FHIs forklaring på overrepresentasjon av covid-19-assosierte innleggelser

Årsaken til at vaksinerte de siste ukene har vært overrepresentert i covid-19-assosierte sykehusinnleggelser, kan vanskelig tilskrives «at de aller fleste nå er vaksinert innenfor alle risikogrupper».

Publisert
Jarle Aarstad

Innlegg: Jarle Aarstad, professor i innovasjon og entreprenørskap ved Høgskulen på Vestlandet

I FLERE UKER har andelen av covid-19-assosierte sykehusinnleggelser vært høyere for vaksinerte enn uvaksinerte, og med dette bakgrunnsteppet uttaler Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) til Nettavisen at «Hovedgrunnen er at de aller fleste nå er vaksinert innenfor alle risikogrupper.»

Personlig betviler jeg ikke at de fleste innenfor risikogrupper nå er vaksinert, men Forlands uttalelse har noen implikasjoner som jeg finner uforenlig med det vi vet om vaksinasjonsdekning over tid – og historikken i covid-19 assosierte sykehusinnleggelser. Nedenfor belyser jeg dette.

UBESTRIDT FAKTUM. Implisitt medfører Forlands uttalelse for det første at vaksinerte generelt sett har hatt tiltakende dårligere helsestatus sammenlignet med uvaksinerte. Grunnen er at førstnevnte gruppe over tid har hatt relativ økning i covid-19-assosierte innleggelser sammenlignet med sistnevnte gruppe. Sagt med andre ord impliserer Forlands forklaring at risikogrupper har vært sist i vaksinasjonskøen.

Imidlertid er det et ubestridt faktum at det motsatte er tilfellet hvor de mest risikoutsatte, eldre og komorbide, sto først i vaksinasjonskøen, mens yngre og friske måtte vente. Generelt kan vi derfor konkludere med at vaksinerte nå har gjennomgående bedre helsestatus enn tidligere i vaksinasjonsprogrammet. Grunnen til at vaksinerte de siste ukene har vært overrepresentert i covid-19-assosierte sykehusinnleggelser kan derfor vanskelig tilskrives at de relativt sett har dårligere helsestatus enn tidligere siden dette rett og slett ikke er tilfellet.

I lys av forhold om vaksinasjonsdekning over tid – og historikken i covid-19-assosierte sykehusinnleggelser – er Frode Forlands påstand lite plausibel

DE ELDSTE KOHORTENE. Samsvarende med diskusjonen over impliserer også Forlands forklaring at vaksinasjonsgraden i de eldste alderskohortene, hvor andelen av risikoindivider er høyest, relativt sett har økt mer enn i yngre alderskohorter siste måneder.

Imidlertid har det siden midten av februar vært satt forholdsmessig svært få vaksinasjonsdoser, inkludert «oppfriskingsdoser», og siden eldre og komorbide har vært først i køen, har yngre og friske de siste månedene primært vært mottakerkandidater for disse.

LITE PLAUSIBELT. På bakgrunn av diskusjonen over er det overveiende sannsynlig at gruppen vaksinerte over tid har bedret sin relative helsestatus siden eldre og komorbide ble vaksinerte først og deretter yngre og friske. Årsaken til at vaksinerte de siste uker har vært overrepresentert i covid-19- assosierte sykehusinnleggelser, kan derfor vanskelig tilskrives «at de aller fleste nå er vaksinert innenfor alle risikogrupper», som Forland uttaler.

Til Nettavisen sier Forland også at «sjansen for alvorlig sykdom og innleggelse er gjennomsnittlig om lag ti ganger større for dem som ikke er vaksinert». I lys av forhold jeg har påpekt om vaksinasjonsdekning over tid – og historikken i covid-19-assosierte sykehusinnleggelser – finner jeg denne påstanden å være lite plausibel.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS