Olav Lødemel
Olav Lødemel

Helse Møre og Romsdal vil utsette innføringen av Helseplattformen

– Vi vurderer at det er for stor risiko knyttet til pasientsikkerhet og forsvarlig drift til å gå på nå, sier administrerende direktør Olav Lødemel. Helse Møre og Romsdal skal etter plan ta i bruk Helseplattformen i april 2024. 

Publisert Sist oppdatert

Administrerende direktør Olav Lødemel i Helse Møre og Romsdal foreslår å utsette innføringen av Helseplattformen. 

Det kommer frem i sakspapirene til styremøtet torsdag 7. desember, skriver Sunnmørsposten.

I forslaget til vedtak skriver Lødemel at Helse Møre og Romsdal anerkjenner at det er gjort store forbedringer i Helseplattformen det siste året, men at det fremdeles gjenstår viktige områder som må forbedres.

– Vi vurderer nå om det er for stor risiko knyttet til pasientsikkerhet og forsvarlig drift til å gå på nå. Min tilråding til styret blir derfor å utsette innføringen til april. På denne måten kan ressursene i Helseplattformen settes inn til å optimalisere og forbedre brukervennligheten i løsningen fram mot sommeren, sier direktøren i en pressemelding.

– Våre egne vurderinger

I de siste ukene er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for viktige deler av løsningen med spesiell vekt på konsekvensen for pasientsikkerhet i Helse Møre og Romsdal, et arbeid som har skjedd i tett dialog med flere foretaksvalgte, hovedvernombud og ledergruppen i helseforetaket.  

 – Vi i Helse Møre og Romsdal har gjort våre egne vurderinger av løsningen, basert på forutsetningene i vårt helseforetak, både når det gjelder pasientsikkerhet, organisering, bemanning og kapasitet. Resultatet av ROS-analysen er på rødt nivå for pasientsikkerhet og kapasitet. Selv med omfattende avbøtende tiltak er vi ikke kommet tilstrekkelig ned i risiko, sier Lødemel i pressemeldingen.

Helse Midt-Norge RHF tar den endelige beslutningen når styret i det regionale helseforetaket skal ta stilling til den videre innføringsplanen i sitt styremøte den 13. desember.

Tidlig problemer

Målet med å innføre Helseplattformen som en felles pasientjournal på tvers av nivåene i helsetjenesten, er blant annet å bedre informasjonsflyten, øke pasientsikkerheten og skape en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i Midt-Norge.

Allerede kort tid etter innføringen ved St. Olavs hospital oppsto problemer. 

I november 2022 sendte St. Olavs hospital bekymringsmelding til Statsforvalteren om at meldinger ikke kom frem. Siden har Statens helsetilsyn gjennomført tilsyn ved sykehuset, og konkludert med at innføring av Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen. Tilsynsmyndigheten kom med en rekke punkter som det ble bedt om at skulle rettes til midten av mai 2023. De fleste av dem ble rettet 30. oktober.

Rapport: Høy risiko knyttet til pasientsikkerhet

I en analyse som styret skal ta med i betraktning har Helse Møre og Romsdal vurdert Helseplattformens kvalitet opp mot foretakets evne til å ta i bruk løsningen. Rapporten er godkjent av administrerende direktør Olav Lødemel.

Rapporten konkluderer med at det er er høy sannsynlighet for at løsningen slik den er i november 2023 utgjør en alvorlig trussel mot pasiensikkerheten i foretaket. 

Rapporten slår også fast at dersom Helseplattformen innføres, må det iverksettes ytterligere risikoreduserende tiltak for å kunne sikre forsvarlig pasientsikkerhet i tjenestene i helseforetaket gjennom hele 2024. 

Rapporten peker på både selve Helseplattformens kvalitet, og helseforetakets evne til innføring og samtidig drift, som har høy risiko knyttet til pasientsikkerhet. 

Selv om det gjennomføres risikoreduserende tiltak, vil det ikke redusere risikoen for pasientene. 

I rapportens oppsummerte risikobilde får pasientsikkerheten rødt lys, mens HMS får gult lys sammen med kapasiteten ved sykehuset. 

Forslag til vedtak

Administrerende direktør legger ifølge styrepapirene frem følgende forslag til vedtak i styremøtet 7. desember: 

1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF anerkjenner at det er gjort store forbetringar i Helseplattformløysinga det siste året men at det framleis står att viktige områder som må forbetrast 

2. Styret er oppteken av at arbeidet som no blir gjort knytt til forbetra brukervenlegheit og optimalisering av Helseplattformen også omfattar løysinga for Helse Møre og Romsdal HF. Styret ber om at Helse Møre og Romsdal deltek aktivt i dette arbeidet. 

3. Styret for Helse Møre og Romsdal HF viser til saksgrunnlaget og vil spesielt vektlegge den gjennomførte risikovurderinga og resultatet av denne. Styret anbefaler basert på vurderingar rundt pasientsikkerhet og forsvarleg drift å utsette innføringa av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal HF slik løysinga føreligg i dag. 

4. Styret for Helse Møre og Romsdal HF har merka seg at ei utsetting vil medføre økte kostnadar. Styret ber Adm.dir om å gå i dialog med HMN for å få fram dei økonomiske konsekvensane av ei utsetting. 

5. Styret ber adm. direktør gå i dialog med HMN om ei ny plan for innføring av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal HF.

Powered by Labrador CMS