Er e-konsultasjon hos fastlegen god samfunnsøkonomi?

Som samfunnsmedisiner er jeg bekymret for hva slags helsehjelp som prioriteres med e-konsultasjon hos fastlegen. Med en samlet kostnad på over 1,1 milliard kroner i årets elleve første måneder er det grunn til å spørre om denne tjenesten er god samfunnsøkonomi?

Publisert
Inger Cecilia Uglenes

Kronikk: Inger Cecilia Uglenes, spesialist i allmennmedisin/ samfunnsmedisin og fastlege og kommuneoverlege i Austevoll

FRA 2015 HAR myndighetene lagt til rette for pasientinitiert digital konsultasjon mellom pasient og fastlege, såkalt e-konsultasjon. Ett enkelt søk i KUHR data for 2022 viser at for elleve måneder i 2022 er  e-konsultasjonstakstene brukt over 3,5 millioner ganger – til en samlet kostnad av over 1,1 milliard kroner. Er dette god samfunnsøkonomi?

Tanken bak e-konsultasjon er god. Gitt at kvaliteten på samhandlingen er like god, er det mye penger spart – i tapt arbeidsfortjeneste og reiser – å erstatte fysisk konsultasjon med elektronisk samhandling. Fastlegetjenesten blir mer tilgjengelig for listepasientene og det tenkes at det er lavere terskel å ta kontakt.

Slik fungerer det imidlertid dessverre ikke.

BANALE TILSTANDER. Min erfaring som fastlege er at disse konsultasjonene i liten grad representerer god faglig praksis: Pasienten initierer kontakten, definerer agendaen og er premissleverandør for opplysningene.

E-tjenestene kommer som et tillegg til arbeidsdagen for alle fastleger, og jeg opplever ofte at pasienter klager på å få regning fordi de selv ikke opplever dette som helsehjelp

De aller fleste e-konsultasjoner dreier seg om banale tilstander som pasienten ikke syns det er verdt å bestille time for, men syns det er kjekt å chatte med en 24–7-tilgjengelig helsetjeneste om. Dette har som regel gått over til pasienten faktisk får time. Eller at pasienten «bare» skal fornye en sykmelding, og ikke syns det er verdt å bruke tid på et fysisk oppmøte. Mens jeg som fastlege har andre behov i forhold til forsvarlig sykmeldingspraksis – og trenger dialog og fysisk konsultasjon.

UTVIDET ARBEIDSDAG. E-tjenestene kommer som et tillegg til arbeidsdagen for alle fastleger, det er det man gjør før klokken åtte om morgenen eller etter klokken fire om ettermiddagen. Jeg opplever også ofte at pasienter klager på å få regning fordi de selv ikke opplever dette som helsehjelp.

Kvaliteten på en e-konsultasjon er ofte faglig sett dårlig. Et møte mellom fastlege og pasient rommer så mye mer enn pasientens skrevne monolog. Det er den gode samtalen, muligheten for å veksle i dialogen, spørre, åpne til refleksjon, skape felles agenda og forståelse og innsikt. Så er det alt som ikke blir sagt. Og kroppsspråket – og ikke minst det kliniske, som på langt nær kan erstattes av en dårlig jpg-fil med et bilde pasienten har tatt.

BEKYMRINGSFULLT. Som samfunnsmedisiner er jeg bekymret for hva slags helsehjelp som prioriteres med denne tjenesten. I pilotprosjekt Primærhelseteam er myndighetenes helsetjenesteprioritering tydeliggjort gjennom slagordet «Mer til de som trenger mest» – og fire spesifikke målgrupper for oppfølging. Disse er:

  • skrøpelige eldre,
  • personer med alvorlige psykiske- og ruslidelser,
  • multisyke, og
  • «dårlige etterspørrere».

Jeg kan ikke se at noen av disse gruppene har vært blant topp ti brukere av e-konsultasjon i min praksis. De er kanskje blant de minst digitale brukerne våre.

UTVANNING AV METODE. E-konsultasjon hos fastlege fører etter min mening til en uønsket dreiing av allmennmedisinsk helsehjelp – og skaper et forventningspress som samfunnet ikke er tjent med.

  • Ressurssterke grupper med forbigående og banale tilstander prioriteres på bekostning av de gruppene samfunnet ønsker å løfte.
  • Fastlegene har fått en betydelig ekstra arbeidsbyrde uten at ressursbruk står i forhold til nytte.
  • Allmennmedisineren degraderes fra å være høykompetent spesialist på helhetsmedisin og diagnostisk tankegang til å bli en del av mange «kjekt å ha»-chattetjenester.

Den allmennmedisinske arbeidsmetoden utvannes. Jeg kan aldri tenke meg at våre gode kolleger i spesialisthelsetjenesten ville ha funnet seg i samme arbeidsform.

AVKLARING, TAKK! Vi vil ha for få helsearbeidere i alle deler av helsetjenesten om kort tid. Det er på tide å løfte debatten om hva offentlig helsetjeneste skal være. Vi må ha en forventningsavklaring om helsevesenet.

Å fjerne pasientinitiert e-konsultasjon som den er i dag, synes som en lavthengende frukt som kan være en god start.


Ingen oppgitte interessekonflikter


Dagens Medisin
, fra Kronikk- og debattseksjonen i 17-utgaven

Powered by Labrador CMS