LYTTE: Legeforeningen er nødt til å lytte til medlemmene de representerer, også de unge. 

Foto: Getty Images/Julie Kalveland

Elefanten på legekontoret

Hvordan spiser man en elefant? spør Dr. S og resten av Klovner i kamp – og svarer: «En bit av gangen». Det kan være lurt å begynne med holdninger.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

EN STABIL og robust fastlegeordning er viktig for den totale beredskapen, den generelle folkehelsa, ja – til og med for å forebygge sykehusinnleggelser og redusere dødelighet, har ny forskning vist.

Så hvorfor klarer ikke kommunene å rekruttere tilstrekkelig antall fastleger?

POTENSIALET. Potensialet er der: Evalueringen av fastlegeordningen viser at tre av fire medisinstudenter synes at allmennmedisin er et interessant fag. Nylig kom det også resultater som viser at desentrale utdanningsløp innen medisin beviselig rekrutterer allmennpraktikere til distriktene. Men unge leger som vurderer yrket, ønsker ikke den store arbeidsbelastningen fastlegene har i dag. De er heller ikke villig til å ta den økonomiske risikoen ved å starte som selvstendig næringsdrivende.

Dette er forståelig.

KOLLAPSEN. Likevel tviholder Legeforeningen på at «næringsdrift er hovedregelen».

Det er også forståelig.

Før var det et marked for omsetning av fastlegepraksis, et marked som eldre fastleger ønsket å bevare for å få igjen det de hadde investert. Men i dag er frykten for en kollaps i markedet for kjøp og salg av fastlegepraksis, høyst reell.

Modellen de ønsker å bevare, vil svekke, ikke bedre rekrutteringen til fastlegeordningen.

Vi har allerede eksempler på at veletablerte fastelegepraksiser har blitt til «råtne lån» – om ikke over natten, så i alle fall i løpet av få år. Næringsdrift bør likevel ikke avskaffes; det er fortsatt en driftsmodell med mange fordeler. Et eksempel er at næringsdrivende fastleger opplever større tilhørighet til sin praksis og at pasient-lege-forholdet blir av lengre varighet.

Men elefanten i rommet må adresseres, jo før jo heller, skal fastlegeordningen bestå.

ELEFANTEN. At nesten halvparten av fastlegene blir pensjonister i løpet av de nærmeste årene, betyr at fokus og innsats må rettes mot de «yngres» preferanser og behov. Om noen år kan det være at «fastleger flest» ikke vil være selvstendig næringsdrivende.

Legeforeningen er nødt til å lytte til medlemmene de representerer, også de unge, og ta inn over seg at modellen de ønsker å bevare, vil svekke, ikke bedre rekrutteringen til fastlegeordningen.

Helsemyndighetene må være villige til å investere mye mer enn 4,8 milliarder slik at kommuner – uavhengig av økonomi – kan opprette kommunale fastlegestillinger. Kommuner må fristille nye leger til å velge mellom fastlønn eller privat praksis – og innføre en gjenkjøpsgaranti av private hjemler.

CATCH 22. Ja, Legeforeningen har rett i at arbeidsbelastningen må ned, herunder listelengden, men dette vil ikke skje dersom vi ikke får rekruttert nok leger til å dele på belastningen og pasientene. Ja, basistilskuddet må også opp, men hva hjelper det hvis ikke det er nok fastleger som vil ta det imot? I 2016 spådde Tom Willy Christiansen en fastlegekollaps innen fem år, og mye tyder på at det gikk troll i ord. Uten en kursendring kan alle tiltak fort bli kun symptombehandling.

Hvordan spiser man en elefant? spør Dr. S og resten av Klovner i kamp – og svarer: «En bit av gangen».

Det kan være lurt å begynne med holdninger.

Powered by Labrador CMS