Innspill fra fageksperter – en viktig del av Nye metoder

La det være hevet over enhver tvil: Den tilbudte prisen på legemiddelet Blenrep vurderes til å være for høy – tatt i betraktning den dokumenterte nytten.

Publisert
Jan Frich

      
        Foto: Vidar Sandnes
Jan Frich Foto: Vidar Sandnes
Geir Tollåli

      
        Foto: Vidar Sandnes
Geir Tollåli Foto: Vidar Sandnes

Debattilsvar: Jan Frich, fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF
Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest RHF, 
Henrik A. Sandbu, fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF
Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord RHF

I ET INNLEGG Dagens Medisin 20. juli 2022 kritiserer Fredrik Schjesvold systemet Nye metoder.

Schjesvold viser til Beslutningsforums beslutning i saken om legemiddelet belantamabmafodotin (Blenrep) og hevder at beslutningen i saken hviler på feilaktige premisser og manglende kompetanse.

SVAK DOKUMENTASJON. Blenrep har markedsføringstillatelse til behandling av voksne med multippelt myelom, som har fått minst fire tidligere behandlinger og har sykdom som er refraktær for minst én proteasomhemmer, ett immunmodulerende legemiddel og et anti-CD38-monoklonalt antistoff. Om lag en av tre pasienter synes å ha nytte av behandlingen. Dokumentasjonen på effekten av behandling er svak, og derfor har den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) gitt legemiddelet en betinget markedsføringstillatelse, og legemiddelselskapet har krav om å levere ytterligere dokumentasjon. Det pågår flere studier av legemiddelet, og de første resultatene forventes å foreligge høsten 2022.

I England har saken ikke kommet til beslutning ennå, og det danske Medicinrådet har ennå ikke startet noen prosess med å vurdere denne behandlingen. Det svenske NT-rådet behandlet sak om belantamabmafodotin 25. mai 2022 og konkluderte med at legemiddelet ikke skulle innføres på grunn av lav kvalitet på dokumentasjonen og at legemiddelet ikke var kostnadseffektivt.

De som viser til at slik behandling finnes, mangler kompetanse.

HELHETLIG VURDERING. Beslutningsforum behandlet saken om belantamabmafodotin 20. juni 2022. I beslutningen heter det: «Det er ikke dokumentert at belantamabmafodotin (Blenrep) har en klinisk nytte som tilsier at legemiddelet kan ha en høyere pris enn andre tilgjengelige behandlingsalternativer. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.»

I alle beslutninger blir det foretatt en helhetlig vurdering av tilstandens alvorlighetsgrad, nytte og ressursbruk. La det være hevet over enhver tvil: Den tilbudte prisen på dette legemiddelet vurderes å være for høy tatt i betraktning den dokumenterte nytten. Derfor ba Beslutningsforum Sykehusinnkjøp eksplisitt om å gjenoppta forhandlingene med leverandør. Hovedbegrunnelsen i denne saken er lav kvalitet på dokumentasjonen og en for høy pris.  

ALTERNATIVER FINNES. Vi oppfatter at kjernen i Schjesvold sin kritikk er: Det finnes ingen annen behandling for den aktuelle pasientgruppen, og de som viser til at slik behandling finnes, mangler kompetanse. I metodevurderingen som ligger til grunn for beslutningen, har Legemiddelverket sammenliknet Blenrep med et annet legemiddel som er listet som aktuell behandling i det nasjonale handlingsprogrammet for myelomatose. Dette er et kapittel Schjesvold har redaktøransvaret for. Legemiddelverket har involvert flere klinikere i arbeidet med metodevurderingen, og Schjesvold har selv gitt viktige innspill. Vårt hovedinntrykk fra metodevurderingen – og innspillene fra klinikere i denne – er at det finnes behandlingsalternativer, men at behandlingspraksis kan være ulik og at noen pasienter vurderes å være for skrøpelige for en femte runde med behandling.

Leverandøren av Blenrep skriver i en egen kommentar i metodevurderingen, med henvisning til dialog med klinikere: «Vi har fått klar tilbakemelding om at alle de 25 pasientene som er aktuelle for behandling med Blenrep i dag vil få annen aktiv behandling. Dette til forskjell fra pasientene i «frailty-gruppen» som verken vil få behandling med Blenrep eller annet i dag.» 

INNSPILL OG DIALOG. Det er ikke slik at verken fagdirektører i de regionale helseforetakene eller Beslutningsforum har førstehånds ekspertkunnskap om alle legemidler og behandlingsregimer. Vi er del av et større system hvor blant andre Legemiddelverket og fageksperter har avgjørende oppgaver med å opplyse sakene og legge premisser for de helhetlige vurderinger og prioriteringer som gjøres.

Metodevurderinger publiseres åpent på Nye metoder sine nettsider så snart de er ferdige før sakene kommer til Beslutningsforum, slik at det er mulig for alle å gi innspill på beslutningsgrunnlaget. I enkelte tilfeller konsulterer vi klinikere særskilt før saker legges frem for Beslutningsforum. Hvis det har tilkommet nye momenter i denne saken, er vi åpne for innspill og dialog om dette.

Powered by Labrador CMS