COVID-19: – Hos de som var behandlet med CD20-antistoffer var det litt over tre ganger så stor risiko for at de måtte ha pustehjelp, sier Lars Bø, leder for nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose. 

Foto:

Behandling med rituksimab ga høyere risiko for alvorlig koronasydom

En studie presentert under ACTRIMS / ECTRIMS viste at MS-pasienter som fikk anti CD-20 medikamenter hadde høyere risiko for å bli lagt inn på sykehus for covid-19.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Under den digitale kongressen MS Virtual 2020 ble det i helgen lagt frem studier på behandling med ulike sykdomsmodifiserende behandlinger for multippel sklerose (MS), og hva slags utfall pasientene hadde dersom de ble smittet av covid-19. 

En studie med data fra flere nasjonale MS-registre og behandlingssentre undersøkte risikoen for å bli lagt inn på sykehus, sammenlignet med hvilken behandling pasientene fikk.

Pasientene hadde omtrent to ganger mer sjanse for å bli lagt inn på sykehus, dersom de ble behandlet med CD-20 antistoff, sammenlignet med behandling med natalizumab (Tysabri). 

Anti CD-20 behandlinger er eksempelvis rituksimab, okrelizumab (Ocrevus) og ofatumumab. Studien undersøkte rituksimab og okrelizumab.

– Større risiko
– Hos de som var behandlet med CD20-antistoffer var det litt over tre ganger så stor risiko for at de måtte ha pustehjelp, sammenlignet med de som mottok annen MS-immunmodulerende behandling, men studien fant ikke høyere dødelighet ved bruk av anti CD-20 antistoff, forklarer Lars Bø, leder for nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose og overlege på Haukeland universitetssjukehus.

– Forskerne i den store registerstudien fant også en viss forskjell mellom okrelizumab og rituksimab. Rituksimab var noe sterkere forbundet med et alvorlig covid-19 forløp, men det var som sagt ingen av behandlingene som var korrelert med øket dødelighet, sier Bø. 

– Relevant
Han peker på at dette er en studie som er relevant for norske pasienter, ettersom det brukes en del rituksimab for å behandle MS i Norge, off label.

De andre CD-20 hemmerne er ikke godkjent av systemet for Nye metoder.

– Det er ulike teorier på hvorfor rituksimab så ut til å være sterkere forbundet med et mer alvorlig covid-19 forløp enn okrelizumab; blant annet at rituksimab binder seg sterkere enn okrelizumab til samme epitop på CD20, men dette er kun hypoteser. Man vet ikke hva som utgjør denne forskjellen.

– Hva er farene man kan tenke seg for pasientene, dersom de i økende grad blir lagt inn på sykehus?

– Vi vet ikke sikkert hva et mer alvorlig covid-19-forløp hos MS-pasienter kan bety på lang sikt, for eksempel for lungefunksjon og for nevrologisk funksjon.

Positiv effekt
Bø peker på at det også ble lagt frem resultater som tilsa at noen MS-immunmodulerende behandlinger kan ha en positiv effekt med hensyn til forløpet, ved eventuell covid-19.

– En større fransk studie fant at behandling med interferon beta eller glatirameracetat var forbundet med lavere risiko for et alvorlig covid-19 forløp sammenlignet med de som ikke mottar immunmodulerende behandling. Dette kan jo komme av det at disse medikamentene demper eller endrer betennelsesreaksjoner ved covid-19 på en gunstig måte.

Oppgitte interessekonflikter: Lars Bø har mottatt foredragshonorar fra Merck, og honorar for arbeid som sakkyndig fra Synthon.

Powered by Labrador CMS