Et helselotteri med få gevinster

Det har oppstått et helselotteri som må vinnes for å få et døgntilbud i psykisk helsevern. Helse-Norge må komme ut av dvalen og skjønne at dette ikke er problemer som forsvinner av seg selv på magisk vis.

Publisert
Tove Gundersen

Kronikk: Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse

INGEN ER uenig i at vi har et stadig økende og akutt behov for bedre og mer tilgjengelige tjenester innenfor psykisk helsevern. Behovet er eksplosivt. De siste tre årene har for eksempel antallet barn som henvises steget med 62 prosent.

Det vil ta lang tid å håndtere nedstengningskonsekvenser – og etterslepet som allerede lå der. Samtidig opplever vi nye risikofaktorer for den psykiske helsen, som blant annet krig i Europa og en varslet resesjon.

Se også: Benytt samvalg i behandling av ungdom!

TRENERING? I en tid der vi burde ruste helsevesenet, føles det langt mellom lyspunktene. Er det politisk og byråkratisk trenering som kommer i veien for hjelp til de alvorligste syke

Det er behov for øremerkede midler til spesialisthelsetjenesten i en opptrappingsplan som ikke kan vente. Vi trenger flere døgntilbud slik at alle som trenger det, får behandling

Manglende vilje og prioriteringsevne setter en effektiv stopper for de strakstiltakene som må til for å møte behovet. Vi i Rådet for psykisk helse stiller flere spørsmål på vegne av fag, pasienter, pårørende og interesseorganisasjoner: Når skal alvorlighetskriteriet bli tatt på alvor?

Det er ikke informasjon det står på. En jevn strøm av statusinnlegg på sosiale medier, revisjonsrapporter og medieoppslag har vist at omfanget av spiseforstyrrelser, selvmordstanker/atferd, angst, depresjon og psykoseproblematikk, ikke er planlagt for – eller er aktivt prioritert – de siste årene. Når risikofaktorene øker i omfang uten tilrettelegging, kan konsekvensene bli fatale.

ALVORLIGHETSKRITERIET. Mangelen på samsvar mellom behov og kapasitet er slående, og fagfolk roper varsku. Fraværet av riktige og dimensjonerte helsetjenester, både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten, er en direkte medvirkende årsak til at det blir for sent for mange.

Denne våren har et økende antall pasienter, pårørende og fagfolk/ledere tatt direktekontakt med Rådet for psykisk helse for å be om hjelp i situasjoner preget av bunnløs fortvilelse. Gang på gang ser vi at behandlingstrengende og deres familier opplever at hjelpen ikke finnes – selv om tilstanden er svært kritisk.

Vi må derfor konkludere med at alvorlighetskriteriet ikke tas nok på alvor.

OPPVÅKNING – PÅ VENT. Det er en helsekrise i landet som har vært meldt gjentatte ganger. Utredninger som bestilles fra det offentlige, viser negative tendenser og resultater uten at det fører til styrkede helsetjenester i tråd med funnene.

Helse-Norge må komme ut av dvalen og skjønne at dette ikke er problemer som på magisk vis forsvinner av seg selv. En rekke pasienter ligger blant annet på feil behandlingsnivå og mange står uten tilbud. Derfor etterlyser vi umiddelbare tiltak, som for eksempel etablering av døgntilbud før sommeren – mens en forbedret finansierings- og driftsmodell etableres. Det er vanskelig å se hva vi skal med all kunnskapen dersom den ikke forplikter.

ØREMERKING. Det er behov for øremerkede midler til spesialisthelsetjenesten i en opptrappingsplan som ikke kan vente. Vi trenger flere døgntilbud slik at alle som trenger det – både barn og voksne – får behandling. Flere opptaksområder har ikke tilgang på nok døgnplasser, slik at pasientforløpene blir oppstykket og brutt. Noen kommer ikke engang så langt at behandlingen starter.

Mange opplever å bli del av et pårørendeprosjekt som kneler i startfasen. Pårørende selv blir sykmeldte, utslitt og til mindre nytte på hjemmebane, og konsekvensene er frafall knyttet til utdanning og jobb. Livskvaliteten og livslengde reduseres for mange.

HELSELOTTERIET. Det må nå en felles politisk innsats til, samt prioriteringer fra ledere på sykehus. Først handler det om erkjennelse, om mer kompetanse – og bedre rammer. Tilgjengelige tjenester av høy kvalitet forventes i alle opptaksområder.

Det har oppstått et helselotteri som må vinnes for å få et døgntilbud. Situasjonen er nitrist og katastrofal for svært mange familier. 


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS