Driftshjemler til private spesialister

Vi er fortvilet over at bare eldre spesialister – eller spesialister som har sin bakgrunn ved lokale distriktspsykiatriske sentre – får driftshjemler, og at vi ikke kommer i betraktning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Atle Dyregrov
Atle Dyregrov

Kronikk: Atle Dyregrov, psykologspesialist ved Senter for krisepsykologi AS (SfK)
Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist ved Klinikk for krisepsykologi AS

I MEDIENE HAR det tidligere vært rettet søkelys på manglende opprettelse av nye driftshjemler for psykologer. Dette er et forhold som vi tidligere har henvendt oss om til både til Helse Vest og øverste ledelse i Helsedepartementet.

Les også: Mister behandling utenfor sykehus

Ved Senter for krisepsykologi (SfK) har vi gjennom 30 år bygget opp et unikt faglig miljø. Fra 2017 har senteret vært en del av Universitetet i Bergen (UiB), slik at vi har en sikkerhet for vår forskning. Samtidig fortsetter de kliniske psykologene sitt virke innen Klinikk for krisepsykologi AS.

Heidi Wittrup Djup
Heidi Wittrup Djup

FORGUBBING. De fleste av oss er godt voksne, så voksne at det skjer en forgubbing ved senteret. Den spesielle fagkompetansen vi har på sorg- og traumeområdet med hensyn til oppfølging og behandling, er vanskelig å overføre til yngre klinikere så lenge det ikke opprettes nye driftshjemler – og så lenge de som får dem, er valgt ut ifra ansiennitet.

I tillegg gir økt styring av de private hjemlene fra de Distriktspsykiatriske sentrene det vanskeligere å vedlikeholde et faglig fokus på det som har vært vår viktige oppgave, sikre god oppfølging av traumer og sorg (komplisert sorg).

SPESIALKOMPETANSE. Den spesielle kompetansen vi har, som blant annet er nyttet av Helsedirektoratet etter 22. juli, vil:

• forvitre om det ikke er mulig å rekruttere yngre spesialister som gradvis kan ta del i, og overta
• den kompetanse vi besitter. Det er denne kompetansen som er nødvendig for å bistå
• både helsemyndigheter og kommuner i utfordrende krise- og katastrofesituasjoner.

Like mye trengs denne kompetansen for å samle behandlingserfaring på traume- og tapsområdet slik at vi kan fortsette å undervise andre både nasjonalt og internasjonalt. Det er gjennom vår omfattende kliniske virksomhet, i møte med enkelthendelser, at vi tilegner oss ny kunnskap og erfaring som er helt avgjørende når vi skal bistå ved større hendelser. Samtidig gir spesialistene viktig helsehjelp til traume- og sorgrammede mennesker i vår region.

Det nærmer seg 20 år siden vi fikk tildelt to driftshjemler tilknyttet til Senter for krisepsykologi. Det skaper store begrensninger for kunnskapsoverføring til yngre kolleger

FORTVILT SITUASJON. Det siste tiåret har Senter for Krisepsykologi forgjeves anmodet Helse Vest flere ganger om tildeling av nye driftshjemler for psykologspesialister. Dette med bakgrunn i den mengden henvendelser vi får om å hjelpe. Henvendelsene kommer både fra helsepersonell, barnevern – og fra de direkte berørte. Vi mottar henvendelser fra kommuner i eget fylke og fra andre fylker. Det nærmer seg 20 år siden vi fikk tildelt to driftshjemler knyttet til SfK.

Vi har også nevnt denne problematikken for de siste helseministrene når de har besøkt vårt senter, og vi har nevnt den i vår kontakt med Helsedirektorat og Helsedepartement. Vi er fortvilet over at bare eldre spesialister eller spesialister som har sin bakgrunn ved lokale distriktspsykiatriske sentre, får driftshjemler, og at vi ikke kommer i betraktning ved utdeling driftshjemler. Dette skaper store begrensninger for kunnskapsoverføring til yngre kolleger, som gradvis kan overta den rolle som de «eldre» har. Spesielt burde dette ha vært prioritert nå når forlenget sorglidelse er blitt en diagnose.

OVERFØRINGSBEHOV. Vi ser et stort behov for å sikre overføring av denne kompetansen til yngre krefter. Vi er redd for at det er byråkratiske hensyn som styrer politikken på dette området, mer enn det som gir best hjelp til dem som trenger det.

Vi istemmer derfor behovet for å opprette nye hjemler, men ønsker samtidig at det tenkes på hvordan spesielle fagmiljøer som over lang tid har bygget spesialkompetanse, kan prioriteres med driftshjemler. En slik satsing er nødvendig for at den nasjonalt ledende kliniske kompetansen på sorg-, traume- og kriseområdet skal være tilgjengelig også i årene som kommer.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 04/2019

Powered by Labrador CMS