PENSJON: Lill Sverresdatter Larsen advarer mot å gjøre det mindre attraktivt for pensjonerte sykepleiere å jobbe litt ekstra.

Helsetjenesten behøver pensjonerte sykepleieres arbeidskraft

Regjering og Storting; Det er ikke for sent å snu

Publisert

PENSJONERTE SYKEPLEIERE vet hvilken arbeidsbelastning deres tidligere kollegaer står i, og de vet hva pasientene trenger. Å gjøre det økonomisk ulønnsomt for sykepleiere å bidra etter endt pensjon, blir litt som å straffe noen som kommer løpende til unnsetning for å hjelpe i en krise.

Lovforslaget om pensjon skal behandles i Stortinget 7. november i år. Om det går gjennom, uten unntak for sykepleiere, vil det utvilsomt føre til at vår felles offentlige helsetjeneste mister tusenvis av arbeidstimer utført av pensjonerte sykepleiere. Konsekvensene bærer pasientene.

Regjering og Storting; Det er ikke for sent å snu

Høy arbeidsbelastning over flere år er grunnen til at sykepleiere dessverre i snitt går av allerede ved 58 år, fordi de blir uføre. De aller færreste har mer å gi etter et langt arbeidsliv som sykepleier. Belastningen i yrket er stor, noe som tilkjennegir behovet for særaldersgrense.

RESTARBEIDSEVNE. Men de som har en restarbeidsevne, de må få muligheten til å bidra uten at det blir et tapsprosjekt.

Fram til nå har pensjonerte sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre kunnet jobbe vakter inntil 19,9 % stilling uten å bli trukket i pensjon. Det tilsvarer om lag en vakt i uken. Regjeringen foreslår nå en endring i sykepleierpensjonsloven som vil bety at pensjonerte sykepleiere vil få trekk i sin pensjon allerede fra første arbeidstime fra og med 01.01.24.

Jeg hører fra de som pensjonerer seg at de trenger hvile, men også at noen - etter en stunds hvile - kan ta noen ekstravakter. Ekstravakter, hvor de ikke står i tung pleie, men bidrar med vaksinering, mentorering, praksisveiledning – men også på spesialavdelinger som mangler eksempelvis intensivsykepleierkompetanse. Flere beskriver et moralsk ansvar for å stille opp.

RESERVEKAPASITET. En stor gruppe blant pensjonert helsepersonell klarer i unntakstilstander å mobilisere en stor arbeidsstyrke, som landet eksempelvis under pandemi ikke ville klart seg uten. I krig og krise finnes det en gjeng som trår til når de må.

Det krever garantert mye av dem, men denne ressursen er sterk og betydelig. Ifølge KLP bidro om lag 4700 pensjonerte sykepleiere under koronapandemien. Det ble gjort lovendringer slik at de kunne jobbe mer enn 19,9% uten trekk i pensjonen, men bare under pandemien.

Nå står vi en vedvarende krise i mange år, en bemanningskrise. Samtidig som Norge allerede i 2023 mangler 5600 sykepleiere og 2600 helsefagarbeidere så foreslår regjeringa å redusere muligheten helsetjenesten har til å få tilgang til den verdifulle kompetansen som pensjonerte sykepleiere besitter.

DÅRLIG LØSNING. Pensjonistlønn vil bli det eneste alternativet når lovforslaget trer i kraft. For mange sykepleiere med spesialutdanning og lang erfaring, innebærer pensjonistlønn et langt lavere lønnsnivå. Pensjonistlønn, som er lik uansett erfaring eller utdanning er urimelig, og blir dermed et hinder for å utnytte den eventuelle arbeidskraftressurs noen pensjonister har. 

NSF har foreslått tre mulige løsninger:

1. Innføre en tilsvarende bestemmelse for sykepleiere som for sykehusleger som tillater pensjonerte leger å jobbe inntil 168 timer i løpet av et kvartal

2. Regelen om pensjonistlønn må knyttes til den lønn man hadde før pensjonering.

3. Innføre en beredskapshjemmel i sykepleierpensjonsloven knyttet til situasjoner der helseberedskapsloven eller andre situasjoner medfører ekstraordinært personellbehov, og som ikke avkorter pensjon

Regjeringens lovforslag er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen. Frist for å komme med innstilling er 24. oktober. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 7. november i år. Nå setter vi vår lit til at stortingspolitikerne og den nye arbeidsministeren Tonje Brenna er blant de som ser problemet.

KOMPETANSE. Dette handler om fremtidig pasientsikkerhet og beredskap gjennom å sikre nok folk med livsviktig kompetanse. Om ikke det er alvorlig nok, så kanskje AP våkner når konsekvensene er at bemanningsbyråene øker. Pensjonerte sykepleiere kan nemlig gjennom byrå bli utleid til sykehus og kommuner for dobbel og trippel pris, uten at sykepleierne får avkortning i pensjonen.

Ingen interessekonflikter oppgitt

Powered by Labrador CMS