INNSTENDIG BØNN: Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross ber om et nytt rammeverk for sykehusene.

Foto: Vidar Sandnes

– Sykehusene må forstå sin plikt

Kreftforeningen ber om et nytt rammeverk som viser sykehusenes handlingsrom når pasienter selv har startet opp behandling i den private helsetjenesten. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dagens Medisin har nylig omtalt saken til en kreftpasient som selv tok initiativ til og betalte for immunterapi i den private helsetjenesten, før hun søkte om å få videreført behandlingen i det offentlige.

OUS sa først nei, men statsforvalteren har nå opphevet beslutningen

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen, som har bistått pasienten i saken med advokathjelp, mener at saken belyser en utfordring.

– Det er et problem at sykehusene ikke i tilstrekkelig grad forstår pasientenes rett til individuell vurdering, slår hun fast.

– Virker som skjematiske avslag

I er ferskt brev ber Kreftforeningen Helse- og omsorgsdepartementet «innstendig om å sørge for et rammeverk som veileder klinikerne i deres handlingsrom».

Brevet er sendt i kjølvannet av Dagens Medisins oppslag i papiravisen om pasienten som har fått nei til å få videreført behandlingen ved OUS.

Ross mener at det kan se ut som at sykehusene i dag «skjematisk avslår» saker som ikke har vært til behandling, eller har fått avslag, i Systemet for nye metoder.

– Selv når pasientene kan dokumentere at behandlingen virker på dem, så får de skjematisk avslag.

Systemet for nye metoder avgjør om behandlinger og legemidler skal benyttes i den offentlige helsetjenesten. Avgjørelsene fattes i Beslutningsforum, hvor de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene (RHF-ene) deltar.

– Må prioritere

Ross mener at statsforvalterens avgjørelse i den aktuelle saken er en bekreftelse på pasientenes rett til å bli vurdert enkeltvis.

Hun understreker samtidig at hun ikke problemer har med å forstå at det må prioriteres i helsetjenesten. 

– Alle er enige i at vi må prioritere. Beslutningsforum har ansvar for å gjøre dette på gruppenivå, men for at prioriteringene skal ha en legitimitet, må både du og jeg og alle andre ha en visshet om at hver enkelt behandles individuelt. 

«Absurd»

OUS sa nei, men et annet sykehus, Sykehuset Østfold, tok på seg å behandle pasienten i den aktuelle saken. Pasienten har vært til behandling der fra mars.

– Det virker ganske absurd. Dette er jo sykehus innen samme regionale helseforetak, så pengepotten er jo den samme til slutt uansett, sier Ross. 

Hun mener nå at det er viktig å få en bedre praksis.

– Det er utrolig viktig at sykehusene forstår sin plikt til å vurdere hver enkelt pasient individuelt.

Flere pasientgrupper

Dette gjelder ikke bare kreftpasienter, mener Ross. I brevet til HOD heter det at «Kreftforeningen registrerer nå at vi har fått en rekke eksempler på at helseforetakene ikke tolker loven riktig og følgelig heller ikke praktiserer i tråd med den».

Det vises blant annet til saken til en hjertesyk pasient som nylig ble omtalt av Aftenposten og saken til en pasient med cystisk fibrose, som er omtalt av VG.

– Det ligger i pasient- og brukerrettighetsloven at man har rett til forsvarlig helsehjelp etter en individuell vurdering, men jeg tror det må presiseres, slik at Beslutningsforum ikke bare blir et system man følger lojalt, men hvor hver pasient vurderes hver for seg, sier Ross.

Støtter ønske om avklaring

Overfor Dagens Medisin har klinikkleder Sigbjørn Smeland ved OUS tatt til orde for at det bør komme en avklaring fra HOD om hvordan saker med pasienter som ønsker å få overført sin behandling skal håndteres. Det støtter Kreftforeningen. 

– Jeg tror det er veldig viktig med en tydelig beskjed fra Helse- og omsorgsdepartementet om sykehusenes plikt til å gjøre en individuell vurdering, sier Ross. 

Hun håper også på konkrete presiseringer i den forestående evalueringen av Nye metoder.

– Ikke enig

Ikke alle er bekymret over ulike vurderinger ved sykehusene. Avdelingssjef Andreas Stenvold ved Sykehuset Østfold, som har overtatt behandlingen av pasienten sier at «hvis vi håndterer sakene likt, får ikke pasientene en uavhengig «second opinion»».

– Kan variasjonen vise at det er en reell second opinion, en faktisk vurdering i hvert tilfelle?

– Ja, men du skal være ganske ressurssterk for å finne frem til riktig sykehus. Bare det at Kreftforeningen må stille sine advokater til rådighet for at du skal få den hjelpen, viser det. Jeg er ikke helt enig med Andreas i dette. Retten til en fornyet vurdering er vi alle for. Men jeg tror det hadde vært fordelaktig om man kom opp på et litt tilsvarende nivå – og at man gjør gode, individuelle vurderinger overalt.

– Det er ikke alle syke som har nok ressurser til å forfølge en sak og benytte seg av Fritt sykehusvalg, slik pasienten gjorde i dette tilfellet.

Etterlyser klar beskjed

Saken til pasienten som OUS har sagt nei til, er nå sendt tilbake til sykehuset for ny vurdering.

– Når det gjelder utfallet, så håper jeg jo at en behandling som har dokumentert effekt, dekkes av det offentlige helsevesenet.

– Du viser til at man må være ressurssterk for å finne frem til riktig sykehus som vil overta behandlingen. Men du må også være ganske ressurssterk for å sette i gang et forsøk med behandling på denne måten. Det vil ikke gjelde alle?

– Hvis man gjør bedre vurderinger med én gang, så vil det være færre mennesker som er nødt til å starte en Spleis, ta opp lån på huset og gå til det private og få testet ut behandling. Jeg tror virkelig at mange av oss som jobber tett på pasientene har en felles målsetning om å unngå et todelt helsevesen, og at det å presisere retten til individuell vurdering er en av måtene å oppnå det.

Powered by Labrador CMS