FASTLEGER FORSKRIVER MEST: Cirka 80 prosent av all antibiotika forskrives i primærhelsetjenesten. Her lanserer helseminister Bent Høie handlingsplan mot antibiotikaresistens, med fastlege Ola Sand ved Best Helse Nordstrand i Oslo som engasjert tilhører og medspiller. Foto: Lisbeth Nilsen Foto:

Høie med tiltaksplan for å redusere antibiotikabruk

Fem millioner kroner i år og en rekke tiltak mot fastleger og legevaktsleger, spesialisthelsetjenesten, sykehjem, tannhelsetjenesten og befolkningen skal få ned antibiotikabruken i Norge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

SAMSTEMTE: Fastlege Ola Sand (f.v.), Camilla Hansen Steinum, president i Tannlegeforeningen og leder av Allmennlegeforeningen, Petter Brelin, er alle samstemte om innsats for å forskrive mindre antibiotika. Foto: Lisbeth Nilsen

BEST HELSE NORDSTRAND/OSLO: Torsdag formiddag lanserte helseminister Bent Høie nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens for å bekjempe antibiotikaresistens gjennom å redusere bruken av antibiotika.
Målet er å redusere antibiotikabruken i helsesektoren med 30 prosent innen 2020.
- Antibiotikaresistente bakterier er en av de største utfordringene for folkehelsen, sa Bent Høie på lanseringen av tiltaksplanen.
Handlingsplanen er en oppfølging av den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens som regjeringen la fram i juni i fjor.
- Det brukes unødvendig mye antibiotika i dag, og bruken er ikke bærekraftig, heller ikke i Norge – selv om vi er et land som har relativt lavt forbruk av antibiotika enn mange andre land. Jeg er veldig glad for at både Tannlegeforeningen og Legeforeningen er med i dag og er med på laget for å kunne gjennomføre denne handlingsplanen, sa helseministeren.
Les hele planen her.
Viktige tiltak
Dette er noen av tiltakene i handlingsplanen:

 - Fastleger og legevaktsleger skal få tilbud om å delta i grupper med kollegabasert gjennomgang av egen forskrivningspraksis av antibiotika.

 - Fastleger, legevaktsleger og leger på sykehjem skal også få tilbud om individuelle veiledningsbesøk om riktig antibiotikabruk, kalt KUPP. De regionale legemiddelsinformasjonskontorene (RELIS) har i dag et pilotprosjekt i flere kommuner i Midt- og Nord Norge om riktig bruk av antibiotika, og prosjektet skal utvides fram mot 2020.

 - Fastlegenes elektroniske pasientjournal skal utformes slik at legene får hjelp til å ta riktige beslutninger om antibiotika. I løpet av 2017 skal elektronisk pasientjournal kobles mot faglige retningslinjer for antibiotikabruk.

 - Helsedirektoratet skal i løpet av året vurdere informasjonskampanjer mot befolkningen om antibiotikabruk og antibiotikaresistens.

 - Gyldighetstiden for resept for antibiotika skal reduseres. I dag er den på ett år. Målet er å redusere gyldighetstiden i løpet av 2017. Det skal også jobbes for å få pakningstørrelser mer på linje med anbefalt dosering.

 - De regionale helseforetakene vil i i år få i oppdrag å starte innføringen av antibiotikastyringsprogrammer i sykehus som skal redusere bruken av bredspektret antibiotika.

 - Tannlegeforeningen vil opprette en fagkomiteé som skal føre til at faglige retningslinjer for antibiotikabruk blir bedre kjent og implementert i tannhelsetjenesten.

- Jobbe for økt oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet og utrede et vaksinasjonsprogram for voksne.
Fastlegene har tro på planen
- Vi er glad for at regjeringen nå kommer med en handlingsplan som vi har tro på. Dette peker på mål vi er enige om, som er et ambisiøst mål og som vi har til tross for at vi er ganske gode i Norge. Det å være god betyr ikke at vi ikke kan bli bedre, uttalte fastlege og leder av Allmennlegeforeningen, Petter Brelin.
Han sier det er viktig for fastlegene å få støtte og veiledning ved forskrivning og tilbakemelding og statistikk på egen forskrivning – og han har tro på effekten av å informere befolkningen om riktig antibiotikabruk.
Pasienter som etterspør
President i Tannlegeforeningen, er enig med Brelin at det er mulig å bli enda flinkere enn i dag.

- Dette er en viktig sak som Tannlegeforeningen har jobbet mye med, også internasjonalt. Vi tror også at vi kan bli bedre, selv om vi mener at vi er ganske gode. Ofte er det pasientene som etterspør antibiotika, og da er det viktig for oss å ha gode faglige retningslinjer, sa Camilla Hansen Steinum i Tannlegeforeningen.

- Jeg tror at de fleste fastlegene er flinke, men vi kan bli bedre til å vente med å skrive ut samt skrive ut mindre bredspektret antibiotika, sa fastlege Ola Sand, som er medisinsk leder ved Best Helse Nordstrand i Oslo, der lanseringen fant sted.
Les også: Dette klarer ikke vi legene alene
Øremerker 5 millioner i år
Helse- og omsorgsdepartementet omdisponerer 5 millioner kroner i budsjettet for 2016 som øremerkes oppfølging av handlingsplanen.

Fire av millionene går til Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), primært til kollegaveiledning. En halv million går til Helsedirektoratet for opprettelse av en nasjonal styringsgruppe og referansegruppe og et like stort beløp går til RELIS for å gjennomføre pilot om kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) på antibiotikabruk.

Behovet for midler til å følge opp tiltakene i 2017-2020 vil bli vurdert i forbindelse med de årlige statsbudsjettene. Allmennlegeforeningen har tidligere uttalt at det trengs cirka 20 millioner for å implementere endringer i primærhelsetjenesten.

- Dette er en god handlingsplan, men om 5 millioner i år er tilstrekkelig, er jeg litt usikker på, sier leder Petter Brelin i Allmennlegeforeningen til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS