Ber om handlingsplan for offentlig helseportal

Tre profilerte helsepolitikere fra Høyre foreslår at Stortinget ber regjeringen om å utarbeide en handlingsplan for å etablere en offentlig nettbasert helseportal.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.


– Det er på høy tid at Norge oppretter bedre helsetjenester på nettet, mener stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Erna Solberg og Bent Høie. De representerer Høyre i Helse- og omsorgskomiteen og står bak representantforslaget om en elektronisk handlingsplan.
Nylig fikk Høie, som leder helse- og omsorgskomiteen, overrakt Teknologirådets anbefalinger om å la nordmenn få elektronisk tilgang til pasientjournalen for å styrke sin innsikt i og innflytelse over egen behandling. 
Pasientenes autonomi
Bent Høie lovte å gå i bresjen for å få en klar politisk prioritering av saken: – Vi må ha en klar politisk prioritering, og vi må sette av penger, erklærte han.
I Danmark, Sverige, USA og England tilgjengeliggjøres hele, eller deler av, pasientjournalen på nett. Ifølge Teknologirådet viser erfaringene fra andre land at tilgang til egen journal på nett er med på å styrke pasientenes autonomi.
Teknologirådets anbefaling går ut på at pasientene, ved hjelp av en trygg autentiseringsløsning, får logge seg inn i en sikker sone på en offentlig helseportal og lese sin egen pasientjournal. De tre forslagsstillernes kollega i Helse- og omsorgskomiteen, Tove Karoline Knutsen (Ap), har allerede klargjort at hun er positiv til en offentlig helseportal som gir alle pasienter tilgang til egen journal - forutsatt at personvernet ivaretas.
Kvalitetskravene
Forslagsstillerne mener at en offentlig nettportal for helsetjenester kan skape kontakt og nettverk mellom pasienter.  
– En offentlig helseportal med informasjon om helse, helsetjenester og behandlingsforløp samt mulighet for kommunikasjon med pasienten, er i tråd med disse målene.  Portalen må inneholde informasjon om kvalitetsmålinger i helsetjenesten, det må utvikles flere kvalitetsindikatorer, og det bør foretas sammenligninger av kvalitet på tvers av institusjoner. En større åpenhet om kvaliteten i tilbudet vil bidra til å styrke kvaliteten og gi pasientene et bedre grunnlag for å velge mellom ulike tilbud. Det bør være en mulighet for at pasientene kan gi sine vurderinger av helsetjenesten i nettportalen; eksempelvis om service, ventetid, informasjon og oppfølging under behandlingen.
Representantforslaget fastslår at det må utarbeides løsninger som sikrer relevante tilbakemeldinger og ivaretar personvernet også for helsepersonell.
Press
Noen pasienter vil ønske å dele sine helseopplysninger med andre utenfor helseapparatet, som familie, andre behandlere, venner eller pasientnettverk. Slike delingsfunksjoner kan føre til press om utlevering og at pasienter, utilsiktet eller ubetenksomt, publiserer sensitiv informasjon om seg selv eller sine barn.
President Torunn Janbu i Legeforeningen fastslår at pasienters rett til innsyn er viktig og riktig for samarbeid og tillit mellom lege og pasient.  – Men utlevering av fullstendig journal må skje gjennom personlig kontakt og ikke gjennom tilgang på nettet, fastslo hun under Teknologirådets presentasjon om elektronisk samhandling på nett i helsesektoren.
Dette innebærer en stor risiko for at mennesker som er i vanskelige relasjoner kan bli utsatt for press som i ytterste konsekvens kan sette hele betydningen av taushetsplikten i fare. Hva med hun som har en voldelig partner, som truer henne i nattens mulm og mørke til å logge seg inn? undrer en lege under signaturen «G» på nettsidene til Dagens Medisin.
Hvem skal eie journalen?
På DMs nettsider går debatten om personvernet og pasientens autonomi : Hvem skal ha tilgang til hvilke opplysninger og hvem skal «eie» journalen; legen eller den stadig mer kunnskapsrike pasienten? ? Journalen er et arbeidsverktøy for legen og et juridisk dokument, ikke et verktøy for pasientinformasjon, fastslår en av legene som har engasjert seg i debatten. 
– Er det et reelt behov for at pasienter skal kvalitetssikre innholdet i sin journal? Fører det til bedre helse eller til bedre helsetjeneste? spør en lege som ikke tror at pasienter vil forstå det som står i journalen og at konsekvensene blir misforståelser, forvirring og bekymring. 
Først og fremst synes jeg det er viktig å snakke med legen direkte i stedet for å lese i en journal man ikke har forutsetning for å forstå. Det ligger ingen undervurdering i dette. Også vi leger må snakke med spesialister når vi blir syke, skriver en annen.
Tyveri av legetid?
Flere leger lurer på en elektronisk pasientjournal skal føres annerledes enn før? Mye av det som skrives i en journal, kan misforstås og tolkes feil; hvordan skal vi avhjelpe dette? Det vil også føre til mange unødvendige henvendelser til helsevesenet igjen og stjele av legetiden, skriver legen «Heidi». 
– Skal jeg bytte ut medisinske faguttrykk med folkelige betegnelser? Skal jeg ordlegge meg mer forsiktig for ikke å skrive noe som kan støte pasienten? – Jeg synes ikke det skal være pasientens oppgave å kvalitetssikre innholdet i sin legejournal. Tror ikke det gir noen helsegevinst. Derimot vil det føre til mye usikkerhet, ekstraarbeid og kostnader, skriver legen «Frederik».
Ikke alle er enige med legene: – Det som skrives her, vitner om en arroganse og et menneskesyn som var vanlig i tidligere tider. Pasientjournaltilgang via nettet er en selvfølge i år 2010 og vil gagne både pasientene og helsevesenet. Man kan kjøpe et innkjørt datasystem fra Danmark og løse den svært ofte ineffektive kommunikasjonen mellom de ulike heleforetak, helseinstitusjoner, fastleger og pasientene, skriver «Observatør».

