SE TIL SKOTTLAND: I Norge settes allerede vaksiner på apoteket. I Skottland har de sett potensialet for at apotekene kan avlaste fastlegene enda mer.
SE TIL SKOTTLAND: I Norge settes allerede vaksiner på apoteket. I Skottland har de sett potensialet for at apotekene kan avlaste fastlegene enda mer.

Først til apoteket i Skottland

Fastlegene er grunnsteiner i primærhelsetjenesten. Kneler ordningen, kneler helsetjenesten.

Publisert
Hanne Andresen
Hanne Andresen

Statssekretær Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet har vært på studietur til Skottland for å lære og å la seg inspirere, kan vi lese Dagens medisin 30. november. Der har han lært om hvordan skottene har taklet fastlegekrisen, og hvordan de mener de kan takle den demografiske utviklingen de nærmeste tiårene.

Han fikk høre om team-organisering, jobbing på tvers av nivåer og på tvers av interesser. Om de også fikk høre om hvordan Skottland i det siste har tatt i bruk apotekfarmasøytene for å øke kapasiteten i primærhelsetjenesten, fremgår ikke.

Alle ønsker seg en fastlegeordning som tåler vekten av pasientenes behov og forventninger. Fastlegene er grunnsteiner i primærhelsetjenesten. Kneler ordningen, kneler helsetjenesten. Det er en enkel erkjennelse. Like enkelt er det å erkjenne at en krise i fastlegeordningen ikke kan løses av fastlegene alene. Det er Skottland et godt eksempel på.

APOTEK FØRST. NHS Scotland har lansert et program de kaller Pharmacy First. Det betyr ikke at man skal sette apotekene først, men at mange av pasientene bør oppsøke apoteket først, som en lavterskel førstelinjetjeneste. Ordningen skal ta av noe av presset på fastlegene, og bidra til at de som faktisk har behov for legehjelp kommer raskere til. Det følger prinsippet om lavest effektive omsorgsnivå.

Om delegasjonen ikke fikk informasjon om hva Pharmacy First innebærer, hjelper vi gjerne til med kunnskap.

Ordningen handler om flere nye kjerneoppgaver som er tildelt apotekene i Skottland.

  • Ordning for mindre helseplager (Minor Ailment Scheme) handler om veiledning og helsehjelp som stort sett kan behandles med gode helseråd fra helsepersonell i apotek og reseptfrie legemidler.
  • Offentlig helsetjeneste (Public Health Service) dreier seg om folkehelseinformasjon, testing for helserisiko, vaksinasjon og røykeslutt.
  • Tjeneste for kronisk legemiddelbehandling (Chronic Medication Service) er et tilbud til pasienter med ulike kroniske tilstander, som diabetes, hjerte-/karlidelser og astma eller kols. Pasientene får legemiddelgjennomganger og -samstemming av en apotekfarmasøyt, en plan for oppfølging av behandlingen, kartlegging av effekt av behandlingen. Veiledning for bedre etterlevelse og hjelp med å håndtere bivirkninger hører også med. Tjenesten gir i tillegg farmasøyten mulighet til å fornye resepter, justere styrker og lignende.

SPRER SEG. Selv om Pharmacy First er en skotsk ordning, er apotekene i flere andre vestlige land tildelt tilsvarende oppgaver. Ofte skjer det som et resultat av en allmennlegetjeneste under hardt press fra en aldrende befolkning. Canada, Australia og England er eksempler på land der apotekene er gitt mange nye oppgaver i primærhelsetjenesten.

Det er ikke å anbefale å vente med slike tiltak helt til fastlegeordningen står med brukket rygg.

Det er mange helseprofesjoner som gjerne bidrar til at pasientene fortsatt skal ha en av verdens beste primærhelsetjenester, der ryggraden er en velfungerende fastlegeordning. Apotekfarmasøytene utgjør bare en av mange grupper som kan mobiliseres for å klare dette.

Det er bra å søke inspirasjon i andre land, men man trenger ikke nødvendigvis reise til Skottland for å få innspill til nye løsninger for primærhelsetjenesten. Vi farmasøyter i apotekene i Norge har flere innspill som vi gjerne deler.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS