Regjeringen foreslår en midlertidig styrking av kunnskaps- og kompetansesentrene på vold- og traumefeltet med åtte millioner kroner.

Av dette skal 1,5 millioner kroner gå til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). 

Dette for å møte økt etterspørsel etter forskningsbasert kunnskap og kunnskapsformidling som følge av krigen og flyktningstrømmen fra Ukraina.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.  

– En styrking av kunnskaps- og kompetansesentrene på vold- og traumefeltet gjør det mulig å nå raskere ut med råd og kompetanseheving til tjenestene, slik at de er bedre rustet til å møte de utfordringene de ukrainske flyktningene kan ha, uttaler Kjerkol.