FØRSTEVALGET: Overlege Jarle Jortveit sier at både PCI og trombolyse er veldokumenterte behandlingsalternativer ved STEMI, men at PCI er førstevalget for de fleste pasienter i Norge. Foto:

FØRSTEVALGET: Overlege Jarle Jortveit sier at både PCI og trombolyse er veldokumenterte behandlingsalternativer ved STEMI, men at PCI er førstevalget for de fleste pasienter i Norge.

Foto:

– Trombolyse bør velges som første behandling hos flere

Årsrapporten 2020, utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister, indikerer at flere pasienter burde vært behandlet med blodproppløsende medikament og at det ofte tar alt for lang tid før slik behandling iverksettes. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– For å behandle flere pasienter med STEMI innenfor anbefalte tidsrammer i Norge, bør trombolyse velges som første behandling hos flere, sier overlege Jarle Jortveit, medlem av den nasjonale rådgivningsgruppen i Norsk hjerteinfarktregister. 

Ifølge data fra Norsk hjerteinfarktregister fikk 25 prosent av pasienter under 85 år med STEMI trombolyse innen 30 minutter - av de som ble behandlet med trombolyse som initial reperfusjonsmetode. 

– Pasienter med STEMI, relativt kort sykehistorie, ingen kontraindikasjoner og tid til PCI >120 minutter bør ha trombolyse, sier Jortveit. 

FØRSTE BEHANDLING: Overlege Jarle Jortveit sier at for å behandle flere pasienter med STEMI innenfor anbefalte tidsrammer i Norge, bør trombolyse velges som første behandling hos flere. 

      
        Foto: Siri Gulliksen
FØRSTE BEHANDLING: Overlege Jarle Jortveit sier at for å behandle flere pasienter med STEMI innenfor anbefalte tidsrammer i Norge, bør trombolyse velges som første behandling hos flere.  Foto: Siri Gulliksen

– Transporttiden bør maksimalt være 90 minutt
Han understreker at både PCI og trombolyse er veldokumenterte behandlingsalternativer ved STEMI, men at PCI er førstevalget for de fleste pasienter i Norge. 

For pasienter med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon bør primærdiagnostikken bedres slik at flere pasienter kan innlegges direkte eller overflyttes raskere til PCI-sykehus, påpeker Jortveit. 

Det er stor forskjell på pasienter med ST-elevasjons infarkt (STEMI) og ikke-ST-elevasjonsinfarkt (NSTEMI), understreker overlegen. 

Pasienter under 85 år med STEMI som fikk reperfusjonsbehandling innen anbefalt tid i 2020

 Helse Midt:      48 prosentHelse Nord:     34 prosentHelse Sør-Øst: 69 prosentHelse Vest:      73 prosentNasjonalt:        63 prosent

– Fordelingen er ca 25 prosent STEMI og 75 prosent NSTEMI. For STEMI skyldes hovedsaklig forsinkelsen forhold før innleggelse, det vil si forsinkelse fra symptomdebut til første medisinske kontakt prehospitalt og forsinkelse knyttet til transport til PCI-sykehus.

Han forklarer at for å rekke å utføre PCI innen 120 minutter fra diagnosetidspunkt, bør transporttiden maksimalt være 90 minutter. Det betyr at pasienten må befinne seg relativt nært et PCI sykehus for å rekke tidsfristene.

– Trygg og effektiv behandling
Jortveit påpeker at for NSTEMI er andelen som utredes med kransårerøntgen og behandles med PCI enda lavere og at mange flere behandles senere enn hva retningslinjene anbefaler.

Han forteller at siden de fleste pasientene med STEMI behandles med PCI i Norge, er det størst fokus knyttet til forsinkelser til denne behandlingen.

– Det finnes mange studier som viser at trombolyse er en trygg og effektiv behandling ved STEMI, spesielt der forsinkelsen til PCI er stor.

Ifølge årsrapporten har andelen som får trombolyse innen anbefalt tid vært på et stabilt lavt nivå siden indikatoren ble introdusert i 2015.

I 2020 fikk 383 pasienter under 85 år trombolyse som primær reperfusjonsmetode. Dette utgjør 16 prosent av alle aktuelle STEMI under 85 år. Årets rapport tyder på at nesten dobbelt så mange pasienter burde fått slik behandling, heter det i rapporten. 

Behov for rask tolkning av EKG
Ved Finnmarkssykehuset HF forsøker de å finne en løsning for å bedre den lave prosenten. Årsrapporten viser at kun 11 prosent av pasientene under 85 år med STEMI fikk reperfusjonsbehandling innen anbefalt tid. For Nordlandssykehuset er andelen 21 prosent. 

– Vi har jobbet en del med dette for å prøve å finne ut hva som gjør at vi har så dårlige tall, for det er ikke tvil om at vi har det, sier medisinsk fagsjef Harald Gunnar Sunde.

Han forteller at de ser at det er spesielt ett område som er utfordrende.

– Det er å få rask tolkning av EKG tatt prehospitalt - slik at vi kan sikre diagnosen og komme i gang med trombolysebehandling. Dette jobber vi med å forbedre. Vi ser blant annet på muligheten for å få til en regional telefon slik at denne tolkningen av EKG kan gå raskere.

Sunde sier at de ser på løsninger blant annet i samarbeid med UNN og at de venter på endelig rapport fra iTide-prosjektet – et regional prosjekt der man kartla forløpet av 100 påfølgende STEMI-infarkt i 2020-2021 - for å se hva de anbefaler.

Han påpeker at i Finnmark er det ikke snakk om å rekke PCI-senter i tide og at de jobber for å kunne gi trombolyse-behandling først innen anbefalt tid.

– Vår holdning til trombolyse er definitivt veldig positiv og noe vi jobber med å få til innen anbefalt tid.

TOLKNING AV EKG: Medisinsk fagsjef Harald Gunnar Sunde sier at de jobber for å få til raskere tolkning av EKG tatt prehospitalt for å sikre diagnosen og starte trombolysebehandling.
TOLKNING AV EKG: Medisinsk fagsjef Harald Gunnar Sunde sier at de jobber for å få til raskere tolkning av EKG tatt prehospitalt for å sikre diagnosen og starte trombolysebehandling.

– Feilberegning av tid
Årsrapporten viser median tid nasjonalt og fordelt på helseforetak. Median tid nasjonalt fra første medisinske kontakt til trombolyse var 44 minutter mens median tid til primær PCI var 109 minutter. 

Median tid til primær PCI var omkring 70 minutter i Oslo-området versus 290 minutter ved Nordlandssykehuset. 

Ifølge rapporten tyder tallene på at mange pasienter som i dag behandles med primær PCI burde fått trombolyse først og at trombolyse bør gis mye raskere enn det man klarer i dag.

– Ingen sykehus har median tid under 30 minutt som er anbefalingen så alle sykehus har forbedringspotensiale, sier Ragna Elise Støre Govatsmark, daglig leder for Norsk hjerteinfarktregister. 

Hun sier at det kan se ut til at man undervurderer tiden det tar å få pasienten til et PCI sykehus.

Govatsmark forteller at de akkurat har startet å registrere bakgrunn for hvorfor pasienter ikke fikk trombolysebehandling og at de dermed ikke har data på dette ennå.

Powered by Labrador CMS