Flere hjemler og faglig utvikling

Vi ser frem til å forvalte og utvikle avtalespesialistordningen – sammen med profesjonsforeningene og avtalespesialistene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Innlegg: Gro Vik Knutsen, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF
Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst

REGIONAL PLAN for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst ble styrevedtatt 14. juni 2018. Planen gir anvisninger for utviklingen av avtalespesialistordningen.

Helse Sør-Øst RHF vil øke antallet årsverk for avtalespesialister fra 801 i 2017 til 841 ved utgangen av 2018. Den regionale planen legger opp til at økningen skal skje blant annet innen øye, hud, urologi, revmatologi, nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering og utvalgte indremedisinske spesialiteter.

OMDISPONERING. Hovedregelen er at avtalehjemler videreføres når avtalespesialister slutter. Helse Sør-Øst RHF vil foreta faglige vurderinger når hjemler blir ledige og når nye hjemler etableres, for at tilbudet skal være i tråd med den faglige utviklingen og befolkningens behov.

Planen inneholder tiltak for å bedre tilgjengeligheten av avtalespesialister, noe som kan innebære omdisponering av hjemler geografisk.

SAMARBEIDSAVTALER. Antallet hjemler innen psykiatri og psykologi vil på kort sikt holdes på dagens nivå, i påvente av at det etableres et tettere samarbeid mellom avtalespesialistene og helseforetakene. Det pågår et arbeid med å etablere samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og tilhørende helseforetak. Helse Sør-Øst ønsker å prøve ut en ordning med samordnet henvisningsmottak i psykisk helsevern, der fastlegene kan sende alle henvisningene ett sted for rettighetsvurdering.

Innen ortopedi går den faglige utviklingen i retning av konservativ behandling, og nedgangen i artroskopier av knær vitner om dette. Vi forventer en tilsvarende reduksjon når det gjelder andre operative inngrep, som for eksempel operasjon for smerter i skulder. Dette kan tilsi en økt satsing på avtalespesialister innen fysikalsk medisin og rehabilitering.

FORBEDRING. Avtalespesialistene spiller en viktig rolle i spesialisthelsetjenesten og står for 28 prosent av de polikliniske konsultasjoner i Helse Sør-Øst.

Regionen har mer enn 800 årsverk innen avtalespesialistordningen, og det regionale helseforetaket ser frem til å forvalte og utvikle ordningen sammen med profesjonsforeningene og avtalespesialistene, for en best mulig og likeverdig helsetjeneste.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 15/2018

Powered by Labrador CMS