Konst. admin. dir. Marit Lind i Helse Nord under styremøtet den 23. februar.
Konst. admin. dir. Marit Lind i Helse Nord under styremøtet den 23. februar.

Over 200 leger har sagt nei. Nå åpner direktøren for folkemøter om Helse Nords fremtid

På forhånd har over 200 leger kritisert planen til Helse Nord-direktør Marit Lind. Likevel mener direktøren at det er nødvendig med strukturendringer i helseforetaket.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er i en svært vanskelig situasjon, med drift som er utfordrende. Hovedgrunnen er mangel på fagfolk. Endringer er helt nødvendig om vi skal levere gode nok spesialisthelsetjenester til befolkningen fremover.

Det sa konstituert administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord da styret behandlet styresaken om omstrukturering av helseforetaket torsdag morgen.

I sitt innlegg sa hun at en endring i funksjons- og oppgavedeling er nødvendig for å sikre en bærekraftig helsetjeneste i regionen.

Hun understreket at forslaget som er oppe til behandling, kun er en rettesnor å jobbe etter fremover, og at det fremover er viktig å involvere kommuner, helseforetak og andre samarbeidspartnere i prosessen og å sikre gode prosesser og transparens.

Mangler fagfolk

Lind tok også opp de ekstra bevilgningene helseforetakene har fått fra regjeringen – helt konkret midler for å kompensere økning i kostnader ved innkjøp, og 310 millioner (av en pott på 2,5 milliarder kroner til alle de regionale helseforetakene) for å kompensere for økte utgifter i forbindelse med lønn og annet.

Dette er bra for Helse Nord – men vil ikke løse det underliggende problemet med at de ikke får tak i nok fagfolk i faste jobber, sier hun.

Men arbeidet som er satt i gang i Helse Nord møtes med både begeistring og forventning på statsrådnivå.

- Styret har gjort et viktig vedtak for å jobbe videre med oppdraget jeg ga i november om å se på funksjons- og oppgavedeling for å sikre innbyggerne i Nord Norge tilgang på gode helsetjenester i fremtiden. Nå går de i gang med et stort arbeid hvor det blir viktig å involvere kommuner, brukere, tillitsvalgte og andre samarbeidsaktører, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Lind forteller i møtet at styret allerede i neste møte, i slutten av mars, vil kunne behandle mer konkrete forslag til hvordan prosessen skal foregå. Direktøren er i utgangspunktet konstituert fram til slutten av juni, og har derfor skissert at hele prosessen skal være ferdig innen den tid. Hun sier imidlertid at det er mer realistisk at prosessen er ferdig mot slutten av året.

Vurderer folkemøter

I forkant av styrebehandlingen av saken har en del av kritikken mot forslaget om omstrukturering vært manglende involvering av faggrupper og distrikter.

I sin innledning tok Lind opp dette. Hun sa at de har hatt fokus på å involvere bredt i prosessen, og viste til møter med helseforetakene, med fylkesrådene og andre parter.

– Vi vurderer å holde folkemøter også, sier hun.

Hun sier videre at det aldri har vært aktuelt med noe sololøp fra administrasjonen i Helse Nords side, men at det har vært naturlig at de først staker ut noen retninger, før de kommer tilbake med konkrete forslag til endringer.

– Det er først da involveringen starter for alvor.

Fremover ønsker de å samarbeide tett med kommunene og primærhelsetjenestene.

Med dette i mente, foreslår direktøren å legge til et sjette punkt om fokus for arbeidet videre:

  • Videre arbeid med saken skal baseres på gode prosesser med risko og sårbarhetsanalyser og god medvirkning og involvering av de berørte både internt og eksternt, hvorav primærhelsetjenesten og kommunene er særlig viktig.

Her kan du se styremøtet i opptak:

Dette er forslaget

Konstituert administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord har levert et forslag til vedtak fra styret, som kan oppsummeres slik:

  • Funksjoner og oppgaver skal omstruktureres for å gi en bærekraftig økonomi. Det betyr at helseforetaket skal gå fra «små og sårbare» til «større og mer fleksible» enheter og fagmiljøer i alle deler av virksomheten.
  • Ressurser skal omprioriteres fra døgnkontinuerlige tilbud med lav aktivitet til vaktordninger med høy aktivitet.
  • Oppbygging av egen kapasitet og faglig kvalitet for å redusere kjøp av helsetjenester fra private, samt begrense pasientstrømmer ut av regionen.

Bakgrunnen for forslaget er blant annet at Helse Nord har et stort nok budsjett til å bemanne mange flere stillinger enn de klarer å rekruttere til. Kostnadene er høye blant annet fordi de er nødt til å dekke opp ubemannede stillinger med vikarer og med overtid fra egne ansatte.

Les hele forslaget i denne saken.

Motstand i åpent brev

202 leger har på forhånd stilt seg bak et åpent brev til Helse Nord-styret, hvor de ber om at forslaget fra konstituert administrerende direktør Lind avvises.

Legene mener at forslaget vil få store konsekvenser for lokalsykehusene, primærhelsetjenesten, kommunene og for befolkningen. Legene mener også at forslaget er spesielt tilpasset de to store sykehusenes behov og at lokalsykehusenes funksjoner, som er det viktigste nivået for å møte de økte behovene til den aldrende befolkningen, får lite oppmerksomhet.

Saken er endret: I en tidligere versjon av saken sto det at 167 leger har kritisert omstruktureringsforslaget fra administrerende direktør. Det riktige er at 167 leger til har stilt seg bak brevet som 35 leger sendte til Helse Nord. Det vil si at til sammen 202 leger stiller seg bak kritikken.

Powered by Labrador CMS