Kraftige kutt i tilbudet fra Giftinformasjonen kan koste dyrt

Dersom planene om å redusere tjenestenivået for Giftinformasjonen blir realisert, er det fare for at denne viktige tjenesten ikke lenger vil være tilgjengelig om natten – og at publikum ikke lenger kan ta direkte kontakt. Det bekymrer oss.

Publisert
Guttorm Brattebø

Innlegg: Guttorm Brattebø, leder for Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom), Kirurgisk Serviceklinikk (KSK) ved Haukeland universitetssjukehus

NASJONALT KOMPETANSESENTER for helsetjenestens kommunikasjons-beredskap (KoKom) skal bidra til å utvikle – og sikre – høy kompetanse og likeverdig kvalitet i den medisinske nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene. Vår visjon er å bidra til at den akuttmedisinske kjede redder liv, sparer leveår, og redusere risiko for varig men og lidelser. Målet kan oppnås med rasjonell og samordnet ressursbruk.

Samtidig trengs det også en større grad av standardisering av de akutte eller ikke-planlagte pasientforløp, med felles forståelse av ansvar, roller og handlingsmønster. I denne kjeden er Giftinformasjonen en viktig del.

FAREVARSEL. Vi er gjort kjent med planene om å redusere tjenestenivået for Giftinformasjonen. Dermed er det fare for at denne viktige tjenesten ikke lenger vil være tilgjengelig om natten – og at publikum ikke lenger kan ta direkte kontakt.

Med opp imot 50.000 henvendelser i året, hvorav over 14.000 er fra helsetjenesten, er det hevet over enhver tvil at Giftinformasjonen er viktig

Dette bekymrer oss fordi de tjenestene som Giftinformasjonen yter med å avklare spørsmål om mulige forgiftninger, er utrolig viktige. Med opp mot 50.000 henvendelser i året, hvorav over 14.000 er fra helsetjenesten, er det hevet over enhver tvil at Giftinformasjonen er viktig.

AVGJØRENDE VALG. Medisinsk nødmeldetjeneste består i dag av 16 AMK-sentraler og 94 legevaktsentraler. Disse sentralene skal sammen sikre at befolkningen får likeverdig tilgang på akuttmedisinske tjenester, inklusive situasjoner der befolkningen har spørsmål om farepotensialet ved mulige forgiftninger med farlige stoffer.

Slike spørsmål er en forholdsvis hyppig forekommende situasjon, og ofte vil den lokale kunnskapen om dette være begrenset. Likeledes kan oppdatert og kunnskapsbasert viten om slike forhold være avgjørende for hvordan henvendelsen blir håndtert, og da spesielt hvilken respons som velges fra medisinsk nødmeldetjeneste.

LIVSVIKTIG INFORMASJON. På den ene siden kan det hende at man iverksetter omfattende og kostbare tiltak med pasienttransport og undersøkelser, eller omvendt; at man velger å avvente en situasjon der det er av avgjørende betydning å handle raskt. Dermed kan en potensiell innsparing på ett sted i den akuttmedisinske kjede, føre til betydelig økte kostnader et annet sted i denne kjeden.

Ikke minst er det en viss risiko for at pasienter kan gå glipp av nødvendig behandling tidlig ved en forgiftning.

På denne bakgrunn håper vi at det nåværende tilbudet som Giftinformasjonen yter, ikke blir redusert – til tross for de stramme økonomiske rammene Folkehelseinstituttet må forholde seg til.


Ingen øvrige oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS