Uegnede leger kan slippe til i Norge

Ikke alle EU/EØS-landene anerkjenner hverandres kontrollsystem. Arbeidsmarkedsavtalene gjør det vanskelig for Norge å stoppe uegnede leger fra å få en norsk autorisasjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nils Høgalmen, administrerende direktør i Control Med., Danmark
GJENNOM arbeidsmarkedsavtaler med de nordiske land og EU/EØS har Norge gått med i et samarbeid hvor vi anerkjenner hverandres utdanninger innenfor helsevesenet. Dette innebærer at en lege som har fått autorisasjon i et annet samarbeidsland, kan få konvertert denne til en norsk autorisasjon. Og derfra: Hvis det språklige er ok, kunne få jobbe som lege ved norske sykehus eller i norske kommuner.
Det landene ikke anerkjenner, er hverandres kontrollsystem. Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom landene om hva som skal til for at en autorisasjon tilbakekalles.
FORSKJELLENE. Norske sykehus og kommuner kan dermed slippe til utenlandske leger med en historikk som hadde medført tilbakekallelse av autorisasjon etter norske regler.
I Norge er utgangspunktet at dersom en lege mister sin autorisasjon i sitt hjemland, mister legen automatisk sin norske autorisasjon. Vi skal ikke lengre av sted enn til Danmark for å finne en helt annen tilgang. I Danmark kan en lege, dansk eller utenlandsk, kun få tilbakekalt sin danske autorisasjon med bakgrunn i forhold som skjer i Danmark.
En dansk lege som mister sin autorisasjon i et annet land, kan fortsatt jobbe i Danmark og bruke sin gyldige danske autorisasjon til å oppnå autorisasjon i Norge.
BESKYTTEDE LEGER. Det er også stor forskjell i praksis for når en autorisasjon tilbakekalles og når nasjonale myndigheter oppretter en tilsynssak. Hvis varslingssystemet mellom Norge, Sverige og Danmark legges til grunn, har IVO i Sverige opplyst at de mottok 783 varslinger om endringer i autorisasjonsforhold fra Norge i 2014–2015. I samme periode kom det 55 varslinger fra Danmark.
Tallene indikerer at Norge har langt strammere regler for når de åpner tilsynssak eller tilbakekaller autorisasjon, enn det som er tilfelle i Danmark.
Endelig har Danmark, i motsetning til Norge, valgt at pågående og avsluttede tilsynssaker på leger er unntatt offentlighet. Danske helsemyndigheter prioriterer beskyttelse av legene foran beskyttelse av pasientene. Legenes «bagasje» holdes utenfor kommende arbeidsgiveres kjennskap.
UHELDIG SYSTEM. Arbeidsmarkedsavtalene gjør det vanskelig for norske helsemyndigheter å stoppe uegnede leger fra å få en norsk autorisasjon. Disse legene kan bare stoppes ved at sykehus og kommuner gjennomfører grundig bakgrunnskontroll på legene og avviser dem som ikke er egnet til å praktisere.
Dette er et uheldig system, som stiller store krav til ressurser, kunnskap og nettverk ved ansettelsesansvarlige ved sykehus og kommuner.
Interessekonflikt/disclaimer:
Artikkelforfatteren leder Control Med., et dansk selskap som jobber med bakgrunnskontroll av alle typer autorisert helsepersonell.

Powered by Labrador CMS