RIKSREVISJONEN: - At Sykehuspartner HFs monopolistrolle gjør at prisene dannes uten konkurranse, innebærer etter revisjonens vurdering at det er viktig med stor grad av åpenhet. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Foto:

Sykehuspartner har monopol på IKT-tjenester til én milliard – får sterk kritikk fra Riksrevisjonen

Sykehusene i Helse Sør-Øst betalte monopolist Sykehuspartner HF én milliard kroner i fjor.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Sykehuspartner HF har enerett som leverandør til IKT-tjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst.

– Mangler helhetlig styring
Nå nærmest slakter Riksrevisjonen Sykehuspartners mangel på åpenhet og kontroll med hvorvidt tjenestene de leverer til helseforetakene er kostnadseffektive.
Nederst i saken kan du lese hvordan Sykehuspartners håndterer Riksrevisjonens kritikk.

– Sykehuspartner HF mangler en helhetlig styring som understøtter kravet om kostnadseffektive tjenester, skriver Riksrevisjonen, som også påpeker at Helse Sør-Øst RHF i liten grad følger opp hvorvidt tjenestene Sykehuspartner HF leverer, er kostnadseffektive.

– Styringen og oppfølgingen er lite tilpasset det rapporterte risiko- og utfordringsbildet, heter det i Riksrevisjonens rapport.

Sykehuspartner HF er i hovedsak finansiert gjennom tjenesteprisinntekter fra helseforetakene som er regulert i tjenesteprismodellen – og de er derfor pålagt å levere kvalitativt gode tjenester kostnadseffektivt, til helseforetakene.

I 2015 betalte helseforetakene til sammen over èn milliard kroner for drift, forvaltning og brukerstøtte av basis driftstjenester.

 Sykehuspartner er underlagt Helse Sør-Øst, som også omfatter sykehusene i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.  

Sykehuspartner har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og innkjøpstjenester til alle sykehusene i regionen.

 Dette er noen av Riksrevisjonens kritiske anmerkninger til det offentlige foretaket:

– Lite informasjon om hva sykehusene faktisk betaler
– Utover informasjon om budsjettgrunnlaget i budsjettprosessen og regelmessige prognosemøter med Sykehuspartner HF, mottar helseforetakene lite informasjon om hva de faktisk betaler for de ulike delene av basis driftstjenester, skriver revisjonen.
– Sykehuspartner HF utnytter heller ikke tilgjengelige ressurs- og styringsdata til å estimere hva for eksempel drift, forvaltning  og brukerstøtte koster for de ulike tjenestegruppene innen basis driftstjenester.
– Ikke åpne
– Sykehuspartner HF utnytter således ikke en eksisterende mulighet til å være åpen om sine kostnader og gi helseforetakene mer informasjon om hva de betaler for de ulike  delene av basis driftstjenester.
– At Sykehuspartner HFs monopolistrolle gjør at prisene dannes uten konkurranse, innebærer etter revisjonens vurdering at det er viktig med stor grad av åpenhet. Manglende åpenhet vanskeliggjør helseforetakenes mulighet til selv å vurdere om tjenestene de mottar, er kostnadseffektive, noe som igjen kan  svekke forutsigbarheten og helseforetakenes egen kostnadsstyring.

 – Undersøkelsen viser at Sykehuspartner HF utover å følge opp om budsjetter er i balanse og sikre nok inntekter gjennom fakturerbare timer, har lite oppmerksomhet  rettet mot å vurdere om IKT-tjenestene helseforetakene mottar, er kostnadseffektive eller mot å avdekke hvor eget effektiviseringspotensial kan ligge, heter det i rapporten.

Ikke skriftlige rutiner
Videre viser undersøkelsen at det verken er utarbeidet skriftlige rutiner for ressursplanlegging og - styring i Sykehuspartner HF eller for mål- og resultatrapportering til Helse Sør-Øst.


Sykehuspartner: – Verdifull og positiv rapport

Sykehuspartner har via kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud svart følgende på spørsmål fra Dagens Medisin om hvordan de ser på den omfattende kritikken fra Riksrevisjonen:
– I det store og hele er rapporten verdifull og positiv for Sykehuspartner. Rapporten peker på enkelte rettmessige forhold som er kjent internt i Sykehuspartner. Funnene fra Riksrevisjonen bekrefter at tiltakene som allerede er satt i gang er riktige og nødvendige. I siste halvdel av 2015 og hele 2016 har vi jobbet målbevisst med tiltak på punktene Riksrevisjonen peker på. Vi hadde et godt samarbeid med Riksrevisjonen i løpet av undersøkelsen

 Ønsker tettere samarbeid med kundene
– Sykehuspartner «svarer ut» rapporten med tre hovedpunkter; virksomhetsutvikling, tettere samarbeid med kundene og modernisering, standardisering og harmonisering av infrastrukturen med tilhørende reduksjon av antall systemer/applikasjoner i samarbeid med ekstern partner:

 – Virksomhetsutvikling av Sykehuspartner i en mer sykehusnær retning for å få mer kontroll på bruk av ressurser og sikre effektive tjenester, basert på beste praksis.

– Tettere samarbeid med kundene som skal gi tilstrekkelig åpenhet og forutsigbarhet, samt enighet om prioritering og sikre at de får dekket sine behov

– Modernisering, standardisering og harmonisering av den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Inngåelse av samarbeid med ekstern partner som skal gi raskere og rimeligere modernisering av IKT og mer kostnadseffektive løsninger.

Powered by Labrador CMS