SPRIKER: UNN-evalueringen konkluderer med at kirurgien ved Sandnessjøen sykehuset ikke er uforsvarlig eller avviker vesentlig fra kvalitetskrav. Evalueringer fra St. Olavs hospital og OUS kommer til motsatt konklusjon. Illustrasjonsfoto: Helgelandssykehuset HF

Foto:

Kraftig kritikk i eksterne rapporter: Fant avvik ved halvparten av operasjonene

Det tok Helgelandssykehuset og Helse Nord noen få dager å gjenoppta tarmkreftkirurgien ved Sandnessjøen sykehus etter at den ble stanset med umiddelbar virkning 12. januar. Nå viser to av tre eksterne rapporter at mange av operasjonene har vært uforsvarlige. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Eksterne evalueringer fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og St. Olavs Hospital ble bestilt av fagsjef Ida Bukholm i kjølvannet av at all tarmkreftkirurgi ble stanset med umiddelbar virkning den 12. januar i år.

Les de de tre evalueringene her: St.Olavs hospital. Oslo universitetssykehus. Universitetssykehuset Nord-Norge.

Operasjonene ble gjenopptatt etter noen dager, etter at ressurspersoner hos Helse Nord, samt det kirurgiske miljøet i Sandnessjøen, UNN og fagavdelingen i Helgelandssykehuset, slo fast at det ikke var «grunn til uro med hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet ved tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset Sandnessjøen».

Dagens Medisin har fått innsyn i evalueringene, der altså tre ulike sykehus har vurdert 104 operasjoner ved sykehuset i Mo i Rana og 49 ved sykehuset i Sandnessjøen. 

UNN-evalueringen konkluderer med at kirurgien ved Sandnessjøen sykehuset ikke er uforsvarlig eller avviker vesentlig fra kvalitetskrav.

– Journalgjennomgangen har ikke avdekket holdepunkter for at coloncancerkirurgien ved Sandnessjøen sykehus er uforsvarlig eller avviker vesentlig fra kvalitetskrav, skriver Rolv-Ole Lindsetmo, professor og klinikksjef ved UNN, og peker videre på at tallene er små, noe som gjør det vanskelig å konkludere.

Anbefaler sentralisering

St. Olavs evaluering derimot, konkluderer langt på vei med det motsatte.

En del av forholdene rundt enkelt operasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten. St. Olavs Hospital i evalueringen

– Det er gjennomgående manglende dokumentasjon i journal, er blant forholdene St. Olavs trekker frem etter å ha gjennomgått 49 pasienter som er operert i Sandnessjøen.

Redegjørelsen fra St. Olavs er ikke signert, men fra sykehuset konkluderes det videre med at:  

– Ut fra volum og kvalitet på kirurgien på Helgelandssykehuset virker det fornuftig å sentralisere alle operasjonene til et senter i Mo I Rana. Dette er ut fra en total vurdering av volum og kvaliteten på den behandlingen som er gjennomført. En del av forholdene rundt enkelt operasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og i første omgang da ved Helsetilsynet.

En tredje evaluering

Dagens Medisin erfarer at det var på grunn av at de to evalueringene skilte seg såpass fra hverandre, at en tredje ble bestilt, denne gangen fra Oslo universitetssykehus (OUS).

OUS-rapporten konkluderer med at halvparten av alle pasienter operert ved Sandessjøen sykehus hadde ett eller flere avvik fra nasjonale retningslinjer for behandling av tarmkreft.

– Etter min vurdering var avvikene alvorlige/potensielt alvorlige hos 41 prosent av de opererte, skriver Arild Nesbakken, professor emeritus og overlege i gastrokirurgi ved OUS.

Og videre:

– Etter min vurdering hadde flere av pasientene så høy risiko for meget alvorlige komplikasjoner at det hadde vært tryggere om de ble operert ved et annet sykehus med høyere beredskapsnivå og bredere, tverrfaglig kompetanse i vaktsjiktet enn det lokalsykehusene har. Jeg mener at den høye dødeligheten gir grunnlag for bekymring.

Sto fast på at beslutningen var riktig

Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir har ikke besvart henvendelser fra Dagens Medisin tirsdag, ut over kommentaren i saken om den interne meldingen tidligere i dag, der hun sier at:

–  Det skal være trygt å være pasient i Helgelandssykehuset, og nå er det viktig at vi får gjort en grundig gjennomgang og at vi jobber som ett Helgelandssykehus.

Men, i en redegjørelse til Helse Nord-styret i slutten av januar om hvorfor alle operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen ble stoppet, skrev hun at: 

–  Denne saken handlet om pasientsikkerhet. Det var et behov for å undersøke hva som lå bak tallene før man fortsatte operasjonsvirksomheten, og det var derfor nødvendig å flytte fire pasienter internt i helseforetaket mens dette arbeidet ble gjort. Hensynet til pasientsikkerheten kommer alltid først, og noen ganger må man fatte vanskelige beslutninger som ikke nødvendigvis blir godt mottatt av alle.

Videre skrev Gunnlaugsdottir at ledelsen står fast på at beslutningen om å flytte fire operasjoner internt i helseforetaket var en riktig i vurdering og i tråd med spesialisthelsetjenestelovens § 2-2, helsepersonellovens § 17, god pasientsikkerhet, samt faglige råd fra medisinskfaglige rådgivere, blant annet bestående av Ida Bukholm som er fagsjef i Helgelandssykehuset, professor i pasientsikkerhet og tidligere professor i gastrokirurgi.

– Basert på informasjonen vi hadde da

I styremøtet i Helse Nord 20. januar vedtok styret i Helse Nord å ta til orientering administrende direktørs vurdering og anbefaling om å gjenoppta tarmkreftoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen. 

Dagens Medisin har spurt Helse Nord om hva de tenker om beslutningen om å gjenoppta tarmkreftoperasjonene ved Sandnessjøen sykehus 18. januar, i lys av disse nye evalueringene. 

Geir Tollåli, fagsjef i Helse Nord skriver i en redegjørelse følgende: 

– Da denne saken ble aktualisert i januar skapte den uro i fagmiljøer i Helgelandssykehuset og blant pasienter. Det var viktig for Helse Nord RHF å bli orientert om saken, og det ble vi ved at vi fikk en gjennomgang sammen med Helgelandssykehuset.

– Basert på denne gjennomgangen besluttet administrerende direktør i Helgelandssykehuset å gjenoppta operasjonene. Konklusjonen i januar baserte seg på den informasjonen man da hadde. Nå har Helgelandssykehuset utført en mer omfattende evaluering i tråd med god praksis for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.

Tollåli sier videre at Helse Nord RHF i forrige uke ble orientert av Helgelandssykehuset om innholdet i de tre rapportene og videre prosess og at de vil få oversendt dokumentene fra Helgelandssykehuset førstkommende fredag.

– Rapportene gir Helgelandssykehuset et beslutningsgrunnlag for videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i Helgelandssykehuset. Helse Nord RHF vil holde oss orientert om Helgelandssykehusets videre oppfølging.

Styret i Helgelandssykehuset fikk en muntlig orientering om saken i et ekstraordinært styremøte tirsdag kveld. Saken var unntatt offentlighet. 

Powered by Labrador CMS