Osteopati er ikke alternativ behandling

Med moms på osteopati arbeider myndighetene stikk i strid med målet om å skape pasientens helsetjeneste. Den beste løsningen er at osteopater autoriseres.

Publisert
Tomas Collin
Tomas Collin

Kronikk: Tomas Collin, osteopat D.O og leder av Norsk Osteopatforbund

REGJERINGEN FORESLO nylig å innføre moms på alternativ behandling. Høringssvaret fra Norsk Osteopatforbund dokumenterer at osteopater behandler spesifikke problemstillinger innenfor muskel- og skjelettplager, praktiserer kunnskapsbasert, og at norske helsemyndigheter bekrefter at utdanningen er helsefaglig relevant. Osteopater arbeider sammen med blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer og leger, i førstelinjetjenesten. I helsemyndighetenes vurderinger blir osteopaters yrkesrolle i stor grad likestilt annet helsepersonell.

Vi er bekymret for at det nå foreslås at sammenlignbare helsetjenester i samme sektor - utført av helsearbeidere med tilsvarende utdanningsnivå, skal ha ulike skatteordninger. Ved å innføre moms på osteopati vil norske myndigheter arbeide stikk i strid med målet om å skape pasientens helsetjeneste.

VERDIFULL HELSEHJELP. Osteopater leverer samfunnsnyttig helsehjelp til store pasientgrupper med muskel- og skjelettplager. Dette ble nylig bekreftet gjennom en kartlegging av pasienters erfaringer med osteopati. Undersøkelsen viser at pasienter som oppsøker osteopater, opplever reduksjon av smerte- og funksjonsproblemer, og at dette leder til et høyere aktivitetsnivå og økt arbeidsevne for de av pasientene som er yrkesaktive.

Analyser viser videre at arbeidsevnen øker markant blant sykmeldte pasienter, vist i praksis ved at 22,8 prosent var helt eller delvis sykmeldt ved oppstart av behandlingen, sammenlignet med 6,6 prosent etter. Kartleggingen ble administrert av forskningsrådgiver Anne Sofie Lofthus ved Høgskolen Innlandet, på oppdrag av Norsk Osteopatforbund. Den ble utført etter modellen «Patient Reported Outcome Measures (PROMs)», og over to tusen pasienter deltok.

TILFREDSHET. Den generelle tilfredsheten med osteopatisk behandling var svært høy. 95 prosent vil anbefale osteopati til andre, og 94 prosent vil velge osteopati igjen hvis behovet melder seg. Et stort antall kommentarer fra deltakerne understøtter disse funnene og viser en stor tilfredshet med osteopatenes profesjonelle, grundige og effektive tilnærming.

Resultatene fra kartleggingen styrker den omfattende dokumentasjon vi refererer til i «Kunnskapsbasert praksis i den osteopatiske profesjon», som vedlegg til høringssvar og søknad om autorisasjon. Her oppgis i alt 102 referanser, i form av kunnskapsoppsummeringer, fagstandarder, retningslinjer og enkeltstudier.

AUTORISASJON. I forarbeidene til Lov om alternativ behandling foreslo Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utrede osteopati, med henblikk på autorisasjon. I etterfølgende utredninger og vurderinger har det blitt fastslått at osteopaters yrkesrolle i stor grad kan sammenlignes med andre yrkesgrupper innen fysikalsk behandling, som fysioterapeut og kiropraktor. Utdanning og yrkesrollens relevans, i tillegg til harmonisering med internasjonale forhold, er grundig dokumentert. Når man legger til grunn lovforarbeider om andre relevante yrkesgrupper, er det klart at også osteopat må autoriseres som helsepersonell.

Medlemmer av Norsk Osteopatforbund lever opp til internasjonale fagstandarder. Høyskolen Kristiania tilbyr NOKUT-akkreditert utdanning i osteopati, og tre av våre fire naboland (Danmark, Island og Finland) har regulert osteopati som en helseprofesjon. Osteopati er også regulert i en rekke land i Europa og verden, og er en naturlig del av førstelinjetjenesten.

Vi er bekymret for forslaget om at sammenlignbare helsetjenester i samme sektor – utført av helsearbeidere med tilsvarende utdanningsnivå – skal ha ulike skatteordninger

DEN BESTE LØSNINGEN. Helse- og omsorgskomiteen la inn følgende merknad i helsebudsjettet i 2019 (Innstilling 11 S 2018-2019) og igjen i 2020 (Innstilling 11 S, 2019-2020): «Komiteen peker på at omtrent én av fire til enhver tid har langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet, og at de fleste i løpet av livet vil ha plager eller sykdommer knyttet til muskler og skjelett. Disse lidelsene er en viktig årsak til redusert helse og nedsatt livskvalitet, og er derfor viktig å forebygge og behandle. Kiropraktorer og fysioterapeuter er viktige yrkesgrupper i dette arbeidet, men det finnes også flere alternativ. Komiteen mener at helse- og omsorgstjenestene i kommunene kontinuerlig må moderniseres og styrkes, og at det må jobbes for et mangfoldig, helhetlig og sammenhengende tilbud tilpasset den enkeltes behov. Komiteen mener derfor det bør vurderes om naprapater og osteopater skal gis offentlig autorisasjon.»

Kapasiteten innenfor offentlig finansiert fysikalsk behandling er begrenset. Osteopater kompletterer og styrker førstelinjetjenesten, tilfører kapasitet og valgfrihet til nytte for pasientene og for samfunnet. Osteopater har nødvendig kunnskap for å stå trygt som primærkonktater i førstelinjetjenesten.

Den beste og langsiktige løsningen er at osteopater autoriseres.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS