UNG REKRUTTERING? – Er det forsvarlig av helseministeren å stimulere leger til å drive rovdrift på seg selv? spør kronikkforfatteren.

Helseministeren bommer med basistilskuddet

Med basistilskuddet har helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) prioritert eldre mannlige fastleger som snart skal pensjonere seg. Dette er et bomskudd. Lytt til fastlegene, Kjerkol, det er de unge som trenger hjelp.

Publisert Sist oppdatert
Hogne Sandvik

Unge, nyutdannede leger vil ha et liv ved siden av å være lege

ALLE FASTLEGER får et basistilskudd per innbygger de har på listen. De senere årene har dette tilskuddet favorisert listelengder på opptil ett tusen innbyggere, mens man har fått lavere tilskudd for personer som overstiger en listelengde på 1000.

Begrunnelsen for dette «knekkpunktet» på 1000 listepersoner har vært et ønske om at fastlegene skal kunne ha kortere lister med akseptabel arbeidsmengde og inntekt.

UFORSVARLIG ROVDRIFT? Fra 1. mai er dette endret. Knekkpunktet er fjernet, og derfor har det blitt mer lønnsomt for fastlegene å ta på seg lange lister. Det er kjent at fastlegene allerede har et betydelig arbeidspress, og det kan vel stilles spørsmål om det er forsvarlig av helseministeren å stimulere fastlegene til å drive rovdrift på seg selv.

Faren for at fastlegene skal forspise seg på basistilskudd, har blitt ytterligere forsterket av Ekspertutvalget, som la frem sin rapport 18. april. 

Utvalget foreslår at basistilskuddet skal utgjøre 50 prosent av fastlegenes inntekt, mot dagens 30 prosent. Helseministeren gikk svært langt i å antyde at hun støttet dette forslaget da hun mottok rapporten.

ØNSKET OM ET LIV. Mange erfarne fastleger klarer å håndtere lister som teller flere enn 1000 personer. Noen har faktisk opp til 2500 innbyggere på listen sin. Men når disse fastlegene skal gi seg, oppstår det et rekrutteringsproblem. En kan ikke forvente at en ung og uerfaren lege kan overta en liste som en erfaren fastlege har brukt 50–60 timer i uken på å betjene.

Unge, nyutdannede leger vil ha et liv ved siden av å være lege. Derfor søker de ikke ledige fastlegehjemler med lange lister.

Faren for at fastlegene skal forspise seg på basistilskudd, er ytterligere forsterket av forslaget om at basistilskuddet skal utgjøre 50 prosent av fastlegenes inntekt, mot dagens 30 prosent

KNEKKPUNKTET. Helseministeren skal ha ros for å ha styrket basisfinansieringen. Fastlegene ønsket selv at dette tilskuddet skulle innrettes slik at de kunne ha en kortere arbeidsuke. Knekkpunktet var i så måte et virkemiddel som gjerne kunne ha vært forsterket, slik man har gjort i Tromsø

På den måten kunne man fordele en relativt større andel av tilskuddet til leger med korte lister, ofte unge kvinnelige fastleger i etableringsfasen.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) valgte å overse fastlegenes argumenter, og nå vet vi resultatet. Den første rapporten etter tildeling av det nye basistilskuddet viser at unge kvinnelige fastleger – under 35 år – har fått økt det månedlige tilskuddet med fem kroner per listeperson, mens eldre mannlige fastleger (60–70 år) har fått tolv kroner.

** Se for øvrig korrigering i fotnote under artikkelen (red. anm). **

Tilskuddsordningen må stimulere til kortere lister. Arbeidsmengden må ned før vi kan forvente at de unge vil bli fastleger

BOMSKUDDET. Hvis helseministeren følger rådet fra Ekspertutvalget og øker basistilskuddet til 50 prosent av inntekten, kan det bli enda verre. Vi risikerer flere lange lister og færre unge leger som vil overta dem.

Helseminister Kjerkol: Du har prioritert eldre mannlige fastleger som snart skal pensjonere seg. Dette er et bomskudd. Det er de unge som trenger hjelp. Du bør lytte til fastlegene.

Tilskuddsordningen må stimulere til kortere lister. Arbeidsmengden må ned før vi kan forvente at de unge vil bli fastleger.


** KORRIGERING:
 Forfatteren har i etterkant av publiseringen bedt om å ta med følgende korrigering: «Det har dessverre sneket seg inn en feil i dette regnestykket. Noen få leger med svært korte lister og grunntilskudd gjorde at økningen i basistilskudd for de unge kvinnene ble underestimert. Den korrekte forskjellen, når en ser bort fra leger med grunntilskudd, utgjør knapt to kroner per listepasient».

Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 08-utgaven

Powered by Labrador CMS