Hadde det vært lurt med en faktasjekk?

Ingen av selskapene i Mestringshusene har noen gang utbetalt en eneste krone i utbytte til aksjonærene – heller ikke før de ble ideelle aksjeselskap.

Publisert
Olaf Olsvik

Debattilsvar: Olaf Olsvik, daglig leder i Mestringshusene AS


I MIN KRONIKK
i Dagens Medisin (09/2022) tar jeg opp min bekymring for hva som skal skje med alle pasientene som fra 1. januar 2023 mister tilbudene som har vært ivaretatt gjennom ordningen med fritt behandlingsvalg.

Jeg argumenterer ikke for at ordningen skal fortsette, tvert imot ser vi i Mestringshusene gode argumenter for denne avviklingen.

Min bekymring er at dette ikke gjennomføres på en forsvarlig måte.

PASIENTENS BESTE. Innlegget fra nestleder Cathrine S. Amundsen i paraplyorganisasjonen For Velferdsstaten, under tittelen «Fritt behandlingsvalg og ideelle virksomheter», signaliserer at hun ikke er opptatt av pasientene.

Vi i Mestringshusene ser gode argumenter for at Fritt behandlingsvalg avvikles. Min bekymring er at avviklingen ikke gjennomføres forsvarlig

Vi i Mestringshusene er også for «velferdsstaten», men vi er først og fremst opptatt av at pasienter med sammensatte og komplekse rusproblemer skal få hjelp.

Derfor er det viktig at Fritt behandlingsvalg avvikles på en måte som ivaretar pasientenes interesser.

HVA ER IDEELL VIRKSOMHET? Dette bekymrer åpenbart ikke Amundsen, som heller bruker spalteplass på å så tvil om hvorvidt Mestringshusene «kvalifiserer» til å være en ideell aktør.

I dag finnes det ikke en enhetlig rettslig definisjon av hva som utgjør en «ideell» aktør, og det er en av grunnene til at regjeringen har bedt det såkalte «null-profitt» utvalget om å levere en delutredning med forslag om juridisk definisjon av ideell virksomhet innen juni 2023.

Dette er et arbeid som vi i Mestringshusene støtter.

VÅRE VEDTEKTER. Inntil en slik definisjon foreligger, forholder vi oss til våre vedtekter, og gjeldende lover og forskrifter. I våre vedtekter sies følgende:

«Selskapet er et ideelt aksjeselskap. Det vil si at selskapet ikke har anledning til å utbetale utbytte til sine aksjonærer. Ved en eventuell oppløsning/avvikling av selskapet skal alle verdier, etter fratrekk fra selskapets forpliktelser, vederlagsfritt tilfalle ideelt organisert rusforebyggende arbeid, primært i de fylker hvor foretakets behandlingssentre har vært lokalisert.»

VRENGEBILDE. Amundsen gjør et poeng ut av at våre klinikker har betalt et konsernbidrag til morselskapet, når hun skriver: «Begge behandlingsinstitusjonene som er datterselskaper i Mestringshusene AS, Mestringshusene Bolkesjø AS og Mestringshusene Tysnes AS, sendte konsernbidrag til morselskapet i 2021. Det ble altså overført overskudd fra behandlingsinstitusjonene til morselskapet.»

Det Amundsen prøver å skape et bilde av her, er at vi «lurer systemet» ved å ta utbytte fra morselskapet, samtidig som klinikkene skal fremstå som ideelle.

NULL I UTBYTTE. En faktasjekk ville ha vist at også morselskapet har de samme formuleringene om forbud mot utbetaling av utbytte til aksjonærene, som våre to klinikker. Vedtektene er altså identiske både for klinikkene og for morselskapet.

Saken er den at ingen av selskapene i Mestringshusene noen gang har utbetalt en eneste krone i utbytte til aksjonærene - heller ikke før de ble ideelle aksjeselskap.

Men den type faktasjekk ødelegger kanskje det man tror er en god sak?


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS