Nye metoder, SLV – og tillit

Mangelen på åpenhet og et mer bevisst forhold til egen objektivitet og påvirkningskraft er noe av det Statens legemiddelverk (SLV) bør ta tak i dersom de for alvor ønsker økt tillit til Nye metoder-systemet.

Publisert
Ingrid Stenstadvold Ross
Ingrid Stenstadvold Ross

Innlegg: Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen
Stine Bergliot Høibak-Nissen, spesialrådgiver i Kreftforeningen

NÅR VI LESER innlegget til Legemiddelverkets Einar Andreassen og Johan Mikkelborg Moss i Dagens Medisin den 1. desember, er det flere ting som uroer oss med tanke på det forbedringsarbeidet som evalueringsrapporten om Nye metoder forhåpentligvis skal medføre.

Stine Bergliot Høibak-Nissen
Stine Bergliot Høibak-Nissen

EN TILLITSKRISE. Først og fremst er det svært bekymringsfullt at Legemiddelverket kun nevner at rapporten peker på en tillitskrise mellom aktørene som er tilknyttet systemet. Det vi er spent på å høre mer om, er hvordan SLV tenker å endre sine arbeidsmetoder slik at de kan bidra til å bygge opp tilliten til systemet. Legemiddelverkets rapporter er jo det aller viktigste beslutningsgrunnlaget de fire administrerende direktørene har – og dermed har de en betydelig innvirkning på den endelige beslutningen.

Vi vet fra tidligere at det var mer eller mindre samsvar mellom SLVs konklusjoner og beslutningene som ble tatt, men denne informasjonen ble dessverre fjernet etter at Legemiddelverket mottok en beskjed fra Beslutningsforum om at de måtte slutte med det

Og da gjorde Legemiddelverket det uten noen videre diskusjoner. Her bør kanskje Legemiddelverket spørre seg selv hvordan en slik lydighet påvirker berørte aktørers tillit til systemet og de ulike organenes uavhengighet.

MANGE SPRIKENDE MÅL. Det som imidlertid uroer oss aller mest, er hvordan Legemiddelverket argumenterer for sin nøytralitet til den innsendte dokumentasjonen fra legemiddelfirmaene. De skriver «Ja, «lavest mulig pris» er et legemiddelpolitisk mål, men dette målet har ingen plass i metodevurderingene.» Dette utsagnet understreker med all tydelighet nettopp det Proba peker på – at systemet opererer etter mange og sprikende mål.

For det er nemlig komplett umulig for oss som følger opp dette systemet på vegne av de tusenvis av pasientene som blir rammet av systemets vurderinger og beslutninger, å forstå hvorfor Legemiddelverket ikke følger målet om lavest mulig pris når de foretar sine metodevurderinger.

Det er viktig for tilliten at Legemiddelverket også erkjenner at de har insentiver som ikke går i de berørte pasientenes favør

På førstesiden til Legemiddelverkets nettside står det klart og tydelig at «Statens legemiddelverk skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris.».

NØYTRALITETEN? Det hjelper heller ikke på nøytraliteten når direktøren i Legemiddelverket, Audun Hågå, kommer med uttalelser der han tydelig plasserer Legemiddelverket på myndighetenes side i konkrete prisforhandlinger med industrien.

Legemiddelverket peker på hvilke insentiver firmaene har til å sende inn dokumentasjon som forsvarer den prisen de setter på legemiddelet, men SLV bør også foreta en grundig vurdering av hvilke insentiver de selv har.

Fra en pasients ståsted er det naturlig å anta at den myndigheten som har i sin strategi at de jobber for lavest mulig priser, også velger seg ut de parameterne i analysen som er i legemidlets disfavør når det er usikkerhet knyttet til disse parameterne. At Legemiddelverket har lik eller samme estimering av QALY-gevinsten som firmaet i 40 prosent av sakene, er ikke en indikasjon på at SLV er balansert og objektiv.

Legemiddelverket foretar også vurderinger av kostnadssiden, og kan absolutt ha insentiver til å endre på parametere i analysen som øker kostnadene. Det er viktig for tilliten at Legemiddelverket også erkjenner at de har insentiver som ikke går i de berørte pasientenes favør.

TILLITSBYGGINGEN. Legemiddelverket har en viktig rolle i tillitsbyggingen. Evalueringen peker på at det er behov for betydelig økt bruker- og klinikerinvolvering. Både pasienter og klinikere har insentiver til å ville ta i bruk alle nye og effektive legemidler som kan forlenge livet, og forbedre livskvaliteten, til pasienten. Men de sitter også på svært nyttig informasjon som Legemiddelverket hittil ikke har klart å anvende på en best mulig måte.

Legemiddelverket er en viktig brikke når det kommer til å forvalte våre felles goder, på tvers av pasientgrupper. Men for å sikre at SLV får den anerkjennelsen de fortjener for arbeidet de gjør, må de også gå offentlig ut og vise hvordan de kan bidra til at tilliten til systemet skal øke. Vi er klare til å bidra.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS