Marit Lind, konstituert administrerende direktør ber i et forslag til vedtak styret om å se nærmere på organisering av blant annet akutt, føde, og psykisk helsevern.

Foreslår fremdriftsplan for ny oppgavedeling

Konstituert administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord RHF ber i et forslag til vedtak styret om å se nærmere på organiseringen av blant annet akutt, føde og psykisk helsevern.

Publisert

Onsdag er det styremøte i Helse Nord RHF.

På forrige møte ble det bestemt at Helse Nord RHF skal foreslå en helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling for Helse- og omsorgsdepartementet som bidrar til at Helse Nord kan ivareta sitt "sørge for-ansvar" på sikt, styrke kvaliteten i pasienttilbudet og sikre retning for arbeidet videre med at Helse Nord RHF kan ivareta sine pasienter også i fremtiden.

Herunder vurdere behov for endringer i funksjons- og oppgavedeling.

I situasjonsbeskrivelsen fra samme møte ble det pekt på tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft som den største utfordringen, noe som forventes å være en sterk driver for å samle flere funksjoner.

"Dagens struktur er derfor ikke bærekraftig eller mulig å opprettholde, og vi må omstille oss til løsninger som ikke forutsetter mer helsepersonell for å levere likeverdige helsetjenester framover," het det i beskrivelsen.

Sviktende befolkningsvekst, med dertil hørende forsørgerbrøk, samt mangel på fastleger, ble også trukket frem som utfordringer som spesielt rammer Nord-Norge.

– Dette er et historisk arbeid. Ingen har gjort akkurat dette før, sett hele regionen under ett. Det ligger et stort ansvar på styret nå, og det merker jeg på stemningen i styret.

Det sa styreleder Renate Larsen etter at konstituert administrerende direktør Marit Lind hadde lagt fram sitt forslag til hvordan det regionale helseforetaket skal endre struktur, i møtet i slutten av februar.

Hun viste så til oppdraget helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ga til Helse Nord før jul. Hun ga foretaket pålegg om å få økonomien under kontroll, og om å vurdere funksjons- og oppgavefordelingen mellom foretakene.

– Det er tydelig at det ikke et alternativ å ikke gjøre noe, sa Larsen.

Forslaget om endring av struktur i det regionale helseforetaket førte for øvrig til heftig debatt.

I korte trekk ba konstituert administrerende direktør Marit Lind styret om å vedta følgende:

  • Funksjoner og oppgaver skal omstruktureres for å gi en bærekraftig økonomi. Det betyr at helseforetaket skal gå fra «små og sårbare» til «større og mer fleksible» enheter og fagmiljøer i alle deler av virksomheten.
  • Ressurser skal omprioriteres fra døgnkontinuerlige tilbud med lav aktivitet til vaktordninger med høy aktivitet.
  • Oppbygging av egen kapasitet og faglig kvalitet for å redusere kjøp av helsetjenester fra private, samt begrense pasientstrømmer ut av regionen.

Les mer om forrige styremøte og vedtaket som ble fattet her.

Vil vurdere funksjons- og oppgavedeling

I styrepapirene til førstkommende møte foreslår Lind at styret slutter seg til tidligere presentert fremdriftsplan, samt å be administrerende direktør gå videre med følgende områder for å sikre fremtidig bærekraft i helsetjenesten i området:

1. Akuttfunksjoner - utrede organisering av akuttfunksjoner og organisering av fødeenheter. I tillegg utrede behovet for styrking av sykehusfunksjoner under psykisk helsevern.

2. Kapasitet og drift av elektive funksjoner:

  • Psykisk helsevern - allmennpsykiatri. Utrede organiseringen av distriktspsykiatriske senter (DPS), utrede funksjoner og tjenestetilbud i DPS, inkludert variasjon i forbruk og utrede styrkning av polikliniske tjenestetilbud.
  • Planlagt kirurgi - utrede etablering av elektive enheter eller sykehus i Helse Nord og utrede ytterligere deling av elektive funksjoner.
  • Rehabiliterings- og habiliteringstjenester - utrede endring av tjenestetilbud til egne sykehus med mer spesialisert rehabilitering.
  • Private tjenester og avtalespesialister - utrede oppbygging av egen kapasitet for å kunne redusere kjøp av helsetjenester fra private

3. Diagnostiske funksjoner:

  • Radiologi - utrede ytterligere vaktsamarbeid i radiologi, utrede samorganisering av bildediagnostiske tjenestetilbud og utrede standardisering av medisinsk teknisk utstyr og undersøkelsesprotokoller I.
  • Laboratoriemedisin - utrede vaktsamarbeid i laboratoriemedisin, utrede standardisering av medisinsk teknisk utstyr og utrede økning i egen analysekapasitet.

4. Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten

Det presiseres også i vedtaket at styret understreket nødvendigheten av en utvikling av helsetjenesten i Helse Nord som sikrer likeverdig tilgang til gode helsetjenester, inkludert forsvarlig akuttberedskap og at den videre utredningen skal inkludere en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Videre presiseres det at kommunene skal involveres i arbeidet videre og at styret ønsker en tilbakemelding på hvordan dette bør gjøres.

Powered by Labrador CMS