Forslaget

I representantforslaget skriver stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Erna Solberg og Bent Høie fra Høyre at Norge trenger en offentlig nettbasert helseportal med dette innholdet:
- Kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, samt ulike sykdommer og lidelser.
- God informasjon om helsetjenesten og ulike helsetilbud.
- Informasjon om kvalitet og ventetider.
- Informasjon om pasientrettigheter og instanser som kan bistå med å ivareta disse rettighetene. 
- Mulighet for elektronisk kommunikasjon med helsetjenesten, eksempelvis timebestilling.
- Gir pasienten innsyn i sin egen journal, og mulighet for å få informasjon om prøvesvar, henvisninger osv.

Fakta

En fersk undersøkelse i regi av Teknologirådet viser at ni av ti pasienter ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon i sin kontakt med helsetjenesten.
- I Norge er det gjennomført flere forsøk med nettbaserte helsetjenester, herunder tilbud som gir pasienten innsyn i egen journal.
- «Min Journal» er et prosjekt som ble etablert i 2005 i samarbeid mellom flere helseforetak, under ledelse av Oslo universitetssykehus. Løsningen er utviklet slik at den kan implementeres i større skala med lave kostnader.
- I tillegg til innsyn i egen journal gir «Min.journal.no» et tilbud om relevant og oppdatert informasjon som er tilpasset pasientens behov.
 

Dette har de gjort i Danmark

- I Danmark er det opprettet en offentlig nettbasert helseportal, Sundhet.dk, som gir informasjon om helse, pasientrettigheter og om helsetjenesten. Videre gir tjenesten pasientene innsyn i egen journal, og mulighet for å fornye resepter, bestille konsultasjoner og få informasjon om prøvesvar.
- Den danske nettportalen inneholder også informasjon om ventetider og om kvalitetsmålinger av ulike helsetilbud. Gjennom den samme portalen informeres helsepersonell om eksempelvis nasjonale veiledere og faglige anbefalinger.
- Nettsiden har opp til 300.000 unike brukere per måned. I Storbritannia er det opprettet et tilsvarende tilbud.
 

Dagens Medisin 15/10

Powered by Labrador CMS