrivning med «overtredelsesgebyrer» har fått massiv kritikk av Norsk forening for allmennmedisin, Senter for kvalitet i legetjenester, i blogginnlegg på DM-nett og av flere leger i kommentarfeltene på dagensmedisin.no.

Spørsmål i Stortinget
Seher Aydar (R) i helse- og omsorgskomiteen spør i et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om de nye gebyrene kan bli en uheldig tiltaksbyrde.   

– Er statsråden enig i innføringen av overtredelsesgebyr til fastleger som forskriver blåresept kan svekke pasienters rettigheter og pålegge den allerede pressede fastlegeordningen en uheldig tilleggsbyrde og vil hun foreta seg noe for at den trekkes tilbake?

Spørsmålet med begrunnelse leser du her.

I spørsmålet viser Aydar til at fastlegene i to år stått i en pandemi der de har måttet håndtere et stort sykdomstrykk i befolkningen og måttet vikariere for hverandre.


«Rødt finner det svært overraskende at Helsedirektoratet midt i denne krevende situasjonen velger å innføre en lovendring som vil øke presset ytterligere på denne yrkesgruppen.

Fra 1. januar 2022 har Helsedirektoratet gjennom Helfo innført regler som tilsier at leger kan bli personlig økonomisk straffet for forskrivning av medikamenter på blå resept på feilaktig grunnlag.

Overtredelsesgebyret kan settes så høyt som 2G, det er nå 212 789 kr», noterer Rødt-politikeren.

Aydar er bekymret for presset ordning kan føre til for fastlegene, og hvordan det kan slå ut for pasientene.

Viser til pasientene
– Midt i en fastlegekrise i en pandemi kan vi ikke legge større press på fastlegene. Med denne nye ordningen må fastlegen velge om de skal ta en personlig risiko og skrive ut blåresepter eller om de skal legge ansvaret over på pasienten. Ingen av delen er akseptable. Derfor mener Rødt at denne ordningen må revurderes, sier Aydar til Dagens Medisin.

Hun peker på at det er liten vinning på å skrive ut blåresept på feilaktig grunnlag.

– Derimot er det tidskrevende arbeid å etterse at pasienter som fra andre behandlere har fått foreskrevet legemidler på blå resept har fått det på riktig grunnlag. Å fornye resepter skrevet ut av spesialister, leger man vikarierer for, pasienter som ikke har fastlege eller pasientens tidligere fastlege vil dermed bety en personlig økonomisk risiko for den enkelte lege. Dette kan lett føre til at legen heller skriver ut hvit resept og overlater ansvaret for å hente inn refusjon fra Helfo til pasienten; for å spare tid i en presset arbeidssituasjon og for å ikke risikere store bøter

Vil ha ny vurdering
For ordens skyld var Rødt med på å vedta de nye gebyrene da de ble votert over i Stortinget.

– Det stemmer dessverre at vi stemte for. På dette tidspunktet var vi kun en representant på Stortinget og hadde ingen i helse- og omsorgskomiteen. Det at en samlet komite stilte seg bak forslaget og nesten alle høringssvar var positive gjorde at vi gikk for. På det tidspunktet så vi ikke at det kunne ha slike konsekvenser. I ettertid ser vi at forslaget har konsekvenser som ikke er akseptable, særlig i lys at de gebyrsatsene departementet har valgt. Vi mener det må gjøres en ny vurdering.

Powered by Labrador CMS